Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Narava v gorskem svetu

petek, 21. april 2006, ob 05:28, Franci Savenc, ogledov: 3803

Izdala PZS – več avtorjev, vzgojna literatura, tretja, dopolnjena izdaja – 4990 SIT

Narava v gorskem svetu

tretja, dopolnjena izdaja

Avtorji: Janez Gregori, prof. dr. Jernej Pavšič, mag. Tomaž Petauer, dr. Nada Praprotnik, Marko Selan, dr. Peter Skoberne

Urednica: mag. Simona Jarc
Avtorji fotografij: Janez Gregori (v poglavju Živali naših gora), prof.dr. Jernej Pavšič, Marijan Grm (Kamniti svet gora), dr. Peter Skoberne (Pisana cvetna odeja)
Skice: Manca Pavšič (v poglavju Kamniti svet gora)
Lektorica: Katarina Minatti
Tehnični urednik: Avgust Stušek
Oblikovanje in prelom: DID d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Mojca Dariš
Tisk: Dikplast, Celje
Izdala in založila: PZS, Ljubljana 2006
Za založbo: Božidar Lavrič
Evidenčna številka založbe: 274

ISBN 961-6156-65-9
502.7(23)(497.4)
COBISS.SI-ID: 225338880

14 cm x 21 cm, broširana, barvni tisk, 150 strani ... cena: 4990 SIT/20,82 EUR


Osnovna naloga Komisije za varstvo gorske narave UO PZS je varovanje, občutljive gorske nabave. Najboljši način za varovanje, in ohranjanje gorskega okolja je ozaveščanje, izobraževanje in informiranje planincev in tudi drugik obiskovalcev gora. Varstvo gorske narave, je bilo v okviru izobraževanj Planinske zveze Slovenije najprej na programu za gorske stražarje (vse od leta 1954 naprej). /arovanje narave, je zdaj vključeno tudi v planinske šole, pri usposabljanjih mentorjev planinske vzgoje, planinskih vodnikov in nekaterih drugih programih usposabljanja Planinske zveze Slovenije, vendar le z manjšim številom ur pri vsakem, zato smo v Komisiji za varstvo gorske narave pripravili nov program naravovarstvenega usposabljanja planincev za pridobitev strokovnega naziva VARUH GORSKE NARAVE. Program je nastal že v letu 2001, v letu 2004 pa ga je potrdil tudi Strokovni svet vlade Republike Slovenije za šport. Že v letu 2002 smo izvedli prvi tečaj, doslej pa si je na treh tečajih ta naziv pridobilo že 59 planincev. Za to usposabljanje je vsako leto predviden vsaj en tečaj z dvajset udeleženci. V nekaj letih bo takšnega naravovarstvenega usposabljanja deležen vsaj en član vsakega planinskega društva v Sloveniji. Usposobljeni varuhi gorske narave bodo tako laže in še uspešneje vodili odseke za varstvo narave, v svojih planinskih društvih.

Doslej smo pri vseh temah naravovarstvenega usposabljanja kot učbenik uporabljali drugo dopolnjeno izdajo edicije Narava v gorskem svetu (poznavanje in varstvo narave za planince) iz leta 1982. Ugotovili smo, da nekatere oblike ravnanja, za katere se je še pred dvajsetimi leti menilo, da so ustrezne, danes niso več dobre in prijazne za gorsko naravo, zato smo si v Komisiji za varstvo gorske narave zadali naloga, da bomo izdali novo, posodobljeno edicijo Narava v gorskem svetu (z istimi avtorji), ki bo rabila kot učbenik za varuhe gorske narave in druge programe ter gorske stražarje, ob tem pa bo napisana poljudno, tako da bodo po njej segali tudi drugi ljubitelji in obiskovalci gorske narave. Tem bo rabila za izpopolnjevanje izobraževanja o gorski naravi, ki ji je uspelo okrniti svojo divjo lepoto in občudovanje človeka.

Planinska zveza Slovenije in njena Komisija za varstvo gorske narave, sta z izdajo te prenovljene edicije naredili pomemoen korak za ohranitev gorske narave. To pa je tudi ena izmed pomembnih usmeritev, zapisanih v uvodu Statuta Planinske zveze Slovenije.

Načelnica komisije za varstvo
gorske narave UO PZS
Rozalija Skobe

V S E B I N A
KAMNITI SVET GORA (11)
Kaj je geologija? (11)
Zgodovina geoloških raziskav na Slovenskem (11)
Nastanek gorstev (13)
Rojstvo Alp (14)
Kratka geološka zgodovina naših gora (15)
Kratek pregled geoioških obdobij in značilnih kamnin v Sloveniji (20)
Kamnine - osnovno gradivo gora (21)
Magmatske ali eruptivne kamnine (21)
Metamorfne kamnine (24)
Sedimentne kamnine in usedline (26)
Položaj plasti na Zemljinem površju (31)
Preoblikovanje Zemljinega površja (33)
Erozija (33)
Ledeniki (33)
Delovanje vode (36)
Preperevanje Zemljine površine (39)
Mehansko preperevanje (39)
Kemično preperevanje (40)
Biološko ali organsko preperevanje (41)
Tla - prst – zemlja (41)
PISANA CVETNA ODEJA (42)
Zgodovina botaničnega raziskovanja na Slovenskem (42)
Prilagojenost visokogorskih rastlin (45)
Rastlinske združbe (46)
Endemiti (46)
Višinski pasovi vegetacije v alpskem svetu (50)
Spodnji montanski pas (50)
Zgornji montanski pas (53)
Subalpinski pas (59)
Alpinski pas (61)
Subnivalni pas (67)
Nivalni pas (67)
ŽIVALI NAŠIH GORA (68)
Prilagojenost živali v gorah (68)
Živalstvo naših gora (72)
Žuželke (72)
Ribe (73)
Dvoživke (74)
Plazilci (75)
Ptiči (76)
Sesalci (83)
Ogroženost gorskih živali (88)
VARSTVO GORSKE NARAVE (91)
Varstvo narave in okolja (91)
Zgodovina varstva narave na Slovenskem (92)
Mednarodna zakonodaja (102)
Evropska zakonodaja (102)
Slovenska zakonodaja (104)
Pregled veljavne zakonodaje na področju varstva narave (106)
Zavarovana območja (110)
Zavarovane rastlinske vrste (122)
Zavarovane živalske vrste (128)
PROBLEMI GORSKEGA TURIZMA (142)
Vsak planinec - varuh narave (143)
VIRI (145)
ABECEDNO KAZALO (149)

eXTReMe Tracker