Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Zborovanje najstarejše podružnice SPD v Celju

nedelja, 29. januar 1933, ob 10:11, Boris Štupar, ogledov: 1724

Slovenec (1933): Celje dne 28. januarja 1933.

Snoči se je vršil 10. redili občni zbor Savinjske podružnice SPD v Celju. Zborovanje, kateremu je prisostvovalo 85 članov, je otvoril načelnik g. sodni svetnik Tiller Franc. Pozdravil je vse navzoče, posebno pa zastopnika Osrednjega odbora g. ravnatelja Vilharja iz Ljubljane in nadzornika SPD dr. Senijorja iz Maribora. V svojem nagovoru je podal načelnik poročilo podružnice, ki je najstarejša podružnica SPD in je bila ustanovljena istega leta kakor Osrednje društvo. Savinjska podružnica SPD stopa letos v 40. leto svojega delovanja. Nato je g. načelnik orisal zgodovino podružnice, njeno delo in boje, ki jih je imela z nemškim planinskim društvom pred svetovno vojno, Spominjal se je njenega ustanovitelja g. Kocbeka Franca, ki je načeloval podružnici dolgo dobo 34 let, dokler se ni preselila iz Gornjega grada v Celje. Podal je sliko, kako so posamezne postojanke v Savinjskih planinah prihajale od leta do leta v roke Savinjske podružnice, koliko je podružnica storila v teh letih za tujski promet in lansko leto je bilo to delo kronano z največjim uspehom, ko je bila dograjena največja postojanka Savinjske podružnice, impozantni planinski dom v Logarski dolini z lepim vrtom, vodovodom in gospodarskim poslopjem, še prej leta 1931. pa je kupila podružnica od ljubljanske škofije 428 ha planinskega sveta v Savinjskih Alpah kot bodoči prirodni planinski park.
Nato se je g. načelnik še zahvalil vsem, ki so v dolgi dobi od ustanovitve leta 1893. do danes delali za napredek turistike in tujskega prometa v Savinjskih planinah.
Tajniško poročilo je podal dr. Hrašovec. Govoril je, kakor že prej g. načelnik, o dolu in boju v teku 40 let in poudarjal, da se je pred leti gojila turistika le v letnih mesecih, danes je beli šport v polnem razmahu in bo, kot vse kaže, letno turistiko številčno še prekosil. Pred leti smo hodili po lepo izdelanih in markiranih potih, danes se silno razvija plezalstvo, ki noče poli iu markacij, temveč išče v zmagah nad stenami in v bivanju v prosti naravi izven koč svoje cilje. Vse to postavlja društvo vedno pred nove naloge, vse to povzroča, da je društvo, ako prav staro 40 let, prožno in gibčno kot v prvih letih obstoja. V preteklem letu je obisk koč, ki so last Savinjske podružnice, razveseljivo napredoval. Vse koče skupaj je obiskalo 6203 oseb, lani pa 5497, torej je prirastka 706 turistov. Všteti pa niso tukaj obiskovalci Piskernikovega zavetišča. Tu imamo zazna zaznamovati od prejšnjega leta izpadek 1057 obiskovalcev, to pa zaradi tega, ker niso všteti obiskovalci novega planinskega doma, glede katerih se ne vodi evidenca in katerih število presega gotovo 2000.
Letos je obiskala naše Savinjske Alpe tudi prva večja inozemska turistična družba — 65 Angležev pod vodstvom mis. Copelandove iz Ljubljane. Bili so vzhičeni nad krasoto naših krajev, nad prijaznostjo našega prebivalstva in nad vzorno, kakor so trdili, opremo naših planinskih koč, V imenu naše podružnice je spremljal ugledne goste g. Diehl iz Celja. Za drugo sezono je avizirana še večja udeležba angleških turistov.
Glavni dobrotniki Savinjske podružnice so bili v preteklem letu Mestna občina celjska, Banska uprava v Ljubljani in Osrednji odbor SPD v Ljubljani. Podporo je podružnica prejela od tujsko prometne zveze v Mariboru in Savinjske posojilnice v Žalcu, večjo podporo za nov dom je naklonil tudi minister g. dr. Anton Korošec. Dela pri novem domu so izvršili domači obrtniki. Nesreč v preteklem letu ni bilo, kar je v veliki meri zasluga vzornih potnih naprav, ki se letno izpolnjujejo.
Za zimsko-sportni odsek je poročal g. Granko Diehl.
Blagajniško poročilo je podal g. Vrtovec. Promet blagajne v letu 1932. je znašal 557.378.90 Din dohodkov in 554.715.90 izdatkov. Podružnica dolguje za planinski dom raznim obrtnikom večji znesek, to pa zaradi tega, ker ni mogla pri podružnici banovinske hranilnice v Celju realizirati vsega kredita.
Ves dolg znaša danes 216.331,52 Din.
Pri volitvah novega odbora je izjavil g. načelnik Tiller, da načelstvo nadalje pod nobenim pogojem ne more sprejeti, ker se je v večletnem delu popolnoma izčrpal. Nato je bil za načelnika izvoljen g. dr. Milko Hrašovec, g. Tiller je bil v znak priznanja izvoljen za častnega načelnika. V odbor za prihodnja tri leta so bili z malimi izjemami izvoljeni večinoma dosedanji odborniki, in sicer: dr. Kalan, Žemljic, prof. Brodar, prof. Stante, Kovač, ravn. Jeglič, Saksida, Kopinšek, dr. Rajšp; za revizorja dr. Požar in prof. Napotnik. Kot zaupniki so bili izvoljeni: za Žalec: Pilih Viktor, za Mozirje Goričar Matija, za Ljubljano Tevž Anton, za Luče: Kosmač Svito, za Solčavo Klemenšek Jože in za Vransko Lavrič Josip.
Nato sta še pozdravila občni zbor zastopnik osrednjega odbora g. ravnatelj Vilhar iz Ljubljane in nadzornik SPD dr. Senjor, nakar je bilo lepo uspelo zborovanje savinjskih planincev končano.

Slovenec, 29. januar 1933
 

eXTReMe Tracker