Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Slovensko planinsko društvo v letu 1911

ponedeljek, 29. april 1912, ob 05:29, Boris Štupar, ogledov: 1505

Slovenec (1912): V soboto zvečer se je vršil v Narod­nem domu 19. občni zbor Slovenskega planinskega društva.

Zborovanje je otvoril predsednik dr. Tominšek, ki je pozdravil navzoče člane, zlasti pa zastopnike podružnic »Slov. pla­ninskega društva« iz Kranja, Radovljice, Kranjske gore in Posavja (Zidani most), nadalje majorja 27. domobranskega gor­skega polka gosp. Jegliča, ki se je ude­ležil zborovanja po naročilu polkovnega poveljništva, ker je domobransko ministr­stvo dovolilo, da naj pristopi »Slov. plan. društvu« domači gorski polk kot podpor­nik in častniki kot člani. (Veliko odobra­vanje.) Govornik poudarja, da to ni samo ugodno za »Slov. planinsko društvo«, am­pak tudi častno. »Slov. planinsko društvo« je sicer vedno živelo v dobrih razmerah s častniki, toda to, da se mu pridružijo tudi oni, ki hočejo braniti naše gore tudi proti zunanjemu sovražniku, kaže uspešno delo »Slovenskega planinskega društva«, ki ga v javnosti ni mogoče prezirati. Govornik omenja tudi znano rešilno ekspedicijo na Stol, pri kateri je vojaštvo požrtvovalno sodelovalo. Nadalje je omenjal v kratkih besedah delo »Slov. planinskega društva« v preteklem letu, kakor tudi, da so se po­javile vesti, da se je bati, da bi se v bodoče ne dobilo od deželnega odbora gmotne podpore. Upati pa je, da bo lojalnim po­tom mogoče dobiti tudi sedaj podporo, kakor je tudi upati, da se bo rešila zadeva.

Kar se tiče vzdrževanja stavb »Slov. planinskega društva«, ne mo­remo govoriti o nazadovanju. V tekočem letu se bosta adaptirali Kadilnikova koča na Golici in Kamniška koča na Kamni­škem sedlu, v ostalem pa se bo moralo društvo omejiti na popravo gorskih potov in reklamo. Z izpremembo društvenih pra­vil se je dosegel popoln sporazum s po­družnicami.

Iz tajniškega poročila g. Hauptmana o delovanju Slov. planinskega društva za leto 1911 posnemamo sledeče:
Ob koncu leta 1911 je imelo skupno društvo 3275 članov, in sicer osrednje društvo 1015, podružnice skupaj pa 2260 čla­nov. Skupno število članov se je pomnožilo za 103 člane. Podružnic je 21. Osrednji odbor je imel preteklo leto 51 sej, razen tega več sestankov; redni občni zbor se je vršil dne 29. aprila 1911, zborovanje de­legatov pa 1. novembra 1911. Prejelo in rešilo se je 1162 dopisov in naznanil. Dne 11. januarja se je priredilo javno preda­vanje v Mestnem domu«. Predaval je g. Badiura o »Zimi na planinah«. Zaznamo­valo in z napisnimi tablami opremilo se je mnogo potov in steza. Izdajal se je Planinski Vestnik. Med napravami Slov. planinskega društva pretečenega leta naj omenimo le nekatere največje, n. pr.: Nova zanimiva pot na Planjavo se je dokončala. Izdelala se je pot iz Kota čez Rož, pot iz sedla Krno nad Vel. Poljem na Kredarico, Popravila se je pot na Kamniško Sedlo. Temeljito se je obnovila Tominškova pot iz Vrat na Kredarico; pod Begunjskim Vrhom se je tam našel studenec in zajel v vodnjak iz betona. Koči na Veliki Planini se je napravila dobra cisterna. Pri Alja­ževem Domu, odnosno v podzidku starega Aljaževega Doma se je iz prejšnje kleti na­pravila izborna ledenica, na veliko skalo pri Aljaževem Domu so se napravile stopnice. Vodnikovi koči na Velem Polju se je napravil iz betona podzidek in klet; ravno tam se je ujel studenec v vodnjak in uredil prostor okrog koče. Skoraj pri vseh kočah društva so se izvršile razne prepo­trebne adaptacije, poprave, popolnila po­hištva, sobne, kuhinjske in posteljne opra­ve itd. Za vse koče Slov. planinskega društva so se uvedle enake enotne klju­čavnice ter s starimi zamenjale. Na Kre­darici vzdržuje društvo meteorološko opazovalnico in pošilja tozadevne podatke centralnemu zavodu na Dunaju. Vojaškim maperjem, ki so imeli v naših planinah službene opravke, se je dovolilo brezplač­no bivališče v kočah Slov. planinskega društva in so se jim dale še druge olajšave. Društvo je prejelo za to laskavo zahvalo.

Društvo je vlagalo in podpiralo prošnje za uvedbo ugodnejših železniških zvez in vo­ženj. Ustanovilo se je prepotrebno rešilno postajo, in sicer za Julijske Alpe, prvo v Kranjski gori in jo opremilo s potrebnimi pripravami.

Na lanskem občnem zboru sklenjena sprememba društvenih pravil se je izvedla, ministrstvo je predložena pravila odobrilo. Po novih pravilih imajo podružnice po svojih delegatih pravico do posvetovanj osrednjega odbora. Na zboro­vanju delegatov se je sklenilo, da se za vse podružnice uvedejo enaka pravila. Osrednji odbor je sestavil načrt za taka podruž­nična pravila in ga podružnicam razposlal. Od mnogoštevilnih faktorjev, ki so društva gmotno podpirali, naj omenjamo le neka­tere: visoki deželni odbor je dal 4000 K podpore; ljubljanska mestna občina 1000 kron; Ljubljanska kreditna banka 500 K; Kmetska posojilnica ljubljanske okolice 100 K itd.

Tajniško poročilo se je soglasno odob­rilo ter se ob tej priliki predsednik dr. Tominšek spominja ponesrečenega dr. Cer­ka, pri čemur vstanejo navzoči v znak sožalja s sedežev.

Iz blagajniškega poročila g. Šušteršiča posnemamo:
Denarni promet za leto 1911 izkazuje sledeče prejemke: Blagajniški prebitek iz leta 1910. 2488 K 15 v., članarina 5010 K, naročnina 283 K 84 v., inserati 1832 K, pri­spevki podružnic 5106 K 89 v., darila in podpore 7839 K 34 v., prodaja društvene zaloge 431 K 64 v., povrnjeni upravni stroški 241 K 75 v., obresti naloženih glav­nic 227 K 93 v., prodiversi 107 K 80 v., oskrbovanje koč 26.981 K 76 v., posojila 10.000 K, prehajalni dohodki 25.448 K 69 vin., skupaj 85.999 K 79 vin. — Stroški so sledeči: Upravni stroški 2635 K 2 v., »Pla­ninski Vestnik« 6508 K 67 v., knjižnica 40 K 20 v., razni inventar 57 K 30 v., pota in markacije 2922 K 31 v., davki in pristoj­bine 125 K 55 v., prodiversi 153 K 30 v, darila in podpore 1010 K, tiskopisi 6 K, rešilna postaja v Kranjski gori 42 K, pašna pravica na Vel. Planini 400 K. oskrbovanje koč 18.748 K 58 v., stavbe, poprave in in­ventar koč 9230 K 54 v., obresti 2103 K 62 v., prehajalni stroški 28.940 K 87 v., po­sojila (vrnjena) 11.240 K 60 v., društveni znaki in razglednice 216 K 74 v., blagaj­niški prebitek 31. decembra 1911 znaša torej 1618 K 48 vin.

Čisto društveno premoženje izkazuje vsoto 97.958 K 85 vin., in se je pomnožilo od lanskega leta za 8000 K. Dolgov ima društvo 40.146 K 73 v., neplačanih raču­nov 9359 K 97 v., ki so se pomnožili od lanskega leta za okroglo 3000 K. Proračun za leto 1912. 27.096 K 26 v. dohodkov, 31.059 K 97 v stroškov, torej 3963 K 71 v. primanjkljaja. — Na predlog pregledovalca računov g. Mejača se izreče odboru in blagajniku soglasno zahvala in absolutorij.

Nato se oglasi k besedi gosp. Major Jeglič, ki se zahvali za pozdrav predsednika ter poudarja, da ima nalogo zastopati na zborovanju 27. Domobranski gorski polk, ki je navezan na »Slovensko planinsko društvo«, ker ima ravno to društvo največ gorskih koč tamkaj, kjer je določen delokrog polku. Prosi podpore vojaštvu od strani društva, obenem pa izjavlja, da je polk vedno pripravljen pomagati pri grajenju koč ali potov, bodisi s konji, bodisi z moštvom. Konča s krepkim planinskim pozdravom vsem navzočim. — Z velikim odobravanjem so sprejeli zborovalci te besede na znanje.

Pri slučajnostih odgovarja predsednik na razna vprašanja: Koča na Križu bi že davno stala, če bi bil na razpolago potrebni denar. Pot iz Koritnice čez Škrbinco na Jalovec se bo v najkrajšem času izboljšala, zlasti Pod Steno. Ko bo zgrajena kranjskogorska koča, se bo skrbelo tudi za zvezo z Vršiča na Jalovec in tudi na Koritnico. Poprava Vodnikove koče na Velem Polju je že naročena.

Na predlog dr. Šviglja izreče občni zbor per acclamationem polno priznanje učitelju Kunaverju, brez katerega bi ob znani nesreči na Stolu obžalovalo še sedem drugih rodbin smrt v svoji sredi. Predsednik naznani, da je osrednji odbor priporočil g. Kunaverja deželnemu predsedstvu v posebno odlikovanje. Nadalje izreče občni zbor zahvalo za sodelovanje pri rešilni akciji na Stolu domačinoma Antonu Legatu in I. Vidicu, vrlemu vojaštvu, dr. Demšarju in članom kluba »Dren«.

Po nekaterih podrobnostih izreče občni zbor zahvalo predsedniku in odboru za spretno vodstvo Slov. plan. društva, nakar zaključi predsednik dr. Tominšek zborovanje s pozivom za skupno delo v Slov. planinskem društvu.

Slovenec, št. 97, ponedeljek, 29. april 1912

eXTReMe Tracker