Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Železna kisla voda

sobota, 8. maj 2010, ob 05:29, Boris Štupar, ogledov: 5254

Utrip - Martina Poličnik: Biseri ob solčavski Panoramski cesti

Izvir železove kislice je zagotovo ena od solčavskih zanimivosti, saj na Slovenskem takšnih mineralnih vod ne najdemo.
Najstarejši zapiski o tej kislici so izpod peresa dr. Rolerja (1856), cesarsko kraljevega geognostika, ki je potoval po teh krajih in proučeval naravo in znamenitosti. Opiše jo vzporedno s sorodnimi vodami onkraj Olševe, v Beli, tako zvano »Stahllkvele«. Hkrati objavi prve zamisli za klimatsko zdravilišče za pitne in druge kure. Tudi dr. J. Frischauf leta 1877 pri opisu Savinjskih Alp navaja kislo vodo…

Zanimanje za Logarsko dolino in Solčavsko je pokazalo kar nekaj znanstvenikov in raziskovalcev različnih smeri: botaniki, zoologi, geologi, pa tudi potopisov ne smemo zanemariti. Raziskavo železove mineralne vode je novembra 1981 na pobudo Raziskovalne skupnosti Občine Mozirje vršil prim. prof. dr. Janez Kraševec, zdravnik in dr. balneoloških znanosti. Balneokemična analiza je pokazala vsebnost kalcija 47,4 mg/l, magnezija 14,6 mg/l in železa 20,6 mg/l. Od anionov je vodilni hidrogenkarbonat 269 mg/l, le nekaj je klorida, 1,2 mg/l. Prostega ogljikovega dioksida(CO2) je 1760 mg/l, kar jo uvrsti v mineralno kislico tudi po mednarodni klasifikaciji, pH je 5,3. Ostale mineralne sestavine pa so v minimalni količini.
Mnenje Centra za razvoj in znanstveno raziskovanje mineralnih vod je: »Voda iz vrelca pod Olševo je povsem specifična železova mineralna voda, tipa kalcij-magnezijhidrogenkarbonat, ki je v Sloveniji še nismo zasledili… Lahko jo označimo kot »železovo kislico«.
Pitje železove mineralne vode je najbolj naravna oblika dovajanja železa v telo, saj hitro deluje v biokemičnih procesih telesa in draži tudi tkiva, ki proizvajajo krvne celice. Že sloviti zdravnik iz srednjega veka Paracelsus je v 16. stoletju opisal zdravljenje slabokrvnosti s pitjem železovih mineralnih vod. Smisel pitja je, da pomaga organizmu k izboljšanju zdravstvenega stanja in kondicije telesa, okrevanju po prestani bolezni, po krvavitvah, težjih operacijah, pri kronični izčrpanosti zaradi slabokrvnosti. Na podlagi izkušenj z nekaterimi tujimi mineralnimi vodami bi bilo koristno pitje naše vode tri do petkrat dnevno mpo 3 do 4 dl, oziroma 1,5 l ob primerni, zdravi, biološko neoporečni in z beljakovinami bogati hrani.

Kot veste, se izvir železne kisle vode (Klemenče kisle vode, Krofičeve kisle vode) nahaja ob Panoramski cesti. Zajetje je bilo izdelano pred 100 - 150 leti, in sicer na mestu izvira. Zaradi rekonstrukcije oziroma gradnje ceste je bil izvir ogrožen od hudournika v bližini. Domačini smo se zavedali, da je železova kislica za Solčavsko izrednega pomena.
Društvo PANORAMA si je s pooblastilom lastnice zemljišča pridobilo dovoljenje za posege na tem delu. Posvetovali smo se z Zavodom za varstvo naravne dediščine, pod katerega ta izvir kot naravna dediščina tudi spada. Predlagali so nekatere ureditve neposredno ob izviru.
Mnenje ZRSVN je bilo, da se s sanacijo obstoječega stanja ob izviru izboljšajo
neustrezni detajli in preprečijo nadaljnje poškodbe na naravnem spomeniku. Hkrati pa bi se preprečil večji odvzem vode.
Kot predsednica Društva Panorama sem se obrnila po nasvet in pomoč na Geološki zavod Slovenije. Na podlagi ogleda in zahtev ZRSVN OE Celje so predlagali rekonstrukcijo zajetja.
Pripravili so projekt.
Geografski inštitut Antona Melika je pripravil strokovne podlage, izhodišče za celostno ureditev kisle vode (elaborat):
- izvir kisle vode kot objekt naravne dediščine
- ožje in širše vplivno območje
- naravnogeografski dejavniki območja
- kamnine
- relief
- vodovje
- podnebje
- prst
- rastlinstvo
- raba tal
- mreža poti
- predlog za naravoslovno pot
- itd.
Predstavnik GeoZS je bil hidrolog g. Zmago Bole, ki je tudi ves čas sodeloval z domačim izvajalcem Medardom Šumetom, tako da so bila dela ves čas pod strokovnim nadzorom. Osnovni namen rekonstrukcije je bil zajetje zapreti pred zunanjimi vplivi, uporabiti naravne materiale in dvigniti gladino vode v zajetju. Prva rekonstrukcija ni bila uspešna, kar se je pokazalo po prvi zimi zaradi zmrzali, zaradi razžiranja pH kislo agresivne vode, pa tudi zaradi radovednosti nekaterih obiskovalcev, ki so preizkušali trdnost zajetja. Odločili smo se za ponovno rekonstrukcijo.
Prvo zajetje je bilo odstranjeno. Narejeno je bilo novo primarno zajetje, pokrito in zavarovano pred vremenskimi in ostalimi vplivi, sekundarno zajetje pa je praktični okras v naravi.
Primarno in sekundarno zajetje sta med seboj povezani. Iztok je občasno prekinjen zaradi zračnega mehurčka, kar je tehnični problem in ga bo potrebno v prihodnosti rešiti. Po mnenju hidrologa bo potrebno izvir stalno nadzirati, ker je to »živa« zadeva.
S kasnejšimi meritvami pretoka na iztočni cevi smo ugotovili povečanje iztoka v korist zajetja. Opravljene so bile analize Zavoda za zdravstveno varstvo. Laboratorijski parametri so pokazali poleg ostalega vsebnost železa 20 mg/l, pH vrednost 5,57, prisotnost nitratov in nitritov pa daleč pod dovoljeno mejo. S tem je bil naš cilj zaščite izvira dosežen!
Poleg teh del je bilo urejeno parkirišče, dostop - pešpot do izvira (prilagojena tudi invalidskemu vozičku), cesta in odlagališče za posekan les, lesena ograja ob parkirišču in ob poti do izvira, klop, brv, obnovljena smerna tabla…
Veliki stroški, ki so pri tem nastali, bi bili še večji, če ne bi bilo vključeno ogromno prostovoljnega in brezplačnega dela (npr. odstranitev stare lesenine, pomoč pri postavitvi ograje, čiščenje okolice, brezplačne malice, kosila, dostava ogromno ilovice, nabiranje prodnikov za primarno zajetje, podarjeni lesni sekanci in brezplačni prevoz le-teh itd.), za kar se vsem sodelujočim v Društvu Panorama lepo zahvaljujem.

Za Dneve turizma 2009 nam je uspelo izdati 6. knjižico v zbirki Biseri ob solčavski Panoramski cesti z naslovom Železna kisla voda, katere predstavitev je bila na kmetiji Klemenšek. (Knjižico lahko dobite pri Društvu Panorama.) S svojim predavanjem in predstavitvijo svojega strokovnega dela o raziskavi železove kislice nas je počastil prim. prof. dr. Janez Kraševec, zdravnik in dr. balneoloških znanosti. Njemu gre tudi največja zasluga, da je zadeva prišla do svojega zaključka. Velika škoda je, da Solčavani tega obiska nismo bolj izkoristili.
Želim si, da bi nam Solčavanom bila »Železna kisla voda« v ponos, da bi nam služila pri ohranjanju in krepitvi zdravja, da bi nas čim večkrat osvežila in odžejala.

Na zdravje!

Viri: Arhiv Društva Panorama

Stroški ureditve izvira kisle vode
Geograf. strok. podlage za
celostno ureditev izvira kisle vode........................................1000 € 27. 3. 08
Hidrolog................................................................................... 913 € 16. 7. 08
Izdelava projektne dokumentacije
za parkirišče........................................................................... 480 € 16. 7. 08
Pot in parkirišče..................................................................... 1740 € 9. 9. 08
Ureditev izvira
Utrjevanje z glino
Nabava materiala................................................................... 2500 € 6. 6. 09
Ograja, klop, brv......................................................................1600 € 13. 5. 09
Hidrolog.................................................................................... 300 € 30. 5. 09
Knjižica o kisli vodi................................................................... 980 € 3. 9. 09
Prevod....................................................................................... 186 € 11. 6. 09
SKUPNO.................................................................................  9699 €
 

eXTReMe Tracker