Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

VIII. redni občni zbor PD Univerza

Planinski vestnik 1957/02/100-101

nedelja, 24. februar 1957, ob 17:02, Franci Savenc, ogledov: 1494

Planinski vestnik: Dne 22. nov. 1956 se je vršil VIII. redni letni občni zbor Planinskega društva »Univerza« Ljubljana,

... ki ga je otvoril predsednik PDU dr. Valič Ivo in med drugimi pozdravil tov. prof. dr. Frana I. Zavrnika, dekana Agronomsko - gozdarsko - veterinarske fakultete in predsednika visokošolskih profesorjev in znanstvenih sodelavcev, tov. Fedorja Koširja, predsednika Planinske zveze Slovenije, tov. Toneta Bučerja, podpredsednika PZS in načelnika komisije za alpinizem, tov. Korčeta, zastopnika Akademskega športnega društva »0lympia«, tov. Igorja Levsteka, zastopnika PD Ljubljana-matica, tov. Zabela, zastopnika PD PTT Ljubljana, tov. Marka Bulca, podpredsednika Univerzitetnega odbora Zveze študentov Jugoslavije in študentskega predstavnika v Univerzitetnem svetu, ki je vodil kot delovni predsednik občni zbor.

Predsednik PDU tov. dr. Valič je s povzetki iz uvodnega članka PV 1956 št. 1 poudaril, da je »naša planinska organizacija po svojem dosedanjem delu pokazala, da je upravičena, da je delala s pravo zavestjo in s takim prepričanjem, ki edino utegne roditi za narod in človeka pomembno, koristno dejanje.«

In prav zaradi tega je naše PD eno izmed tistih v PZS, ki se more in mora boriti za visoko ideološko in moralno raven, za kvaliteto članstva. Če pa pogledamo s teh vidikov propagandno-vzgojno delo društva, pa ni bilo popolnoma v redu.

Ob zaključku poročila se je tov. dr. Valič zahvalil za pomoč in polno razumevanje pri delu našega društva: AŠD »Olympia«, PZS, okrajnemu odboru SZDL Ljubljana, UO ZŠJ ter planinskim društvom, ki so kakor koli pomagala pri boljši izvedbi naših nalog, tako v organizaciji kot v propagandi — PD Tržič, Celje in Ljubljana-matica.

Iz organizacijsko - propagandnega poročila tov. Jurca Staneta je bilo razvidno, da deluje v okviru propagandnega odseka še referat za mladinske planinske skupine na ljubljanskih srednjih šolah; da je bilo vključeno v delo naše (prve ustanovljene v PZS) sekcije za znanstveno raziskavo Alp; da je bilo podano poročilo foto-odseka; da je v društvu vključenih 612 članov, kar je v skladu s stalnim naraščanjem članstva v zadnjih treh letih. PDU ima sedaj skoraj 50 % članstva iz vrst srednješolske mladine, saj so se razen na I. gimnaziji, ustanovile še samostojne planinske mladinske skupine na Tehnični in Gradbeni srednji šoli, X. gimnaziji — Moste, Učiteljišču, Višji šoli za med. sestre, v fazi ustanovitve pa so še na V., VI., VII. in XII. gimnaziji.

Poročilo dalje navaja, da smo imeli 12 predavanj o lepotah našega gorskega sveta, troje predavanj o alpinizmu in Himalaji, eno predvajanje planinskih filmov, eno predavanje o geologiji naših Alp, da so imeli 6 skupinskih izletov v Polhograjske Dolomite, Storžič, Vel. planino in dr. in to predvsem z mladimi planinci.

Od organizacijskega dela je važno sodelovanje društvenih oz. odborovih članov v PZS: dr. Valič je bil izvoljen v glavni odbor pri PZS; nadalje sodelovanje v raznih komisijah pri PZS: v komisiji za alpinizem en član, v komisiji za planinska pota trije člani in v mladinski ter propagandni komisiji po dva člana. Prav tako imajo stalnega predstavnika v AŠD »Olympia«!

Sodelovanje z ostalimi študentskimi PD v Jugoslaviji je bilo v glavnem omejeno le na AO. Povezavo pa imajo tudi s študentskim planinskim društvom iz Prage, ki so napovedano odpravo v naše gore, tik pred odhodom v Slovenijo, iz objektivnih vzrokov odpovedali. Upajo pa, da bo prišlo v letu 1957 do zamenjave.

Disciplinska komisija se je letos sestala trikrat in to vedno zaradi člana AO tov. Deržaja, ki je bil slednjič zaradi nepravilnega odnosa do AO in PD ter slabega vpliva na odsekov naraščaj izključen iz odseka in društva. Po sklepu občnega zbora pa sta bila tov. Deržaj Matjaž in Prek Vlado, člana AOU in PDU, za trajno izključena iz vseh PD v Jugoslaviji.

Izboljšanje finančnega položaja proti koncu drugega semestra je omogočilo večje akcije (tečaje, VTK memorial, odkritje spominske plošče pod Grintovcem — PV 1956, str. 534) in nakup prepotrebne opreme za AO (2 kompl. zimski obleki — vetrne hlače in vetrovki), za foto odsek (povečalnik), propagandni odsek (diaprojektor), raznih rekvizitov za znanstveno sekcijo ipd.

In končno Kofce, ki so postale naša največja vsakoletna prireditev v semestralnih počitnicah! Kdo izmed študentov ne pozna vsakoletnih tečajev za visokogorsko smučanje, na lepih terenih tam na pobočjih Košute?

Novi načelnik AO tov. Aplenc Andrej je analiziral delo in rezultate alpinističnega udejstvovanja naših članov in planincev AO. Predvsem se je pokazalo nazadovanje članstva v AO-ju. Odsek šteje danes 25 aktivnih in 3 neaktivne člane-alpinlste in 7 planincev AO. Zima 1955/56 je predstavljala za naš odsek še vedno mrtvo dobo, pa čeprav je bilo izvršenih nekaj klasičnih smeri in pristopov na vrhove. V zimskem času se je pa končno pristopilo k problematiki odseka t. j. ideološko-moralni vzgoji članstva.

V letni sezoni je bila izvedena na pobudo PZS v Črno goro — gorsko skupino Maglič in Trnovački Durmitor — 7 članska odprava, ki je preplezala 25 smeri, od tega 17 prvenstvenih. Alpinističnega tabora v Krnici so se udeležili 4 člani odseka in opravili 12 vzponov. Konec avgusta sta bila določena dva letna alpinistična tečaja, ki sta pa zaradi neugodnih vremenskih razmer odpadla in je bil sredi septembra organiziran štiridnevni tečaj na Korošici, katerega se je udeležilo 9 članov in opravilo 40 vzponov. Skupno število opravljenih vzponov v letni sezoni znaša 247 in od tega 32 vzponov V. in VI. tež. stopnje. Posebno pomembna je prva ponovitev smeri Pintar-Kočevar v sev. steni Štajerske Rinke — direktna smer (V. z mesti VI— in z enim mestom Vi), ki jo je ponovil Janko Metod s Pinterjem Ludvikom (AO Maribor).

Blagajniško poročilo tov. Sernec Marje nam pove o stanju za dan 30. X. 1956 naslednje: dohodki v letu 1956 znašajo din 602003.—, od tega dotacija ASD »Olympia« din 168000.—, PZS din 60 000.— (za odpravo v Maglič) in okrajni odbor SZDL, din 100000.—, ostalo odpade na članarino, prispevke tečajnikov za tečaje na Kofcah in tečaje AO, prispevke od izposojene opreme in razno. Izdatki v skupnem znesku din 494446.—, od tega za vzgojo kadrov (tečaje i. pd. skupne akcije) din 318498.—, za nabavo opreme din 107547.— in upravni stroški (zajeti izdatki foto odseka, propagande, literarno-znanstvenega odseka in upravni stroški) din 68401.—. Prav zaradi tega je ideja o lastnem študentskem planinskem domu zrasla po večletni praksi, da bi vsaj takoj po občnem zboru lahko z optimizmom zrli na gospodarsko dejavnost društva. Če pomislimo, da do maja ni bilo drugega v »blagajni« kot din 60 000.— dolga, potem se povsem upravičeno PDU poganja za svojo kočo.

Nadaljnja diskusija se je razvila o problemu naše znanstvene sekcije, o znanstvenem delu naših mladih planincev-znanstvenikov. ki so se spomnili študenta, geografa in alpinista pok. Vladka Fajglja, resnega razumnika in nadebudnega planinskega in znanstvenega sodelavca. Poseben problem je zaščita alpske flore in favne, narodni parki, gorska straža, delo z mladino na propagandno - vzgojnem področju, ki vsa ta leta šepa ne samo v našem društvu, temveč tudi v ostalih PD širom po Sloveniji.

Najbolje je pač označil delo in naloge našega akademskega PD, predsednik PZS tov. Košir, ki je poudaril, da planinska organizacija Slovenije ne bi bila popolna, če ne bi imela akademskega planinskega društva, iz katerega naj izhajajo pobude, ki jih druga društva ne dajejo: predvsem na vzgojno-ideološkem področju, znanstvenem proučevanju naših gora i. pd. vse to naj bi bilo delo naše inteligence in zato je toliko problemov, ki bi jih povsem najlažje reševalo naše PD in prenašalo na vso slovensko planinsko javnost. Da je naše delo pravilno in dobro, da smo pravilno zastavili našo pot in da pravilno uresničujemo ideje planinstva in alpinizma v naši organizaciji, so nam povedale pohvalne besede tov. Koširja.

Poleg vsega tega propagandno vzgojno-ideološkega problema, problema gospodarske dejavnosti i. pd. je bilo sproženo vprašanje naše himalajske odprave. Poudarjeno je bilo, da kljub trenutnemu pomanjkanju sredstev naj odprava naših alpinistov v Himalajo ne postane neaktualna. Dana je bila pobuda za sklep: Naj srednješolci in študenti PDU nadalje oživotvarjajo ta sklep, da se naj začeto delo ki začetna faza organizacije nadaljuje in naj se dela na tem, da bodo tudi jugoslovanski alpinisti ponesli zastavo narodov Jugoslavije na enega izmed osemtisočakov.

Z javnim glasovanjem je nato občni zbor soglasno izvolil za prvega častnega predsednika PDU tov. prof. dr. Frana I. Zavrnika, predsednika društva visokošolskih profesorjev in znanstvenih sodelavcev, ki se kljub šestim križem še upa v steno in deli po prijetni smuki na Kofcah vesele večere s svojimi mlajšimi tovariši - planinci in študenti.

V novi odbor so bili izvoljeni tov. dr. Ivo Valič, Kolja Anton, Stane Jurca, Stane Buser, Jože Melanšek, Marja Sernec, Andrej Aplenc in drugi. J. M.


Op.: Avtor je Jože Melanšek

Oznake: PV
eXTReMe Tracker