Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 19.02.1976

  19.02.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 

Vir: arhiv planID

 

četrtek, 19. februar 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1129

Delo, Šport: ... Akademska AŠ

V okviru alpinistične šole akademskega AO bo danes ob 20 uri predavanje Igorja Her­zoga »Alpinistična oprema«. Po tem predavanju pa bo Vida Strašek pokazala še diapozitive z Nove Zelandije. Obe predavanji bosta v sejni dvorani na Trgu osvoboditve 1, II. nadstropje.

AŠ PD Ljubljana-matica
Danes ob 20. uri se bo pri­čela letošnja alpinistična šola PD Ljubjana-matica. Predava­nja bodo vsak četrtek v pro­storih na Židovski stezi 2, o drugih akcijah pa bo udele­žence obveščalo vodstvo šole sproti. Informacije v društve­nih prostorih na Miklošičevi 17 ( 312-645).

Novo v Bohinju
V nedeljo, 8. t. m ., sta Jan­ko Arh in Lojze Budkovič pre­plezala novo smer v steni Velike Tičarice. Vstopila sta desno od smeri Beg—Kočevar, ne­kako v sredini stene sta to smer križala in nadaljevala desno po izraziti zajedi na vrh. Višina smeri je okoli 270 m, ocena pa IV, v spodnjem de­lu III. Razmere sta imela do­kaj dobre, spodaj led in sneg, zgoraj pa je bila stena večino­ma kopna.

Stijene Hrvatske
PD »Ravna gora« iz Varaž­dina je pred dnevu pričelo razpošiljati vodnike STIJENE HRVATSKE, delo, ki je bilo napovedano že za lansko leto, izpod peresa Zlatka Smerketa. Vodnik je nekoliko manj­šega formata (10 x 14,5 cm), tako da ga ne bo težko shraniti tudi v žep vetrovke, ne praktično je le to, da ima fotografije nevezane in so priložene knjižici. Opisano je 279 plezalnih vzponov ter najvaž­nejši plezalni vrtci (Medved­nica, Samo gorsko gorje, Ravna gora, Kalnik, Ivančica ter Kamenjak). Med tekstom je več perorisb manjših sten ter dvobarvnih grebenskih skic. Na 13 listih je posebej natisnjeno še 65 fotografij.

AŠ tudi v Kranju
Tudi alpinistični odsek PD Kranj, nas je obvestil, da se bo konec meseca pričela red­na alpinistična šola po ustaljenem programu. Predavanja bo­do imeli v društvenih prosto­rih na Koroški cestì 21, kjer dajejo tudi vse dodatne infor­macije (tel.: 22-323), plezalne vaje pa na Turncu pod Šmarnogorsko Grmado in pri Preddvoru. Prvo predavanje bo v četrtek 26. t. m. ob 19. uri.

Obračuna GRS in AO Jesenice

Pred redno letno skupščino matičnega planinskega društ­va sta imela občna zbora tudi alpinistični odsek in postaja GRS. Alpinisti so za načel­nika izvolili Vlada Hladeta, sprejeli pa so tudi letošnji program dela, dogovorili so se o upravljanju bivakov in vzgoji. 12. t. m. pa so pola­gali obračun dela reševalci. V preteklem letu so opravili 25 poizvedovalnih in reševalnih akcij. Letos nameravajo po­sebno skrb posvetiti preven­tivni dejavnosti ter vzgoji ta­ko obiskovalcev gora kot čla­nov. Organizirali bodo več vaj, ponovno preverili znanje iz prve pomoči ter tehniko reše­vanja vseh članov in sodelova­li s sosednjimi postajami pa tudi AO.

Odpovedan smuk s Stola
Čeprav smo včeraj še napo­vedali turni smuk s Stola v Medji dol, so se organizatorji med tem dogovorili, da ga odpovedo. Zaradi debele snežne odeje in možnosti nadalj­njih vremenskih sprememb, bi bil namreč prenevaren.

Enciklopedija fizičke kulture
Pri Jugoslovanskem leksiko­grafskem zavodu v Zagrebu je konec preteklega leta izšel prvi zvezek »športne enciklopedije«, ki obravnava stroke in pojme od A do O. Žal je v knjigarnah v glavnem še ni dobiti, tisti, ki so jo videli pa že imajo prve pripombe.
V seznamu »strok« na za­četku zvezka alpinizma ni, je pa zajet v vsebini, čeprav žal zelo na kratko. Komaj osem strani so mu posvetili, med­tem ko jih ima npr. lov 21, konjski šport 37 itd. Tudi, če prelistamo zvezek in si izpi­šemo imena pomembnih šport­nikov, ugotovimo velika neso­razmerja, ki kažejo, da se je koncept enciklopedije pod določenimi pritiski med snovanjem spreminjal ali pa posa­meznih panog že v zametku niso pravilno vrednotili. Tu­di znotraj posameznih panog je opaziti taka nesorazmerja. Med planinci najdemo 10 Slovencev, 12 Hrvatov, 5 Srbov, 5 tujcev, potem pa konec. Še bolj čudno je pri društvih. Med še sedaj aktivnimi naj­demo le PD Djerovica, Fruška gora, Kopaonik in Moser!
Alpinizem doma in po sve­tu je redakcijski odbor, kot kaže priredil po konceptih in se je zato v ta sestavek pri­kradlo več nepravilnosti in — sestavki še zdaleč niso tako ažurirani, kot je to primer pri drugih aktivnostih. Napa­ke pri pisanju imen, navaja­nju višin in podobno, pa lah­ko tolmačimo tudi s pomanj­kljivimi korekturami.
V pripravi je drugi zvezek enciklopedije, sodelavci pa morajo v glavnem že ta mesec oddati sestavke. Toda končna redakcija se bo prav gotovo zavlekla in vprašanje, ki si ga ob tem zastavljamo je: ali ne bi bilo prav, da bi ob tako velikih projektih izdajatelj vsaj pri končni redakciji po­prosil strokovno organizacijo ali skupino poznavalcev, za oceno pripravljenega gradiva?

Smuk s Kranjske Rinke
Podkomisija za turno smu­čanje PZS vabi konec meseca (28. in 29. t. m ) na turni smuk s Kranjske Rinke. Vodja bo Roman Robas, zbor v Kam­niški Bistrici (sobota do 20 ure), prijave z vplačilom 20 din za stroške organizacije in vodenja pa sprejema pisarna PZS (312-553) do četrtka 26 t. m. do 12.ure.

Novice s Koroške
Milan Kolar (AO Mežica) je 9. t. m. v 12 urah sam prečil z Okrešlja skozi Turski žleb, prek Rink, Skute, Dol­gega hrbta in Grintovca na Kokrsko sedlo. Že pred tem pa je dvakrat s tovariši po­skusil opraviti celotno preče­nje Kamniških, oziroma Sa­vinjskih Alp. Prvič (31. decem­bra) je prišel iz Robanovega kota do Kamniškega sedla, po­tem pa sta morala sestopiti zaradi bolezni tovariša. Drugič (24. januarja) pa je moral sestopiti že s Planjave, ker se je prehudo poslabšalo vre­me.
18. januarja sta Milan Vošank (AO Ravne) in Rok Ko­lar (AS Prevalje) prvič pozi­mi preplezala (6 ur) Direktno smer v Veliki Raduhi.
Tabora na Okrešlju, ki je bil od 28. do 31. januarja v organizaciji AO Ravne, se je v dveh delih udeležilo 20 pri­pravnikov in alpinistov. Zara­di slabega vremena pa so op­ravili le nekaj lažjih vzponov.
Alpinistična šola na Ravnah je v polnem razmahu. Zanjo so pripravili obsežen program: vaje vsak petek ob 15. uri pri Votli peči, predavanja vsakih 14 dni, pa plezalni vzponi v Uršlji gori in Raduhi (obe področji imajo za plezalni vr­tec), pa še tečaji v Savinj­skih Alpah, Julijskih Alpah in pod Grossglocknerjem.

Še so v Vratih
Četverica češkoslovaških al­pinistov, ki je prišla v Vrata z željo, da bi preplezala Pe­ternelovo smer s Čopovim stebrom, še vedno upa na iz­boljšanje vremena. V soboto so bili na večerji v Mojstrani, drugače pa se drže kar v zim­ski sobi, kjer ni najbolj pri­jetno.

AŠ v Novi Gorici

Alpinistična sekcija PD No­va Gorica bo konec meseca pričela z redno alpinistično šolo, ki jo bo vodil dr. Jože Andlovic, potekala pa bo sko­zi vse leto. Povemo naj še, da bo šola organizirana po splošnem programu in da naj se vsi, ki se žele vanjo vklju­čiti, oglase v društveni pisar­ni na Delpinovi 34, in sicer vsak torek in petek med 15. in 18. uro.

Oznake: ALP, AN, , PrV
eXTReMe Tracker