Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 16.12.1976

  16.12.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 

Vir: arhiv planID

 

četrtek, 16. december 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1204

Delo, Šport: ... Razpis odprave Everest 1979

Te dni bo komisija za od­prave v tuja gorstva PZS razposlala vsem alpinističnim odsekom in sekcijam po Ju­goslaviji razpis za prijavo kandidatov na odpravo »Eve­rest 79«. Vse prijave bodo morale biti izpolnjene enot­no, po vzorcu, ki ga bo vsak lahko dobil pri vodstvu AO in morale bodo vsebovati iz­jave, ki jih je pripravilo vod­stvo KOTG, da bi zagotovilo nemoten potek priprav ter preprečilo kakršnekoli nejas­nosti.
Kot je znano, bo organizi­rala odpravo na Everest KOTG PZS v sodelovanju s podob­no komisijo, ki deluje pri GO PZJ. Toda za razliko od dosedanjih priprav bo kadro­vanje udeležencev razporejeno skozi ves čas do jeseni 1978. Prvi spisek (40—45 imen) kan­didatov bo namreč mogoče spremeniti še po vsaki sezoni (zimski in letni), odvis­no od uspehov pri treningih, na tečajih (npr. angleškega jezika) in seveda v stenah.
V letu 1978 bo predvidoma organizirana tudi ogledna od­prava na področje Mount Everesta, za katero bodo izbrali člane med kandidati za »Eve­rest 79«. Vodstvo priprav pa bo prevzel poseben štab, ki ga bo vodil bodoči vodja odprave (za mesto katerega je potrebna izrecna prijava, po­trebno je aktivno znanje angleškega jezika .ter organizacijske izkušnje). Rok za prijave (naslov: Komisija za od prave v tuja gorstva PZS Dvoržakova 9, 61000 LJUBLJANA) je 15. januar 1977.

Filma o Nošaku
Danes zvečer ob 19.15 bo v sejni dvorani Kazine (Ljub­ljana, Trg osvoboditve 1, soba 96 v drugem nadstropju) predvajal Stipe Božič iz Spli­ta dva filma (8 in 15 mm) o vzponu II. splitske alpini­stične odprave na Nošak. Predvajanje so organizirali člani AO Matica, ki priprav­ljajo odpravo v to področje v letu 1977, v sodelovanju s člani Akademskega AO. Vab­ljeni so vsi, ki jih zanima alpinizem v visokih tujih gor­stvih.

Cassin v Mojstrani
V soboto po občnem zboru PD Dovje-Mojstrana, ki je bil v hotelu Triglav in se ga je od 558 članov udeležilo prek 200, je znani italijanski alpi­nist Ricardo Cassin s filmom in diapozitivi prikazal gore Andov, Alp, Kavkaza ter Himalaje. Poudarek je bil se­veda na Andih ter Jirishanki, ki je cilj mojstranške odpra­ve v letu 1977. V nedeljo so imeli z R. Cassinom še po­seben razgovor, med katerim je film ponovil, v ponedeljek pa so ga popeljali v gore.
Na občnem zboru so izvolili tudi nov UO PD, ki ga bo še naprej vodil Stanko Kofler, sprememba pa je na­stala pri AO, ki mu bo po­slej načeloval Angel Ozebek, medtem ko bo tehnični vodja Dorči Kofler. Mladinski odsek je prevzel nalogo, da obnovi bivak pod Luknjo, gospodar­ski odsek bo nadaljeval z adaptacijami Aljaževega doma, ki naj bi bile končane v pri­hodnjem letu, ko bo društvo slavilo 50-letnlco dela. Precej je bilo govora tudi o planinskem muzeju in nakazana možnost, da bi dobil prostore v novem turističnem domu, ki naj bi ga zgradili v Moj­strani. Iz poročil pa je bilo razbrati, da je bilo delo v preteklem obdobju uspešno, da je imela postaja GRS manj dela kot v prejšnjih letih, da pa bo morala po­skrbeti za obnovo opreme, več denarja pa bo potrebno nameniti preventivi, opremi ter vzgoji.

Druga Loška stena
V zadnji številki Planinske­ga lista, ki ga izdaja PD »Kamenjak« na Reki, je bila objavljena vest, da so Mla­den Briški, Stanislav Gilič ln Damir Jasprica preplezali no­vo smer v Loški steni (V, Al, 200m, 8 ur). Toda to ni Loška stena v Julijskih Alpah, temveč v dolini Kolpe. Stena je tudi za naše alpi­niste lahko dostopna po ce­sti Kočevje-Brod na Kolpi in po dolini Kolpe do vasi Lo­žec. Kdo bo opravil prvo po­novitev?

V Kanjonu Vélike Paklenice
Med prazniki za dan republike so se pod ostenji v Paklenici zopet srečali alpinisti iz AO Kozjak in Celje, prišlo pa je tudi nekaj Ljub­ljančanov. Tabor AO Kozjak je bil namenjen zaključku se­zone in vzponom z letošnji­mi tečajniki. 15 udeležencev je opravilo 58 vzponov, v na­daljevanju pa so jih preostali zaradi slabega vremena za­beležili le še devet.

Korošci na Olševi
AO Ravne in AS Prevalje sta skupaj s PS na gimna­ziji Ravne organizirala med zadnjimi prazniki tradicional­no grebensko prečenje Olševe, s bivakom pri Potočki zijalki.
V čudovitem sončnem vreme­nu so se najprej povzpeli na avstrijski vrh, s katerega so po grebenu nadaljevali proti vzhodu. Sodelovalo je 20 udeležencev.

Pred snežnimi plazovi
Komisija za vzgojo in izo­braževanje PZS bo v sodelo­vanju z GRS 8. in 9. januarja organizirala dan preven­tivnega varstva pred snežnimi plazovi. Zbor vseh udeležen­cev, vabljeni so še posebej inštruktorji, bo 8. januarja ob 14. uri v domu pod Storži­čem, začetek pa bo ob 14.30. Obdelali bodo predvsem pre­skus snega (vodil bo Rotar), sneg in snežna odeja (dr. Bernot), prehod nevarnega tere­na (GRS Tržič, prva pomoč zasutim (zdravniška podkomi­sija GRS) in namerno prože­nje snega (Vengust).

Pomoč GRS
V zadnjem času so tudi v nekaterih kranjskih delovnih organizacijah (npr.v Iskri), kjer so zaposleni gorski reše­valci, samoupravni organi spre­jeli sklep, da za čas reše­valnih akcij svojim članom odobre plačan dopust. Svoj sklep so utemeljili s tem, da gorski reševalci opravljajo iz­redno težko in odgovorno de­lo, ne da bi za svoj trud dobili kakršnokoli materialno nadomestilo. Škoda le, da te­ga niso spoznali tudi drugod, saj se gorska reševalna služ­ba kar preveč otepa s finančnimi težavami, namesto da bi se povsem posvetila pre­ventivi in samemu reševanju.

11 ur za Nošak
Letošnja poljska alpinistična odprava pod vodstvom Riszarda Szafirskega se je iz Hindukuša vrnila z lepimi uspehi. Opravili so prvenstve­ne vzpone prek srednjega de­la severne stene (1800 m) Kišmi-Khana ter južne stene Koh-i-Havarja, nekaj udeležencev pa se je v alpskem slogu povzpelo tudi na Nošak (7398 m). Med njimi je bil »najhitrejši« K. Szurek, ki je za vzpon in sestop potrebo­val vsega skupaj le 11 ur!

Mt. McKinley, 6194 m
Doug Scott in Dougal Haston, oba še polna zagona z Mt. Everesta, sta preplezala v južni steni Mount McKinleya v šestih in pol dnevih novo varianto ameriške sme­ri. Cassinova smer v isti ste­ni pa je doslej doživela že številne ponovitve, med dru­gim jo je Charlie Portar tudi soliral (36 ur).

Severna stena Jannuja
Japonski alpinisti pod vodstvom Masatsuga Konishi so kot prvi preplezali severno steno Jannuja (7710 m) tam, kjer ni uspelo Novozelandcem leta 1975. Pet taborov v steni in en na grebenu. Od 11. do 14. maja letos je vrh doseglo 13 Japoncev in tri Šerpe, le trem je slabo vreme to preprečilo.

Oznake: ALP, AN, HIM, PrV
eXTReMe Tracker