Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 13.05.1976

  13.05.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 

Vir: arhiv planID

 

četrtek, 6. maj 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1630

Delo, Šport: ... Vabilo v Chamonix

Letos bo od 19. julija do 5. avgusta v Chamonixu spet mednarodni zbor alpinistov. Udeleženci iz 20 držav bodo stanovali v prostorih ENSA, kjer bodo imeli tudi vso oskrbo. Pričakujejo pa — to je predsednik francoske pla­ninske zveze še posebej pou­daril v pismu — udeležbo re­prezentativnih alpinistov, ki bodo znali kaj več povedati tudi o organizaciji, ki jo bo­do zastopali. Njihova starost naj bi bila do 35 let, s se­boj pa naj bi prinesli tudi primerno propagandno gradi­vo (diapozitive itd.). Vsaj eden od udeležencev mora obvladati francoski jezik.
Koordinacijska komisija PZJ za alpinizem je zaradi iz­redno kratkega roka (do kon­ca meseca mora dati že po­imenske prijave, z življenjepi­si itd.) že razposlala razpise na AO in republiške komisi­je, ki bodo zbrale prijave.

Alpinistične šole
Akademski AO vabi drevi ob 20. uri (Trg osvoboditve 1/II) na predavanje Staneta Jurce o dinamičnem varovanju.

AO Ljubljana-matica prire­ja danes zvečer ob 19.30 pre­davanje Janeza Marinčiča o bivakiranju. Predavanje bo na Židovski 2.

AO Kranj vabi danes zve­čer ob 19. uri v društvene prostore, kjer bo Dita Perčič predavala o prvi pomoči v gorah.

Češka koča oskrbovana
PD Jezersko sporoča, da bo češka koča od sobote dalje oskrbovana ob sobotah in ne­deljah, redno pa od srede ju­nija dalje.

Koflerjev memorial
V nedeljo je bilo na plazu pod Triglavsko steno smučar­sko tekmovanje gorskih reše­valcev iz Slovenije in Avstri­je, ki se ga je udeležilo 41 tekmovalcev. Na 1500 metrov dolgi progi z 20 vratci in 400 metrov višinske razlike (od­lične razmere) je zmagal Franc Rabič (53,14) pred Bog­danom Kotnikom (56,28), oba Mojstrana in Marjanom Man­fredo (56,77) iz postaje GRS Ljubljana. Četrti je bil Chri­stian Brunner iz Radenthaina, peti pa Andrej Kolenc iz Kranjske gore.

Pričakovali film o Makaluju
Naši udeleženci festivala planinskega in raziskovalnega filma v Trentu (Italija) so povedali, da film o Kangbačenu (»Devet let skomin«) ni dobil nobene nagrade, da pa je bila velika škoda, ker nas ni zastopal film o Makaluju, ki so ga vsi pričakovali. Pr­vo nagrado je dobil film avstrijsko-nemške ekspedicije »Kančendzenga«. Med filmi, ki so jih predvajali, je bil tudi kitajski o Everestu, Messnerjev o vzponu na Hidden Peak, italijanski o reše­vanju in drugi. Ob festivalu so organizirali tudi okroglo mizo o problemu izbijanja klinov v klasičnih smereh, udeleženci so se v glavnem izrekli proti takim težnjam.
Večino filmov, ki so bili predvajani na festivalu, bo­mo jeseni najbrž lahko videli na kranjskem festivalu, dogo­vorili pa so se tudi, da bi pri nas organizirali okroglo mizo o posredovanju infor­macij v zvezi z ekspedicijami in vzponih. Po prvih zagoto­vilih se je bo udeležilo 15—20 znanih tujih alpinistov.

Živahno v domačih stenah
Janez Marinčič in Jure Ul­čar (Oba Matica) sta v nede­ljo ponovila smer »Treh sve­drovcev« v Štruci. Kljub sla­pu, ki je padal prek strehe, sta smer ponovila v 6 urah. Slavko Frantar (Tržič) in Miro Šuštaršič (Mengeš) sta v nedeljo opravila prvo ponovi­tev »Arestantske smeri« (V, V+, 7 ur) v desnem delu stene Rzenika (smer je bila pr­vič preplezana leta 1971). Slavko Šikonja (Domžale) in Franci Vrankar (Mengeš) pa sta istega dne ponovila smer Češnovar-Srakar s Kranjsko varianto v Koglu (4 ure) in nato preplezala še smer Čez ploščo (3 ure) v Skuti. Igor Herzog in Tine Mihelič (oba AAO) sta v soboto v 6 urah ponovila Kukovčevo smer v JV steni Planjave. Velenjski alpinisti Avberšek, Prelog in Strozack so v nedeljo preple­zali Steber Štajerske Rinke, navezi Vovk in Čulk-Krašovec pa Debeljakovo smer v Mrzli gori.

Številni vzponi v Paklenici
AO Jesenice: 14 članov je v petih dneh opravilo 135 vzponov od III. do V. težav­nostne stopnje, spoprijeli pa so se tudi z nekaterimi teh­ničnimi smermi. Posebno nav­dušeni so bili mladi, ki že načrtujejo obisk Kleka in še nekaterih sten izven Sloveni­je.

AO Tržič: 21 članov je v času od 22. do 29. aprila opravilo kljub slabemu vremenu 94 ponovitev vseh te­žavnostnih stopenj. Gros, Lon­čar, Tomazin in Zupančič so preplezali prvenstveno »Popol­dansko smer« v Manita Peči (3 ure, 180 m, IV/V, Luka in Janez Rožič ter Bergant in Kavar pa so preplezali novo vstopno varianto Kamniške smeri v Manita Peči. Med po­novitvijo smeri Vučidelja (23. aprila: Bence-Tomazin) so opazili, da smer poteka od vstopa bolj desno kot je vri­sana v novem Smerketovem vodniku in da je vstop težji.

Šaleški AO: Tabora v Pa­klenici se je udeležilo 15 čla­nov, ki so opravili 60 vzpo­nov od III. do V. težavnostne stopnje. Plezali so predvsem lažje smeri, saj je bil to obe­nem tudi začetniški tečaj za nove pripravnike.

AO Kranj: Zbora se je ude­ležilo 32 članov, ki so skup­no opravili 185 ponovitev. Med njimi naj omenimo le tri: Jenjevi smer, Brid za ma­li čekič in Zgrešeno smer. Vojko Mikec in Drago Ovse­nik pa sta opravila prvo po­novitev Štajerske smeri (ÏV+. A 1, 130 m, 5 ur).

AO Matica: 6 udeležencev je opravilo 40 vzponov. Jure Senegačnik in Jure Ulčar sta preplezala novo varianto na Kamasutro, Slava Mrežar in Matevž Suhač pa prvenstveno smer po levem stolpu v Ve­liki glavici (IV/V, v dolžin).

Koroški AO: Sodelovalo je skupno 18 članov vseh štirih odsekov (6 iz Raven, 4 iz Prevalj ter po 4 iz Mežice in črne), ki so skupno opravili 125 vzponov vseh težavnostnih stopenj.

AO Železničar: Zaradi novozapadlega snega so planira­ni ledeniški tečaj prestaviti na kasnejši čas in se odločili za Klek ter Paklenico, kjer so skupno opravili 63 vzponov. Mešana naveza Drago Bregar, Bogo in Bojan Zupet (vsi AO Železničar ) in Stanislav Gilič (Mosor) pa je opravila prvenstveno smer po razu Ju­rasove glavice (200 m, IV/V+, 4 ure).

Štafeta z vrha Triglava
V petek se je skupina je­seniških alpinistov skozi Vra­ta in čez Prag napotila do Triglavskega doma, kjer so prenočili. V soboto so se po­vzpeli na vrh Triglava in od tu prenesli štafetno palico s pozdravi tovarišu Titu. V do­lino se je večina spustila po isti poti in na Spodnjem Pra­gu predali štafetno palico de­lavcem PTT podjetij iz Radov­ljice in Jesenic, štafeta je nato nadaljevala pot do spomenika padlim partizanom-gornikom, kjer so jih pričakali člani zveze slepih. Z zastava­mi na čelu so nadaljevali pot do Aljaževega doma in naprej v Mojstrano, kjer je bil spre­jem s kulturnim programom. Pred hotelom Triglav se je Triglavska pridružila osrednji štafeti.

Vzponi na Peci
V soboto in nedeljo je bilo opravljeno večje število vzpo­nov v Peci. V soboto sta Mi­lan Kolar (Mežica) in Janez Žalig (Ravne) ponovila varian­to Koroške smeri, v nedeljo pa sta Drago Horjak (Ravne) in Rok Zagernik (Prevalje) v 3 urah opravila tretjo pono­vitev Mežiške smeri. Engelbert Vravnik in Janez Žalig (Rav­ne) sta opravila prvo pono­vitev (5 ur) Južnega raza itd. Kolar in Špiler sta skušala preplezati novo smer med Juž­nim razom in Direktno, ven­dar sta morala po štirih dol­žinah odnehati zaradi nepo­polna opreme.

Oznake: ALP, AN, PrV
eXTReMe Tracker