Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 21.10.1976

  21.10.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


Vir: arhiv planID

 

četrtek, 21. oktober 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1417

Delo, Šport: ... Uspešna zimska sezona

Po prvih podatkih so naši alpinisti v zimski sezoni 1975/76 opravili 4 prvenstvene vzpone, 25 prvih zimskih po­novitev, nekaj zanimivih gre­benskih prečenj, preplezali pa tudi dve novi varianti in več drugih ter tretjih zimskih ponovitev. Torej uspešna sezo­na, čeprav je bilo nekoliko manj velikih tur. Sezona je bila uspešna tudi zato, ker so se izkazale nekatere mlaj­še naveze. Še bolj zanimiv pregled pa dobimo, če pogle­damo, kateri alpinistični ko­lektivi so bili najbolj aktivni. Člani soške akademske alpini­stične sekcije so npr. sode­lovali kar pri osmih prvih zimskih vzponih, Celjani pri petih, Bohinjci pri treh (Bo­hinjsko prečenje, prvenstvena v Veliki Tičarici ter prvi zimski vzpon po Centralni v Vršacu), Idrijčani pri dveh pa člani ŠAO, AO Ravne, AS Prevalje itd. To so vse ko­lektivi, ki so še zelo mladi ali pa v zadnjem času pozi­mi niso imeli večjih zimskih uspehov. Z zanimivimi pono­vitvami so se predstavili tu­di člani AS Gorje, Škofja Lo­ka, Železničar, Črnuče, Koz­jak itd. Torej tudi pestrost, kakršne do sedaj nismo bili vajeni. K vsem tem pa mora­mo seveda že po tradiciji pri­šteti še Akademski AO ter AO Matica, Kamnik in Kranj, ki zadnja leta nadvse načrtno goje zimski alpinizem.

Pet vzponov v Mali Paklenici
Janez Rupar in Marjan Os­terman (oba AAO) sta v ka­njonu Male Paklenice opravila pet novih vzponov. 25. sep­tembra sta preplezala Direkt­no smer (IV +, 300 m, 5 ur) v K 645 in dan kasneje še »Polico« (IV + /III, 3 ure), 28. septembra sta v K 670 preple­zala »Barbkino smer« (V, 150 m, 5 ur) in 29. septembra še smer »Babilon« (IV/II, 150 m, 3ure) ter »gredino« (III/V, 100 m, 2 uri).

Ponovljen Rzenik
V petek, 8. t. m., sta Du­šan Polajnar (Mojstrana) in Maks Trop (Matica) v osmih urah ponovila smer Dular— Juvan v Rzeniku, naslednji dan pa sta preplezala še Cent­ralno v Dedcu.

Smer Carlesso — Sandri v 17 urah
Pred desetimi dnevi (9. in 10. t. m.) sta Filip Bence (Tr­žič) in Andrej Štremfelj (Kranj) v 17 urah ponovila smer Carlesso-Sandri v Civetti. Bivakirala sta na drugi po­lici, najbolj pa ju je motila huda vročina (južna stena). Nemška in švicarska naveza, ki sta vstopili za njima, sta pred koncem odnehali.

AŠ v Kamniku
Včeraj ob 17. uri se je v prostorih PD Kamnik pričela redna alpinistična šola, ki bo predvidoma trajala do 1. ma­ja. Predavanja (združili so zimski in letni del) bodo vsa­ko sredo ob 17. uri v društ­venih prostorih, praktične va­je pa v plezalnem vrtcu na Staram gradu.
3. t. m. sta Cene Kramar in Bojan Pollak ponovila Cen­tralni steber Rzenika (smer Dular — Juvan). V soboto, 9. t. m. pa sta Marjan Kre­gar in Bojan Pollak preple­zala novo smer v Škarjah. To je bila rešitev znanega »pro­blema«, značilne zajede, ki sta jo v spodnjem delu že pred leti preplezala brata Ja­nez in Lojze Golob) po nji­ma se bo nova smer tudi imenovala), potem pa sta se umaknila v desno. Za njima je poskusilo še več navez, ne­kaj tudi letos, toda več kot 4 m višje ni prišla nobena. Tu­di Kregar in Pollak sta pred tem že poskusila (19. sep­tembra), toda pod ključnim mestom sta se morala obrniti, ker nista imela s seboj do­volj specialnih klinov, pa tu­di noč ju je že priganjala. V soboto pa sta v 12 urah us­pela, toda zadnje tri razteža­je sta morala plezati že v so­ju baterijskih svetilk. Ocena nove smeri: 270 m, A 3, V+, v steni pa sta pustila okoli 25 navadnih klinov (ponavljalcem priporočata CMV).

Tri smeri v Sfingi
Prvi, ki je ponovil vse tri smeri v Sfingi (Triglav) je bil Jure Ulčar (Matica). Že lani je ponovil Raz in smer Drašler-Kunaver, letos 9. ju­nija pa še »Obraz«. Za njim je v vseh treh smereh uspel Marjan Manfreda (Matica) in potem še Dušan Markič (Kranj).

Ponovitve

Peter Markič in Marko Štremfelj (oba Kranj) sta v soboto, 9.t. m., v 7 urah opravila verjetno četrto ponovi­tev smeri »Trikot« v isto­imenski steni (Dolgi hrbet).
Zvone Andrejčič (Matica) in Janez Reberšak (Radovljica) sta v zadnjem času ponovila nekaj manj znanih klasičnih smeri. V nedeljo, 26. septem­bra sta v 8 urah preplezala Centralno smer v Rjavini (iz­stopila sta po Krušičevi sme­ri). 3. t. m. sta plezala Ka­minsko smer (400 m, III, IV-) v Celovški špici, 9. t. m. sta ponovila še »Črni kot« v Veliki Mojstrovki (8 ur) in dan za tem smer Dular-Schara v Zadnji Mojstrovki.

Čistili pot na Korošico
V soboto, 9. t. m., so se Člani AO Domžale udeležili akcije GS in pomagali očistiti pot prek Presedljaja na Korošico. V nedeljo pa so v ostenjih nad Korošico opravi­li več kot 30 vzponov po 11 različnih smereh (Franc Ber­gant in Miro Šušteršič — Mengeš, sta ponovila smer Ivo Reye v Ojstrici).
V petek, 22. t. m., ob 19. uri bo v domžalski kinodvo­rani predavanje o PL-YU od­pravi na Nošak. Predavali bodo udeleženci odprave.

Američani na Everestu
Številnim uspešnim odpra­vam na Everest so se sedaj (v jesenskem času) pridružili še Američani, ki so dokaj hi­tro organizirali svojo odpravo (12 članov vključno s Šerpa­mi ter več znanstvenikov) ob 200 letnici ZDA. V soboto, 9. t. m., sta se na vrh povzpela Chris Chander (28) in Robert Cormack (30). Šerpe, ki so ju spremljali, so se zaradi po­manjkanja kisika morali obr­niti na višini nekako 8400 me­trov.

Novi člani komisije za alpinizem
Na zadnji seji komisije za alpinizem PZS so kooptirali več novih članov. Za tekmovalno smučanje bo poslej zadolžen Andrej Dernekovič, namestnik načelnika bo Zvone Korenčan, tajnica KA Senja Hojs, za kartoteko pa bo skrbela Alen­ka Andlovic.
V nedeljo, 7. novembra, bo v kamniškem plezalnem vrt­cu demonstracija nove napra­ve za varovanje na vrvi. Po­kazal jo bo član SPD Trst Butkovič, ki jo je v Italiji tudi že patentiral.
Komisija za alpinizem PZS poziva vse AO ter AS, da ne­mudoma javijo vse člane, ki so na odsluženju kadrovskega roka v JLA ali pa so pred vpoklicom. Njihove podatke bodo posredovali vojnim ob­lastem.
Zbor načelnikov bo 12. no­vembra ob 16. uri v central­ni planinski knjižnici (Ljub­ljana, Dvoržakova 9/I). Do tega datuma naj AO ter AS pripravijo pripombe o vse­bini skript za alpinistično vzgojo ter priročnika »Hoja in plezanje«, posredujejo pa naj tudi podatke o kandidatih za prihodnje alpinistične od­prave, da bo KA PZS o njih lahko dala oceno strokovne usposobljenosti.

Oznake: ALP, AN, PrV
eXTReMe Tracker