Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Fundacija za šport razdelila 8.206.605 EUR

nedelja, 25. februar 2007, ob 05:28, Franci Savenc, ogledov: 1667

Sredstva namenili 555 programom, petini več kot lani – Prejeli 1214 prošenj za skoraj 41 mio EUR

Nekoliko skrčena poobjava strani Fondacije za šport z dne 20.02.07

Fundacija za šport
za leto 2007 razdelila 8.206.605 evrov

Svet Fundacije za šport je na podlagi predlogov pristojnih strokovnih komisij na današnji seji razdelil sredstva za leto 2007. Sredstva je namenil 555 programom, petini več kot lani, v skupni vrednosti 8.206.605 EUR.


Rok za sprejem vlog za razpis Fundacije za šport za sofinanciranje programov športnih organizacij in investicij v športne objekte za leto 2007 je potekel 15. novembra 2006 in od takrat so strokovne komisije Fundacije za šport za posamezna področja delitve sredstev skrbno pregledovale vse prispele prošnje. Odločitve o dodelitvi sredstev so sprejele na podlagi razpisnih pogojev in skladno s Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

»Letos smo prejeli skupno 1.214 prošenj. V primerjavi s prejšnjimi leti je na nekaterih področjih prispelo veliko dobro pripravljenih programov, vendar pa obstaja izjemen razkorak med razpoložljivimi in pričakovanimi sredstvi, saj športne organizacije od fundacije pričakujejo skoraj 41 mio EUR, fundacija pa je, tudi zaradi vdora tujih ponudnikov iger na srečo, razpisala približno 20 odstotkov manj sredstev, kot minulo leto,« poudarja predsednik Sveta fundacije Tone Vogrinec.
Strokovne komisije fundacije so odločitve o dodelitvi sredstev sprejele na podlagi razpisnih pogojev in skladno s Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

V primerjavi z lanskim letom bo fundacija sofinancirala 11 reprezentančnih programov več. Na področju programov vrhunskega športa (programi reprezentanc D1) fundacija sofinancira 64 programov reprezentanc v skupni višini 1.362.844 EUR. Na področju programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (programi reprezentanc D2), pa sofinancira 55 programov reprezentanc v skupni višini 1.482.093 EUR.
Na področjih programov reprezentanc (D1 in D2) je fundacija pri vrednotenju programov nacionalnih panožnih športnih zvez upoštevala dosežke športnikov na tekmovanjih v letu 2006 ter kategorizacijo Olimpijskega komiteja Slovenije iz februarja 2007, ki zajema vse dosežke športnikov v letu 2006. Te podatke je fundacija vrednotila po modelu vrednotenja športnih panog iz leta 2006, ki predstavlja posodobljen model projektne skupine OKS iz leta 2001. Prenovljeni model skuša pri vrednotenju športnih panog čim bolj objektivno upoštevati spremenljivke, ki opredeljujejo športne panoge: tekmovalno uspešnost, potencial konkurenčnosti, domačo razširjenost, množičnost in nacionalno identifikacijo. Na podlagi tega model razvršča športne panoge v pet razredov, ki so podlaga za vrednotenje programov reprezentanc.

Na področju programov interesne športne vzgoje otrok in mladine, športnih dejavnosti študentov in športne rekreacije (D3) bo fundacija sofinancirala 178 programov v skupni višini 425.889 EUR. Pri tem več sredstev namenja obsežnejšim programom z večjo krajevno razpršenostjo in mrežo športnih društev, ki jih bodo izvajale krovne športne organizacije (Zveza za šport otrok in mladine Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Slovenska univerzitetna športna zveza, Sokolska zveza Slovenije, Športna unija Slovenije, nacionalne panožne športne zveze in občinske športne zveze). Glede na prijavljene podatke in lansko realizacijo bo prek krovnih športnih zvez deležnih sofinanciranja s strani fundacije okoli tisoč športnih društev.

Na področju gradnje športnih objektov bo fundacija v investicijskem ciklusu do leta 2009 sofinancira 119 programov v skupni višini 4.127.000 EUR. Skladno s strategijo enakomerne razpršenosti sofinanciranja športnih objektov po vsej Sloveniji bo za 86 športnih objektov 26-ih športnih panog namenila več kot 2,7 mio EUR. Poleg tega bo več kot 1,5 mio EUR namenila 33 športnim objektom, ki so namenjeni za različne športne namene. Precejšnjo dodano vrednost bo fundacija dosegla s sofinanciranjem številnih športnih objektov, v katere je vloženo delo prostovoljcev. Pri večini takšnih objektov gre za manjša vlaganja, pri katerih lahko delež fundacije doseže 50% sofinanciranje. V letu 2007 bo fundacija sofinancirala 65 takšnih investicijskih programov.

Sredstva v skupni višini 510.252 EUR namenja fundacija 29 programom raziskovanja in razvoja športa, Svet fundacije pa še ni razdelil sredstev za znanstveno raziskovalne projekte na področju športa. Največ sredstev v letu 2007 bo namenjenih izvajanju meritev športnikov, ki se pripravljajo na reprezentančne nastope na velikih mednarodnih tekmovanjih, in sicer več kot 250.000 EUR. Poleg tega bo fundacija športnikom sofinancirala štipendije v višini 132.600 EUR in nadstandardno zdravstveno zavarovanje v višini 31.300 EUR. Ne bo pa sofinancirala usposabljanj strokovnih delavcev v športu zaradi izdatnejšega financiranja teh programov iz strukturnih skladov EU.

Na področju založništva v športu bo fundacija sofinancirala 77 programov v skupni višini 162.243 EUR, od tega 52 strokovnih knjig, 22 revij s strokovno tematiko in 3 drugih strokovnih publikacij.

eXTReMe Tracker