Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Letna skupščina Planinskega društva Jesenice

Jlib.si

četrtek, 10. marec 1983, ob 23:04, Boris Štupar, ogledov: 1291

Železar (1983): V petek, 4. marca, je bila letna skupščina Planinskega društva Jesenice.

Poleg članstva so se skupščine udeležili tudi predstavniki Planinske zveze Slovenije, predstavniki sosednjih planinskih društev Koroška Bela, Mojstrana, Gorje, Bled in PTT iz Ljubljane, predstavnik ZZB NOV Jesenice in drugi gostje.

Podpredsednik društva Janez Košnik je otvoril skupščino, predlagal delovno predsedstvo in se spomnil vseh umrlih članov. Počastili so jih z enominutnim molkom. Delavni predsednik Stanko Ravnik je za tem dal besedo podpredsedniku društva.
Podpredsednik je v svojem poročilu najprej orisal sedanji mednarodni položaj in tudi težave, ki jih zaradi teh okoliščin imajo pri delu planinskih organizacij. Povedal je, da se je upravni odbor redno sestajal vsak mesec in razpravljal o vseh pomembnih zadevah, največ pa o gospodarstvu. Pohvalil je delo vseh odsekov, saj so se vsi trudili, da bi izpolnili vse naloge. Zahvalil se je tudi vsem, ki so delali rta planinskih postojankah in s svojim delom prispevali k pozitivnemu uspehu.

Med letom so nastajale razne spremembe in vse te spremembe je bito treba sproti reševati in usklajevati. Povedal je, da letos praznujemo 90-letnico ustanovitve prvega slovenskega planinskega društva v Ljubljani. Prav tako praznujemo tudi 80-letnico ustanovitve slovenskega planinskega društva na Jesenicah za bivši kranjskogorski sodni okraj, iz katerega so potem izšla vsa planinska društva v občini. Zato bo v mesecu aprilu organizirana slavnostna akademija. Povabil je vse člane, da se je v čim večjem številu udeležijo.
Sledilo je poročilo gradbenega odbora, katerega predsednik je Janez Kočnik. Povedal je, da so dela v zavetišču pod Špičko v zaključni fazi. Treba je samo še delno urediti notranjost, sanitarije in drvarnico. Če bo šlo vse po načrtu, potem bo lahko 3. julija zavetišče svečano predano namenu. Kapaciteto zavetišča so morali povečati, ker je obisk naše najlepše gore, Jalovca, vsako leto večji.

Drugo in največje gradbišče je graditev planinske postojanke na Golici. V lanskem letu so dogradili kočo do tretje faze. Na žalost je niso mogli pokriti s pločevino, ker je niso pravočasno dobili, kasneje pa zaradi vremenskih razmer tega niso mogli nadoknaditi, sij so bile ceste neprevozne.
Pri gradnji so zelo veliko pomagali prebivalci iz Planine pod Golico, zato jim je na občnem zboru izrekel vso pohvalo. Tudi mnoge delovne organizacije so pomagale, da je delo lahko nemoteno teklo. Predvsem se je zahvalil gozdnemu gospodarstvu, mestnemu vodovodu, gradbenemu podjetju in drugim. Vsak prispevek je bil dobrodošel. Letos bodo z deli nadaljevali, zato je pozval vse članstvo, da se udeležujejo prostovoljnega dela, da bi v mesecu septembru lahko kočo svečano predali namenu. Pri gradnji koče na Golici je še posebej pohvalil neutrudljivega člana Albina Noča, ki kljub bolezni ne-utrudljivo dela in spodbuja, da bi bila koča čim prej zgrajena.
Poleg ten dveh gradbišč pripravljajo načrte za obnovo Erjavčeve koče, ki je že dotrajana, vendar je med planinci tako priljubljena, da je kar dobro obiskana. To je tudi edina postojanka, ki je odprta preko vsega leta.

Prav tako se pripravljajo načrti za prizidek k Tičarjevemu domu. S tem prizidkom bi radi nudili našim delavcem boljše pogoje za počitek, istočasno pa bi radi rešili vprašanje drvarnice drugih pomožnih prostorov.
Po poročilu Janeza Košnika je bilo podal poročilo Mirko Špedndal. Povedal je, da je društvo smotrno porabilo finančna sredstva in je ustvarilo čisti dohodek. Predlagal je delitev čistega dobička po sekcijah in potrditev bilance. Oboje so z glasovanjem sprejeli. Sprejet je bil tudii finančni načrt za investicije in gospodarsko dejavnost. Poročilo je bilo sprejeto z odobravanjem in priznanjem, saj se je videlo, da je bil vsak dinar pravilno naložen.
Sledilo je poročilo glavnega gospodarja Vinka Razingerja, iz katerega je bilo razvidno, da so z majhnimi denarnimi sredstvi zgradili novo drvarnico ob koči pri izviru Soče, popravili ograjo in še druga manjša dela. Tičarjev dom so morali v celoti očistiti. Očistili so vse zunanje stene in jih zaščitili z zaščitnim premazom. Izkopati so morali traso, kamor so položili kabel za razsvetljavo do kioska. Uredili so novo električno napeljavo in pridobili precej zasilnih ležišč. Pri Erjavčevi koči so zavarovali z žično ograjo zajetje vode, prepleskali kuhinjo in dnevne prostore, zaščitili greznico in opravili še mnogo drobnih popravil. Za vse hoče so pripravili okoli 100 kubičnih metrov drv, jih razsekali in uskladiščili.

Poleg tega so opravili še mnogo prostovoljnih delovnih ur pri izgradnji zavetišča pod Špičko in na Golici.
Sledilo je poročilo GRS. Načelnik Pavel Dimitrov je poročal o njihovih akcijah in o udarniškem delu pri popravilu strehe njihovega zavetišča na Španovem vrhu. Največjo skrb pa so posvetili vzgoji svojega članstva za reševanje v gorah in tudi ob drugih nesrečah. Zelo dober kader imajo tudi v sekciji za lavinske pse, saj so štirje člani usposobljeni s svojimi varovanci stopiti v akcijo na prvi poziv.
Tudi člani alpinističnega odseka so bili zelo prizadevni. Načelnik Miha Jensterle je povedal, da so imeli v preteklem letu dva alpinistična tabora in so največjo pozornost namenjali vzgoji. V tem letu imajo tudi enega člana v republiški selekciji, en član pa je naredil izpit za alpinističnega inštruktorja. Imeli so alpinistično šolo, v kateri vzgajajo mlade alpiniste in kjer morajo tudi praktično pokazati svoje znanje.

O delu mladinskega odseka je poročala Ančka Stojan. Mladi so v lanskem letu opravili 91 raznih izletov, akcij in pohodov. Imeli so tudi letni in zimski tečaj na Vršiču in v Maretovem domu. Uspešno je opravilo planinsko šolo 24 pionirjev, prav tako pa je nekaj mladink in mladincev opravilo tečaj za mladinske vodnike. Delo mladinskega odseka je predvsem vzgoja mladih v ljubezni do narave, do domovine in spoznavanju nevarnosti v gorah.
Poročilom je sledila razprava, v kateri je predsednik nadzornega odbora Ivan Delove podal poročilo. Pohvalil je delo odbora In povedal, da je poslovanje odlično vodeno in zato je predlagaj raz resnico dosedanjemu odboru.
Predlog razrešnice je bil sprejet soglasno.
nov odbor PD Jesenice je bilo izvoljenih 15 članov. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Vladimir Stojan, za podpredsednika Janez Košnik, za tajnika Bojan Erjavšek in za blagajnika Ivo Ščavničar mlajši.
Po izvolitvi je Tone Tepina predlagal, da se za dolgoletno delo in aktivnost v upravnem odboru tovarišema Jožu Bertonclju in Mirku Špendalu podeli naslov častnega člana upravnega odbora PD Jesenice. Vsi navzoči so se s predlogom strinjali. Tovariš Košnik je obema in Tonetu Tepinu za vestno delu v društvu izročil knjigo Slovenske gore.

Predstavnik PZS je razdelil priznanja PZS in čestital društvu za urejanje planinskih poti in to s Knafeljčevo plaketo.
Tudi predstavniki dosedanjih planinskih društev so čestitali društvu in izrazili željo, da bi še naprej imeli tako dobre odnose kot so jih imeli do sedaj.
Na koncu se je novoizvoljeni predsednik zahvalil za zaupanje in pozval vse članstvo, da še nadalje pomaga pri uresničevanju začrtanih del. Dal je tudi predlog, da se predlaga za velike zasluge za planinstvo Janeza Košnika in Albina Noča za državno odlikovanje. Na koncu je zaželel vsem ženam mnogo sreče in zdravja za njihov praznil 8. marec.

PD Jesenice
Železar, 10. marec 1983

eXTReMe Tracker