Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 25.11.1976

  25.11.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 

Vir: arhiv planID

 

četrtek, 25. november 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1073

Delo, Šport: ... Zbor alpinistov

Jesenski zbor načelnikov AO je sprejel sklep, da bo letoš­nji zbor alpinistov 11. decem­bra nekje v bližini Ljubljane (lanski je bil v Novi Gorici), koroški in štajerski alpinisti pa bodo lokalnega organizirali 18. decembra (organizator AO Kozjak). Na tem zboru bodo podelili tudi nagrade, in sicer posebej za kvalitetne dosežke in obetavnim alpinistom. Za obe vrsti priznanj morajo AO ter AS predložiti KA PZS do konca meseca predloge na posebnih formularjih, ki jih je pripravil Bojan Pollak in bo­do obenem služili za preverjanje kriterijev za kategoriza­cijo alpinistov.

Nizozemci na Istor-o-Nalu
Istor-o-Nal je naši planinski javnosti dobro znan, saj se je nanj povzpela odprava PD Kranj. Letos 1. julija je iz Amsterdama odpotovala nizo­zemska odprava, v kateri je bilo 8 alpinistov in 3 znanstve­niki (starost od 21 do 48 let). Iz Ravalpindija so odpo­tovali 3. julija z avtobusom do Dira (prtljaga s kamionom), naprej pa z jeepi in manjšim tovornjakom. Prek skoraj 4000 m visokega prelaza Lowari je bila cesta dobra in sedaj jo še širijo. 5. julija so potovanje nadaljevali z 6 jeepi do Mushqulla, kjer so naslednji dan najeli 90 nosa­čev ter prek Zani An (okoli 4000 m) dosegli vasico Shag-rom, kjer so en dan počivali. Potem so potovali še tri dni do baznega taborišča pod za­hodnim grebenom Istor-o-Na la. (Cene na tem področju so se precej dvignile: jeep 400— 550 pak. rupij, nosači prek 60 itd.)
Za prvi cilj so si izbrali markantni Ghul-Lasht-Zom (6610 m). 14. julija so posta­vili prvo taborišče (5000 m), dva dni nato drugo (5500 m), potem pa so imeli do vrha le še 8 ur vzpona. Po dva in dva so se nanj povzpeli 19., 20. in 21. julija. Nato so se posvetili Avstrijski smeri iz le­ta 1967 (Lapuch s tovariši) po zahodni steni oz. ozebni­ku, ki vodi na severni vrh Istor-OrNala. 25. julija je sta­lo prvo taborišče (5500 m), tri dni za tem drugo (6000 m) 4. avgusta po obdobju slabega vremena tretje (6600 m) in 6. avgusta sta prva dva že dosegla severni vrh (7373 m). Potem sta sledila še dva solo vzpona, za prečenje in osvojitev glavnega vrha pa jim je zmanjkalo časa. 16. avgusta so bili (po dveh dneh mar­ša) že v Chitralu. Skupni stroški odprave so bili okoli 120.000 guldnov, prtljage pa so imeli nekako 2 toni, od tega 250 kg medicinske opre­me. Vso višinsko hrano so dobili zastonj, razen za naj­višje taborišče, kjer so upo­rabljali »freese dry compressed food« podjetja Mountain House iz ZDA (Oregon). Os­novna živila so nakupili v Pa­kistanu. In še ocena: za ni­zozemske razmere (z alpiniz­mom se ukvarja le nekaj za­nesenjakov) so dosegli odličen uspeh in med drugim tudi vi­šinski rekord ter v celoti uresničili tudi znanstveni pro­gram (medicinske raziskave ob uporabi zapletenih aparatur ter agrokulturne raziska­ve).

Tržiška sezona
Od začetka zimske sezone pa do 20. novembra so tržiški alpinisti (letos so sprejeli tri nove, tako da šteje sedaj njihov odsek 36 članov in pri­pravnikov) opravili skupno 554 vzponov. Od tega je bilo 140 zimskih pristopov, 9 pristopov na vrhove nad 3000 m, 42 zimskih plezalnih vzponov (trije prvi), 6 vzponov v tu­jih gorah, preostalo pa vzpo­ni v letnih razmerah (med njimi je bilo tudi 6 prvenstve­nih). Priprave na odpravo v Karakorum pa žal ne napre­dujejo tako kot bi morale. Pakistanci še vedno niso dali privoljenja, pojavljajo se finančni problemi.

Akademska AŠ
Danes zvečer ob 20. uri bo sestanek AAO združen s pre­davanjem alpinistične šole. Najprej bodo obdelali zbora načelnikov AO, nato pa bo Vlado Schlambergar preda­val o planinski organizaciji in PZS. Sestanek bo v društve­nih prostorih na Trgu revolu­cije 1, soba 56.

Treking na sedemtisočak
Trisul (7120 m) je bil prvi osvojeni sedemtisočak (Longstaf 12. junija 1907), sedaj pa je postal še prvi, na katerega so priredili trekking. Planin­sko potovanje v Himalajo, ki ga je pripravila šola za smu­čanje in alpinizem pri nem­ški alpinistični zvezi je zajelo 15 udeležencev, 13 od njih se je povzpelo na vrh.

Kranjčani brez telovadnice
AO Kranj se je v zadnjih letih razvil enega najbolj uspešnih jugoslovanskih kolek­tivov, ne počivajo ne pozimi in ne poleti, vsako leto ima­jo več vzponov, udeležujejo se odprav, kljub temu pa so ostali brez telovadnice!
Tako nekako bi se lahko glasila kratka ugotovitev, ki postavlja alpinizem v Kranju kljub vsesplošnim priznanjem zopet v neenakopravni polo­žaj. Od vseh, na katere so se obrnili s prošnjo za soupora­bo vadbenih prostorov, se je odzval le TVD Partizan, ki jim je ponudil, da se priklju­čijo rekreativni vadbi. Toda kakšne naj bodo potem pri­prave na bližajočo se zimsko sezono? Najlažje je — pravijo — izreči nekaj pohvalnih be­sed in laskavih priznanj, potem pa nas puste, da života­rimo.

Anketa Topra
Tovarna Toper iz Celja, ki je doslej sodelovala s svoji­mi proizvodi pri večini naših himalajskih odprav, se pri­pravlja tudi na načrtno pro­izvodnjo planinske in alpini­stične opreme, ki je domena konfekcijske industrije (vetrovke in druga oblačila, puhasta oprema, šotori, nahrbtniki, bi­vak vreče itd.) Da bi ugoto­vili potrebe so že razposlali posebno anketo, s katero žele ugotoviti asortiman, potrebne količine in modele, ki so jih naši alpinisti doslej vglavnem kupovali na tujem.

Obiskovalcem Bijelih Stijen
PD »Rade Končar« iz Zagre­ba nas je obvestilo, da so ko­nec preteklega meseca njihovi člani prenehali dežurati v pla­ninski koči na Bijelih Stijenah (Velika Kapela). Obisko­valcem pa je še naprej na voljo »Hirčevo sklonište« v neposredni bližini koče, kjer lahko prenoči (v spalnih vre­čah) tudi do 90 obiskovalcev. Na razpolago je osnovni pri­bor za kuhanje, oskrbeli pa so tudi dovolj goriva (za pla­čilo po posebnem ceniku je pripravljen »nabiralnik«).

Fotografske novosti
Zaradi vse večjega števila članov in zanimanja za raz­voj sodobne fotografije se je vodstvo FKK PZS odločilo, da bodo sestanki (ti so vsak po­nedeljek ob 19. uri v prosto­rih PZS) v prihodnje še na­črtneje v prikazali novitete s fotografskega področja. Imeli bodo tudi projekcije najbolj uspelih diapozitivov, kar bo še posebno zanimivo za alpi­niste, za katere je znano, da izredno veliko fotografirajo, toda le redko sodelujejo na razstavah.

V Triglavskem pogorju že veliko snega
Ciril Praček nam je sporo­čil nekaj podatkov o snežnih razmerah v Triglavskem po­gorju. Na Polju (1660 m) je že okoli 5 cm snega. Pri Pa­stirski koči (1700 m), ki je odprta in oskrbljena z drvmi, je 10 cm pršiča na 10 cm zmrznjene podlage. Na Apnenici (1900 m) je 25 cm zmrz­njene podlage in 90 cm pršiča, višje zgoraj pa je snega vse več in več, tako da ga je na višini 2300 m že okoli meter in pol (prav tako na ledeni­ku). Smuka je možna vse do višine 2200 m, če pa se paz­ljivo izbira teren, pa tudi do Apnenice. Nevarnost manjših plazov pa je nad 2300 m.

Oznake: ALP, AN
eXTReMe Tracker