Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Zapisnik zbora načelnikov

sreda, 12. april 2006, ob 13:07, Tomaž Jakofčič, ogledov: 515

ki je bil 15, decembra 2005 v Kranju

Zapisnik zbora načelnikov


Zbora načelnikov je bil v četrtek, 15. decembra 2005 ob 18. uri v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1.

Ad 1/ Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika, verifikacijske komisije


Načelnik Komisije za alpinizem je predlagal izvolitev delovnega predsedstva v sestavi:
Matjaž Šerkezi – predsednik zbora
Peter Mežnar in Tomaž Jakofčič – člana zbora

Sklep:
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo:
predsednik Matjaž Šerkezi,
člana Peter Mežnar in Tomaž Jakofčič

Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa:
zapisnikar: Meta Vukič
overovatelja zapisnika: Jože Repina in Aljoša Brlogar
verifikacijska komisija: Vladimir Jurič

Sklep:
Zbor je soglasno potrdil delovna telesa v predlagani sestavi.

Prisotni načelniki oz. namestniki klubov:
Akademski AO Ljubljana, AO Celje-Matica, AO Črnuče, AO Domžale, AO Grmada Celje, AO Kamnik, AO Kozjak Maribor, AO Kranj, AO Litija, AO Nova Gorica, Posavski AK Krško, AO Rašica, AO Slovenska Bistrica, AK Slovenj Gradec, AO Tam Maribor, AK Vertikala, AO Vipava, AO Železničar Ljubljana.
Odsotnost opravičili:
AO Jesenice, AO Mojstrana
Ostali prisotni:
Andrej Štremfelj, Blaž Navršnik, Peter Mežnar, Matjaž Šerkezi – vsi člani KA, Tone Škarja - načelnik KOTG, Tomo Česen – načelnik KŠP.

Verifikacijska komisija je poročala, da je od 45 registriranih klubov zastopanih na zboru 18. Delovni predsednik je ugotovil, da zbor ni sklepčen. Po 13. členu Alpinistične pravilnika - če ob napovedani uri Zbor načelnikov ni sklepčen, se preloži za pol ure, nakar lahko sklepa z večino navzočih, če so bili vsi AK o njem obveščeni vsaj 14 dni pred sklicem – je zbor ob 18,30 začel z delom.

Ad 2/ Sprejem predlaganega dnevnega reda


Predsednik zbora je prebral predlagani dnevni red ter dodal pri 1. točki še verifikacijsko komisijo.
Zboru načelnikov je bil predlagan naslednji

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika, verifikacijske komisije
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda
3. Pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov
4. Dokončno poročilo za leto 2004
5. Finančni plan za leto 2005
6. Razno

Sklep:
Zbor je predlagani dnevni red sprejel z večino glasov navzočih načelnikov oz. namestnikov.

Ad 3/ Pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov


Zapisnik zbora načelnikov z dne 19.05.2005 je bil poslan 5. avgusta 2005 vsem načelnikom odsekom. V roku enega meseca po prejetem zapisniku KA ni prejela s strani klubov nobenih pripomb na zapisnik.

Andrej Štremfelj je obrazložil kako potekajo zadeve, ki so bile podane na zboru pod točko razno:
- Vzgojna literatura: dopolnjena izdaja knjige Janija Beleta je že v prodaji,
- Alpinistična šola bo izdana v naslednje letu,
- Zbornik Slovenski alpinizem se bo obravnaval pod točko razno,
- Revije, ki so bile naročene za čitalnico KA so odpovedane, naročena sta samo dva zbornika
- Zapleti s kategorizacijo so zaenkrat odpravljeni,
- Spletna stran KA je urejena, njen naslov je www.ka.pzs.si

Sklep:
Zapisnik zbora načelnikov z dne 19.05.2005 je bil sprejet z večino glasov načelnikov oz. namestnikov klubov.

Ad 4/ Program za leto 2006


Gradivo je bilo poslano vsem načelnikom po el. pošti. Predsednik zbora je po kratki obrazložitvi dal v razpravo program za leto 2006

Ker na program dela KA za leto 2006 ni bilo pripomb je bil sprejet

Sklep:
Program dela KA za leto 2006 je bil soglasno sprejet.

Ad 5/ Finančni plan za leto 2006


Kratko obrazložitev je podal Andrej Štremfelj, nato je dal predsednik zbora finančni plan v razpravo.

Ker na finančni plan za leto 2006 ni bilo pripomb je bil sprejet.

Sklep:
Finančni plan za leto 2005 je bil soglasno sprejet.

Ad/6 Razno


a) Andrej Štremfelj je seznanil načelnike odsekov glede izdaje slovenskega zbornika. Povedal je, da je bila na KA dana ideja, da bi zbornik izdali na CD, katerega bi ob registraciji dobili tudi vsi registrirani alpinisti ob plačilu 1.000,00 SIT. Povedal je tudi, da je Roman Robas naredil izračun za založbo in sicer za cena za en komad 2.700,00 SIT. V primeru, da bi se avtorji odpovedali polovici honorarja, bi bil zbornik samo 1.400,00 SIT za komad.

Tone Škarja meni, da bi zbornik izšel lahko kot posebna izdaja v Obvestilih PZS.

Andrej Napotnik-TAM Maribor je dejal, da je veliko napisanega na internetu, zato meni, da se knjiga ne bo prodajala.Predlog je bil, da bi se zbornik naredil za dve leti skupaj.

b) Tomo Česen je opozoril na tri stvari. Najprej na problem kategorizacije oziroma spreminjanje le-te. Poskusi sprememb kategorizacije so bili že dvakrat, v obeh primerih je bil predlog ekspertne skupine OKS zelo neugoden za alpiniste. Glede na poznavanje situacije v omenjenih inštitucijah je povedal, da se mu zdi nujno potrebno (čeprav se zaveda, da to ni lahko) urediti kategorizacijo alpinistov bolj enostavno in razumljivo ostali športni javnosti. Problem oziroma proces spreminjanja kategorizacije slovenskih športnikov vsekakor še ni zaključen, zato bi morali biti alpinisti na to pripravljeni. Da bi lahko bolj argumentirano nastopali v bran alpinistične kategorizacije bi bilo vsekakor dobrodošlo formiranje mladinske reprezentance in kasneje tudi članske. Tako bi še bolj oprijemljivo pristopili k selekcioniranju športnikov alpinistov in se vsaj v tem pogledu poskušali približati ostalim športom, ki so bolj merljivi. Poleg tega bi bila posledica formiranja nekakšne reprezentance tudi splošni dvig kvalitete, to pa je verjetno v interesu vseh. Prav tako bi bilo potrebno na področju izobraževanja storiti korak naprej in zlasti pri usposabljanju strokovnih kadrov poostriti in posodobiti postopke pridobivanja nazivov. Poleg tega pa pristopiti k izvajanju naziva alpinist vaditelj. Naziv je bil predložen Strokovnemu svetu za šport in tudi potrjen, vsekakor pa je kot vmesna faza med alpinistom (ki je športni naziv) in inštruktorjem dobra rešitev. Prav tako je po njegovem mnenju že čas, da se tudi za pridobitev naziva alpinist zahteve zlasti v praktičnem delu povečajo.

Peter Mežnar – kar se tiče kategorizacije se strinja, da jo je potrebno urediti in zaostriti. Problem pa je, kako bi se to lahko naredilo bolj enostavno.

Tone Škarja – pri kategorizaciji se mu zdi, da je bistvo pri tistih višjih kategorijah. Če Inštitut za šport namenja denar za testiranja, meni da se morajo vsi kategorizirani testirati.

Matjaž Šerkezi – glede programa alpinist vaditelj je dejal, da se trenutno res še ne dela čisto po programu, da pa je za naslednje leto predvideno, da morajo vse alpinistične šole po odsekih delati po programu, ki je bil sprejet in potrjen na strokovnem svetu.

Zbor je bil končan ob 20. uri.

Zapisnikar:
Meta Vukič

Overovatelja zapisnika:
Jože Repina
Aljoša Brlogar

Predsednik zbora
Matjaž Šerkezi


Oznake: ALP
eXTReMe Tracker