Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Dogovor o opravljanju komercialnega vodništva

06.05.2010

Podpisan dogovor o opravljanju komercialnega vodništva v pohodništvu v Sloveniji
Po skoraj dveletnem usklajevanju med Pohodništvom in kolesarjenjem giz in Planinsko zvezo Slovenije je bil v torek, 5. maja 2010 na Skupščini gorsko smučarskih rekreativnih centov v Gospodarski zbornici sklenjen dogovor o opravljanju komercialnega vodništva v pohodništvu v Sloveniji. Dogovor sta podpisala predsednik PZS mag. Franc ekar (na osnovi sklepa PZS) in direktor Pohodništva in kolesarjenja giz Marko Lenarčič. Izvajanje pohodništva z vodnikom je izjemnega pomena za varnost in preventivo udeležencev na pohodu. Planinska zveza ima preko 1000 vodnikov, ki so strokovno usposobljeni za vodenje v gorskem svetu. Dejavnost vodnikov bogati turistično ponudbo. 

 
Ustanovljeno je Združenje za pohodništvo in kolesarjenje

petek, 7. maj 2010, ob 05:30, Franci Savenc, ogledov: 2198

v pohodništvu v Sloveniji sta sklenila Združenje za pohodništvo in kolesarjenje GIZ in Planinska zveza Slovenije 

POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE giz, Dimičeva ul. 13,1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Marko Lenarčič (kratko Pohodništvo in kolesarjenje)
Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova ul. 9,1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik mag. Franci Ekar (kratko PZS)


sklepajo

DOGOVOR O OPRAVLJANJU KOMERCIALNEGA VODNIŠTVA V
POHODNIŠTVU V SLOVENIJI

1. Pohodništvo in kolesarjenje GIZ je združenje za pohodništvo in kolesarjenje, ki je bilo ustanovljeno s strani specializiranih nastanitev za pohodništvo in kolesarjenje v okviru strateškega partnerstva Slovenske turistične organizacije z namenom hitrejšega razvoja turističnega produkta pohodništva, njegove promocije in trženja. Med ostalimi nalogami je cilj združenja tudi zagotoviti vse potrebne podlage za normalen razvoj pohodništva. Eden od teh ciljev je tudi zagotoviti dovolj veliko število usposobljenih vodnikov z licenco, ki bodo opravljali dela komercialnega vodenja v sredogorju in visokogorju Slovenije.
PZS usposablja vodnike na osnovi Zakona o športu, Pravilnika vodnikov PZS in Pravilnika o izobraževanju, kategorizaciji, registraciji vodnikov PZS. S svojimi programi, potrjenimi na Strokovnem svetu RS za šport, usposablja vodnike PZS z licenco različnih kategorij glede na vrsto in zahtevnost terena.

2. Vodniki PZS za vodenje v okviru PZS, na osnovi Zakona o društvih in Pravilnika vodnikov PZS, ne sprejemajo plačila.

3. Z namenom, da bi zadostili vse večjemu povpraševanju predvsem tujih obiskovalcev po kvalitetnem in predvsem varnem vodenju ne samo v visokogorju pač pa tudi v sredogorju ter povpraševanju turističnih in športnih agencij po ustreznih vodnikih, se podpisnika Dogovora sporazumeta o oblikovanju skupnega registra komercialnih vodnikov pohodništva v Sloveniji, katerega člani bodo lahko tako vodniki PZS kot gorski vodniki, če bodo zadostili pogojem komercialnega vodenja.

4. Pogoji komercialnega vodenja, kijih morajo zadostiti licenciran vodniki PZS v skladu s kategorizacijo Planinske zveze Slovenije, so:

 • vpis v razvid zasebnih športnih delavcev pri Ministrstvu za šolstvo in šport ob predhodnem soglasju PZS
 • prijava na pristojni davčni urad
 • vodnik PZS s potrjeno licenco za tekoče leto
 • pogovorno znanje vsaj enega tujega jezika
 • svojo dejavnost imajo zavarovano vsaj za odgovornost, priporočeno je še nezgodno zavarovanje vodenega
 • daje zgornje število klientov 3 do 8 na vodnika
 • da j avno obj avij o cenik vodenj a
 • da na leto izvede vsaj tri komercialna vodenja
 • da konec leta Pohodništvu in kolesarjenju giz posreduje statistiko svojih vodenj (Pohodništvo in kolesarjenje giz se obvezuje, da bo statistiko uporabljalo le za namene analize vodenj in načrtovanja za naprej).

5. Podpisnika Dogovora se strinjata, da komercialni vodniki pohodništva vodijo v skladu z doseženo kategorijo vodenja Planinske zveze Slovenije, potrjeno na Strokovnem svetu Vlade RS za šport. Komercialni vodniki pohodništva morajo pri vodenju nositi s seboj potrjeno izkaznico vodnika PZS, s katero izkazujejo svojo usposobljenost.

6. Register komercialnih vodnikov pohodništva se bo vodil pri združenju Pohodništvo in kolesarjenje giz, ki se obvezuje ažurno posredovati podatke o vodnikih vsem zainteresiranim agencijam, nastanitvam in drugim, ki posredujejo pohodništvo v Sloveniji, drugim individualnim povpraševanjem, ter zagotoviti, da bodo agencije oz individualni gosti svoja naročila oz. rezervacije vodenja pravočasno sporočili (vsaj en dan preje).

7. V register se bodo lahko vpisali vodniki državljani RS in vsi ostali, ki jim opravljanje dejavnosti omogoča zakonodaja Republike Slovenije.

8. Register komercialnih vodnikov pohodništva vsebuje:

 • evidenčna številka
 • ime, priimek vodnika
 • naslov, telefon, elektronski naslov
 • doseženo kategorijo in licenco vodenja (vodnik PZS, gorski vodnik) datum zadnje obnove licence
 • pravna oblika vodenja (sp, d.o.o., zaposlen, samostojni delavec v športu, nevladne org.) specializacija
 • specializacija geografskega območja vodenja vrsta zavarovanja
 • dogovorjena priporočena cena za vodenje do 8 ur in za vodenje nad 8 ur
 • znanje tujih jezikov (predloži se zaključno spričevalo srednje šole)

9. Za vpis v register komercialnih vodnikov pohodništva se vplača pristojbina oz. članarina v višini ... EUR. Vplačan znesek se deli med Pohodništvo in kolesarjenje giz in PZS v razmerju 50:50.

10. Pohodništvo in kolesarjenje giz bo vodnikom zagotavljalo:

 • potrdilo o vpisu v register komercialnih vodnikov v pohodništvu Slovenije
 • predstavitev ažurne ponudbe vodnikov na spletu www.slovenia.info/pohodništvo
 • predstavljene bodo usklajene minimalne cene storitev na spletu na posebnem ceniku
 • posredovalo bo register vsem slovenskim agencijam, ki se ukvarjajo s ponudbo vodenja s področja pohodništva
 • posredovalo bo register vsem destmacijskim turističnim organizacijam m TIC
 • posredovalo bo register vsem zainteresiranim tujim agentom, organizatorjem pohodništva v Sloveniji
 • posredovalo bo register vsem zainteresiranim fizičnim osebam oz. povpraševanjem
 • enkrat letno bo organiziralo izobraževanje iz osnov poznavanja turističnih destinacij v katerih se izvede večina vodenj
 • vodilo bo register opravljenih vodenj vseh vodnikov (ob predpogoju, da bodo vodniki sporočali svoja vodenja)

11. Pohodništvo in kolesarjenje giz v zvezi z 8. čl. tega dogovora oblikuje še Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.

12. Dogovor začne veljati z dne, ko ga podpišeta obe strani.

Oznake: KOL
eXTReMe Tracker