Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 06.05.1976

  06.05.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 

Vir: arhiv planID

 

četrtek, 6. maj 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1135

Delo, Šport: ... Paklenica 76

Letošnja največja in obenem že po tradiciji tudi edina res­nično jugoslovanska alpinistična akcija je sklenjena, realne ocene o njej pa žal vseeno še ne moremo dati. Ne posamezni odseki in ne organizatorji (to so bili tudi letos člani AO PDS Velebit iz Zagreba) namreč ni­so pripravili popolnih poročil, ki so pri tako množičnih akci­jah lahko edina stvarna osnova za analizo.
Nekaj pa vendarle lahko ugo­tovimo. Slabo vreme je plezal­ce v Paklenici le prehudo mo­tilo, da bi posegli po vsem, kar so planirali in zato mi bilo toliko kvalitetnih vzponov, kot so pričakovali. Obenem pa je številčnost organiziranih sku­pin nekaterih AO dokazala, da so take akcije še kako potreb­ne, posebno v tem letnem ča­su, ko so vzponi drugod še močno oteženi. Toda Paklenlca ima kljub obilici smeri le ome­jene možnosti; število alpi­nistov je že nekaj let nazaj le preveliko.

Poročilo AO Celje
Iz celjskega AO je bilo v Paklenici 10 članov, ki so kljub slabemu vremenu opravili 40 vzponov (preplezali so 12 smeri). Andrej Bergant in Franc Čanžek sta opravila prvenstve­ni vzpon po »Celjskem« stebru v Čuku, ki so ga lani posku­šali preplezati že Kranjčani. Novo smer sta ocenila z -V, 7 ur 400 m. Med smermi, ki so jih ponovili, pa so: Karabore, Velebitaška, Šaleška, Zgrešena, Raz kladiva, Akademska itd.
Za udeležence alpinistične šo­le pa so med prazniki organizirali zimsko šolo na Okrešlju, ki jo je vodil načelnik AO Ciril Debeljak. V težkih raz­merah so opravili vzpone na vse Rinke, Križ in Tursko go­ro ter ponovili Dušanov ste­ber. Bergant in Čanžek pa sta v ponedeljek, 3. t. m, preple­zala Prvomajsko smer — novo smer po osrednjem stebru Mrzle gore (IV—V, 700 m. 9 ur).

Planinski tabor v Beli
Od 30. aprila do 3. maja je bil v dolini kamniške Bele planinski tabor, ki se ga je udeležilo 67 članov MO Kam­nik in Domžale ter taborniške­ga odreda iz Kamnika. Pod vodstvom Franca Vrankarja so opravili med drugim tudi dve zanimivi turi: Predaselj — Kurja dolina — Žagana peč — Lepi kamen in Kopa — Mar­tin stena — Dol, nekateri od starejših mladincev pa so odšli za dva dni tudi na Korošico, kjer so se povzpeli na Ojstri­co (več kot meter novega snega).

Domžale in Mengeš
Letošnjega zbora jugoslovanskih alpinistov v Paklenici se je udeležilo tudi 8 članov AO Domžale in 5 članov AO Men­geš. Od 25. aprila do 2. t. m so opravili približno 60 vzpo­nov, med katerimi naj omeni­mo posebej le dva: Šuštaršič in Vrankar sta v navezi s Tržičanom Frantarjem ponovi­la smer Karabore, Veselko pa s Sarajevčanom Čolakovičem Raz kladiva.

Novice iz Kamnika
Iz kamniškega AO so bili v Paklenici le štirje člani, ki so preplezali skupno okoli 20 smeri. Pa tudi tistim, ki so ostali v domačih gorah vreme ni bilo dosti bolj naklonjeno. Berčič, Gladek in Plevel so 3. t. m. ponovili Kamniško smer v Vršičih (mokra skala, mraz in veter), Kregar in Pollak pa v podobnih razmerah Perčičev steber v Vežici.

V Paklenici in Kleku
Člani AO Črnuče so bili med prvomajskimi prazniki na zbo­ru v Paklenici (3 alpinisti in 4 pripravniki) in v steni Kleka (3 pripravniki). V Paklenici so opravili skupno 36 vzponov, v Kleku pa 8 vzponov, med nji­mi tudi ponovitev »Vrijeskove pločice« (V, VI, A 2), ki so jo preplezali Venčeslav Lang, Aleš Goluh in Danilo Petarčič.

Zimska sezona AO Tržič
22 članov AO Tržič je v pretekli zimski sezoni opravilo skupno 132 pristopov, 28 vzponov III., 5 V. in 4 V. težav­nostne stopnje. Filip Bence, Borut Bergant in Marjan Gros so prvič pozimi preplezali Levi krak (V+) smeri »Y« v severni steni Velikega vrha, desni krak (V) iste smeri sta prvič pozimi preplezala Slavko Fran­tar in Iztok Tomazin, Desno smer v SZ steni Storžiča pa sta prav tako prvič pozimi ponovila Matija Perko in Vili Vogelnik. Poleg tega so na Zelenici organizirali dvodnevni zimski tečaj za pripravnike, ve­leslalom Pavla Janca na Kofcah, Kramarjev smuk pod Storžičem, vsak četrtek pa imajo v plezalnih vrtcih vaje za pripravnike.

Alpinistična šola AAO
Drevi ob 20. uri bo v sejni dvorani na Trgu osvoboditve 1 predavanje Jožeta Žumra o ocenjevanju plezalnih vzpo­nov, ki ga organizira Akadem­ski AO v okviru redne alpini­stične šole. V soboto, 15. t. m. pa bo za vse udeležence (in tudi druge interesente) izlet na Kepo.

25 let Dansk Bjergkluba
Čeprav imajo danski alpinisti kar 1000 km do najbližjih sten, jim tudi težji vzponi in ekspedicije že dolgo časa niso več tuji. Njihov klub je bil ustanovljen pred 25 leti in pr­vih 18 let ga je vodil iniciator Erik Hoff, potem Vang Christensen 4, sedaj pa je že drugo mandatno dobo predsednik naš rojak Dolfi Rotovnik, ki je se­daj tudi urednik njihovega gla­sila. Klub šteje že 525 članov in letos bodo organizirali ra­zen jubilejne odprave v Peru (Cordillera Blanca) še odpra­vo na Mount Kinley (7 članov), 60 udeležencev bodo imele od­prave na Grenland, razen tega pa bodo organizirali še tradi­cionalni tabor v Bergellu. Vse­kakor pestra aktivnost!

Reka z imenom Červanky
V ČSSR je pred kratkim iz­šla knjiga dr. Jaromira Wolfa o njihovi alpinistični odpravi (1973), ki se je nesrečno kon- čala malo pod vrhom Makaluja. Njen avtor, ki je pomočnik vodje tudi v letošnji odpravi (z enakim ciljem), je na 200 straneh popisal doživetja na težavni poti, posvetil pa jo je ponesrečenemu tovarišu Janu Kounickemu. Številne črnobele fotografije, skice in perorisbe zapis izredno domiselno, dopolnjujejo. Knjigo so tiskali v nakladi 30.000 izvodov (!). cena pa je 26,5 Kčs.

Julijci v Alpinismusu
Čeprav nemška revija Alpinismus že nekaj časa ni več tisto, kar je bila nekoč, je zadnja (5.) številka posebno za nas silno zanimiva. Silvia Metzeltin je obdelala (na sedmih straneh) Vzhodne Julijce, Adi Mokrejs pa Zahodne, ne manjka pa tudi zapis o poetu teh gora dr. Juliusu Kugyju. Številne lepe črnobele fotografije in skice ter pravilno pisana naša imena, pozitiven vtis še povečujejo.

Oznake: ALP, AN, PrV
eXTReMe Tracker