Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Naravovarstvena izobraževanja

petek, 31. december 2004, ob 05:19, Franci Savenc, ogledov: 1759

v okviru Komisije za varstvo gorske narave UO PZS

Naravovarstvena izobraževanja
v okviru Komisije za varstvo gorske narave
Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije


Osnovna naloga Komisije za varstvo gorske narave UO PZS (KVGN) je varovanje občutljivega gorskega okolja, vključevanje v aktualne naravovarstvene dejavnosti, ki zajemajo področje gora, predvsem pa ozaveščanje planincev preko naravovarstvenih izobraževanj, saj so le ta dolgoročno najboljši način za zmanjševanje negativnih ali celo škodljivih vplivov na naravo.

Zavedamo se, da nekatera ravnanja, za katera se je še pred dvajsetimi leti menilo, da so ustrezna, danes niso več dobra za naravo, zato je v zadnjih treh letih pomembno področje dela naše komisije naravovarstveno izobraževanje in vzgoja planincev.

Varstvo narave je bilo med programi izobraževanj Planinske zveze Slovenije najprej vsebovano pri programu za gorske stražarje vse od leta 1954 naprej. Ta izobraževanja so kontinuirano izvajali vse do danes v nekaterih MDO in PD, zlasti na Koroškem, Štajerskem in Dolenjskem, sedaj pa se širijo tudi na druga območja po Sloveniji. Varovanje narave je vključeno tudi v planinskih šolah, pri usposabljanju mentorjev planinske vzgoje, planinskih vodnikov in drugih programih izobraževanja PZS, vendar le z manjšim številom ur pri vsakem usposabljanju, zato smo v KVGN pripravili nov program naravovarstvenega izobraževanja planincev za pridobitev strokovnega naziva VARUH GORSKE NARAVE. Program je nastal že v letu 2001, dokončno pa je bil potrjen letos; tudi s strani Strokovnega sveta RS za šport. V letu 2002 je bil izveden prvi tečaj, ki ga je podprlo tudi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Letos smo uspešno izvedli že tretji tečaj. Do sedaj je v Sloveniji po različnih planinskih društvih že 58 varuhov gorske narave. Kadri, usposobljeni pred mnogimi leti se starajo, varstvo gorskega okolja pa potrebuje novih znanj, svežih moči, novih idej in spodbud.

V času, ko skušamo k delovanju človeka v okolju pristopiti celovito, ugotavljamo, da so vplivi človeka na gorski svet ter njegove žive in nežive sestavine veliko kompleksnejši od varovanja zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst. Zaradi potrebe po vse večjem naravovarstvenem znanju, je nastal ta nov program usposabljanja, ki je namenjen pridobitvi strokovne usposobljenosti s področij varovanja gorske narave za planince – ljubitelje narave, ki bodo v planinskih društvih spremljali in usmerjali naslednje dejavnosti:

 • vodenje odsekov za varstvo gorske narave v planinskih društvih in odborov za varstvo gorske narave pri meddruštvenih odborih PD,
 • dajanje pobud, priprava mnenj in predlogov ter za izvajanje oziroma vodenje vseh programskih aktivnosti in projektov v planinskih društvih in meddruštvenih odborih (delovne akcije, okrogle mize, delavnice) na področju spoznavanja in varovanja gorske narave,
 • načrtovanje, uresničevanje in izvajanje projektov Planinske zveze Slovenije in njenih komisij s sodelovanjem Komisije za varstvo gorske narave PZS, kot tudi projektov v sodelovanju s sorodnimi in nevladnimi organizacijami, ki s svojim delovanjem segajo v svet planin, gora in sten (CAA, CIPRA, UIAA itd.)
 • mentorje planinskih skupin kot oblika stalnega oziroma dodatnega usposabljanja, s katerim pridobijo poglobljena znanja s področja spoznavanja in varovanja gorske narave,
 • za vodnike Planinske zveze Slovenije, ki želijo poglobiti in razširiti znanja s področja spoznavanja in varovanja gorske narave in se tako usposobiti za načrtovanje in izvajanje različnih oblik planinske dejavnosti s poudarjeno naravovarstveno vsebino ter okolju prijazen način vodenja ljudi v gore,
 • za markaciste, pri načrtovanju in obnavljanju planinskih poti, alpiniste, gorske reševalce, ki bodo znotraj svojih odsekov oziroma postaj in njihovih dejavnostih odgovorni za področje varovanja gorske narave,
 • za oskrbnike planinskih koč in njihove gospodarje, ki bodo tako dodatno usposobljeni lahko učinkoviteje prispevali k varovanju gorske narave in zmanjšanju negativnih vplivov planinskih koč na okolje,
 • za pripravo in izvedbo predavanj s področja spoznavanja in varstva gorske narave v okviru PD, MDO in PZS.

Splošni cilji usposabljanja za varuhe gorske narave:
 • seznaniti se pomenom vsebin s področja spoznavanja in varovanja gorske narave za delovanje planinske organizacije,
 • doseči razumevanje pojmov, dejstev in zakonitosti s področja žive in nežive narave in pestrosti življenja,
 • razvijati sposobnosti za zaznavanje in razumevanje ekoloških pojmov,
 • razvijati odgovoren odnos do okolja in narave in spodbuditi interes za njegovo aktivno varovanje,
 • vzpodbujati spoznanja, da je človek sestavni del narave,
 • razvijati spoštovanje do vseh oblik življenja in razumevanje o medsebojni povezanosti žive in nežive narave,
 • spodbujati kritično presojanje o škodljivosti in negativnem vplivu pretiranih človekovih posegov v naravno okolje,
 • seznaniti se z globalnim pomenom gorskih ekosistemov,
 • vzpostaviti partnerstva pri aktivnostih za varovanje gorskega sveta.
 • s planinsko dejavnostjo in njeno organizacijo.

Kandidati za VGN se seznanijo:
 • z zgodovino planinstva s poudarkom na odnosu do okolja in narave;
 • z namenom, nalogami in metodami dela bodočih VGN;
 • z delovanjem okoljskih nevladnih organizacij;
 • z geografijo gorskega sveta;
 • s splošnimi ekološkimi pojmi;
 • z zakonskimi predpisi o varstvu narave v gorah;
 • z zavarovanimi območji in naravnimi parki;
 • z onesnaževanjem in uničevanjem gorske narave ter vplivi množičnega obiska;
 • z rastlinstvom v gorah in z zaščitenimi ter ogroženimi rastlinskimi vrstami;
 • z živalstvom v gorah in zaščitenimi ter ogroženimi živalskimi vrstami;
 • z elementi metodike dela;
 • z načrtovanjem, izvedbo in analizo različnih akcij.
Program usposabljanja obsega 42 ur teorije, 18 ur praktičnega dela in 12 ur izpitnih obveznosti, skupaj 72 ur. Izpitne obveznosti obsegajo pisne in ustne izpite ter seminarsko nalogo.

Za usposabljanje za pridobitev strokovnega naziva VARUH GORSKE NARAVE je vsako leto predvidenih 20 udeležencev. Tako bi v nekaj letih tovrstno naravovarstveno izobrazbo pridobil vsaj en član upravnega odbora vsakega Planinskega društva.

Potreba po naravovarstveni izobrazbi v današnjem času je velika. Planinska zveza Slovenije, predvsem pa Komisija za varstvo narave sta naredili velik in pomemben korak za ohranitev gorske narave, kar je tudi ena pomembnih usmeritev, zapisana v samem uvodu Statuta PZS.

Načelnica Komisije za varstvo gorske narave UO PZS
Rozalija Skobe

eXTReMe Tracker