Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 12.02.1976

  12.02.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


Vir: arhiv planID

 

četrtek, 12. februar 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1042

Delo, Šport: ... SV grapa v Rigljici

V soboto so Janez Kunstelj — Jože Oštrek (AO Kranj, drugi AO Jesenice) ter Jani Gregarič — Lojze Javoršek opravili prvo zimsko ponovi­tev smeri 365 v Rigljici. Ple­zali 5 ur, razmere pa so bile vse prej kot ugodne, saj se stena še ni splazila, pone­kod je bil pršič, skale pa sko­raj ni bilo videti. Izstopni raztežaj je pozimi že preplezal Janez Krušic s tovariši (1948), ko je plezal Centralno smer.

Novice iz Kamnika
Cene Kramar, Marjan Kre­gar in Bojan Pollak so 24. in 25. januarja opravili drugo zimsko ponovitev (prvo sta opravila 10. januarja letos Franc Kavčič in Nande Kern) smeri Fritsch—Lindenbach v Grintovcu. Vstopili so šele ob 15.30, bivakirali in naslednji dan (plezali skupno šest ur in pol) izplezali ter sestopili prek vrha Grintovca. Razmere so imeli slabe. V soboto je zapadlo okoli 8 cm snega, po­noči pa še okoli 7 cm. Tudi mraz je bil precejšen (-12 stopinj C). Sveži sneg jih je posebno oviral med prečenjem v levo, raztežaj in pol pod robom stene.
V nedeljo, 8. t. m., pa sta Marjan Kregar in Bojan Pol­lak opravila še prvo zimsko ponovitev Raza želja v Zobu (Kalška gora): IV, Al, okoli 200 m. Plezala sta dobrih osem ur, razmere pa so bile povsem zimske. Suh sneg, me­stoma požled, pa led in podobne nevšečnosti.

Alpinisti ČSSR v Vratih
V nedeljo so v Slovenijo pripotovali štirje čehoslovaški alpinisti (iz Plzna in Morav­ske Ostrave), člani njihove nacionalne ekipe. Odšli so v Vrata, kjer nameravajo ostati kakih 14 dni in v tem času bodo poskušali preplezati tu­di Čopov steber s Peternelovo smerjo. Seveda to ni njihovo prvo srečanje z našimi gora­mi, saj so plezali že v Tamarju (Šite), znane pa so jim tudi številne težke stene v Dolomitih in Zahodnih Al­pah. Kakor je slišati, jim bo­do v kratkem sledili še mad­žarski alpinisti.

Registracija GV
Podkomisija za gorske vod­nike PZS obvešča vse, kri že­le biti letos registrirani, da morajo poslati izkaznice ter poročilo o lanski aktivnosti. Registracija bo potekala le do konca meseca marca.

Postaje GRS in OT
Komisija za GRS je izdela­la predlog razporeditve obveščevalnih točk v tri skupine, glede na njihovo pomembnost in potrebah po opremi. Poleg 15 postaj GRS (Bovec, Celje, Jesenice, Kamnik, Kranj. Kranjska gora, Mojstrana, Ljubljana, Tržič, Bohinj, Ma­ribor, Prevalje, Radovljica, Rateče-Planica in Tolmin) naj bi bilo v Sloveniji 14 OT I, 17 OT II in 28 OT III. Istočasno so pripravili še seznam minimalne opreme postaj in OT ter normative obrabe teh­nične ter zaščitne opreme.

Novice iz Patagonije
Letos je bilo vreme, vsaj na začetku sezone v Patagoniji izredno slabo. Toda odprav kljub temu ne manjka. Sku­šajo se povzpeti na Torre Egger (drugi stolp v skupini Cerro Torre), poskušajo re­šiti tudi znani problem SZ stebra Fitz Roya, kjer so do­slej prišli najvišje Švicarji.
Jure Skvarča s tovariši po­skuša zopet na Moyanu, obde­lujejo pa tudi več manj zna­nih gorskih skupin.

Planinska šola v Kavkazu
Turistična baza Terskol v Prielbrusju je ena od najbolj popularnih v Kavkazu in moč­no obiskana posebno pozimi. Naenkrat sprejme tudi do 600 tečajnikov, ki jih poučuje povprečno 50 inštruktorjev. V tej bazi so organizirali (prvo v SSSR) tudi šolo za inštruk­torje turnega smučanja, ki bodo morali odigrati pomemb­no vzgojno vlogo v novi pet­letki.

Sedem »najvišjih«
Po zadnjih podatkih je še sedem alpinistk doseglo vrh osemtisočakov: štiri Japonke, Tibetanka (Kitajska) in dve Poljakinji. To so: Naoko Nagaseko (36), Masako Ušida (33), Mieko Mori (33), Junko Tabej (35), Pan do (37), Halina Kruger-Sirokomska (37) in Ana Okopinska (26). Če iz­vzamemo zadnjo, je njihova starost kar okoli 34 let, to­rej obdobje, ko večina alpi­nistk že preneha z aktivnostjo.

Novi predsednik FA ZSSR

Po nenadni smrti dolgolet­nega predsednika federacije alpinizma ZSSR Aleksandra Borovika, je njegove posle prevzel zaslužni mojster špor­ta in zaslužni trener Kiril Kuzmin (59). Novi predsednik se z alpinizmom ukvarja od 1937. Bil je že trinajstkrat na sedemtisočakih, opravili pa je tudi več skrajno težkih prvenstvenih tur in zanje pre­jel nekaj zlatih kolajn.

Iz zapisnika AO Kranj
Na rednem letnem občnem zboru PD Kranj so za novega načelnika AO izvolili Roberta Gaberščka, ki je podal tudi grob oris dela v bodoče. Po­leg rednih akcij nameravajo v proslavitev 30-letnice organizirati novo samostojno alpinistično odpravo. Obenem pa bodo še naprej skrbeli za kvaliteto in kvantiteto svoje ak­tivnosti. Lani so opravili npr. prek 700 vzponov, kar je praktično petina vseh v Slove­niji.

Makalu 76 in karambol
20. januarja je iz Prage od­potoval prvi del tretje čehoslovaške alpinistične odprave v Himalajo »Makalu 76«. Na dva kamiona »Tatra 149« so naložili okoli 9,5 tone prtlja­ge, v kabino se je stlačilo šest alpinistov in ob 9. uri so od­peljali. Njihova pot naj bi jih vodila skozi NDR in ZSSR, v Bakuju naj bi prečkali Kaspijsko morje, potem pa Iran, Afganistan, Pakistan in Indijo, kjer so se 11. t. m. dogovorili za srečanje v New Delhiju z drugimi 12 čla­ni. Toda že naslednjega dne je zvečer ob 21. uri pri Olo­mucu prišlo do karambola. Kamion, ki ga je vozil Leo­pold Paleniček, je trčil s ne­kim kamionom, ki mu je pri­hajal nasproti. Bilo je za 180.000 kron škode. Paleniček je ostal v domovini (v Indijo je odletel z letalom 10. t. m.) zaradi manjših poškodb, zame­njal ga je Ivan Fiala, pa še do precejšnje zamude je prišlo, ker so morali kamion v Bratislavi temeljito popraviti.

Antarktika
Italijanska znanstveno-alpistična odprava, v njej sta tu­di dva potapljača, od znanih alpinistov pa Gigi Alippi in Gianni Arcani, ki sta sodelo­vala na neuspeli Cassinovi od­pravi na Lhotse, si je za to­rišče izbrala področje Hermanos, otok sredi zaledenelega morja. Doslej so osvojili (30. januarja) Cimo Radioamatori, 780 m, vrh, ki je sicer nizek glede na absolutno višino, to­da ta je enaka relativni, ra­zen tega pa so še slabi vre­menski pogoji in težka pristopnost. Znanstveniki medtem opravljajo razne meritve v baznem taborišču, ki je okoli 800 km stran od izbranih go­ra.

Šola v Slovenj Gradcu
Na seji novega upravnega odbora planinskega društva Slovenj Gradec so pregledali dosedanje delo društva in sprejeli načrte za prihodnost.
Sklenili so, da je treba de­lo poživiti in se posvetiti vzgoji mladih ter množičnosti. Or­ganizirali so tudi že prve le­tošnje izlete, ki pa so se jih žal udeležili le člani AO. Vzrok sa to je verjetno zim­ski čas, v katerem so bile ture opravljene. 3. januarja so bili štirje člani na Jalovcu, 18. jan. 6 na Peci, 24. janu­arja pa je bilo sedem članov na Savinjskem sedlu in av­strijskih Kopicah. Do konca zime imajo v načrtu še izlete na Venediger in Gieger ter Krn in Kammiške Alpe. V so­delovanju z alpinističnim od­sekom bodo ta teden začeli s planinsko-alplnistično šolo za mlade Slovenjgradčane.

Oznake: ALP, AN
eXTReMe Tracker