Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Dopis planinskim društvom za razpravo o nezdružljivosti funkcij

torek, 14. september 2004, ob 06:34, Borut Peršolja, ogledov: 2415

Planinsko društvo Domžale bo na skupščini PZS predlagalo razpravo o nezdružljivosti funkcij. K podpisu predloga vabi tudi druga društva...

PREPIS IZVIRNIKA DOPISA, KI SO GA DANES PO POŠTI PREJELA PLANINSKA DRUŠTVAPlaninsko društvo Domžale, p. p. 66, 1230 Domžale


Planinsko društvo ...

Spoštovane predsednice in spoštovani predsedniki!


V ponedeljek, 6. septembra 2004 smo Andrej Brvar, Borut Peršolja, Marjeta Keršič Svetel, Franci Savenc in Manja Rajh naslovili na upravni odbor Planinske zveze Slovenije, nadzorni odbor Planinske zveze Slovenije in planinska društva poziv za razrešitev mag. Francija Ekarja, predsednika Planinske zveze Slovenije. V pozivu smo zapisali:

»Na kandidatni listi Liberalne demokracije Slovenije za poslance državnega zbora je tudi sedanji predsednik Planinske zveze Slovenije. Podpisniki tega poziva menimo, da je njegova kandidatura za poslanca Državnega zbora v konfliktu z veljavnimi načeli in predpisi v planinski organizaciji, ki se je opredelila za nestrankarsko organizacijo.

V Vodilih pri delu Planinske zveze Slovenije in planinskih društev, ki jih je sprejela skupščina Planinske zveze Slovenije oktobra 1999, je v poglavju 3.5. z naslovom Politične stranke in planinska organizacija zapisano: »Mnoge politične stranke kažejo odkrite namere, da svoj vpliv in moč razširijo tudi na društva. V Statutu Planinske zveze Slovenije smo zapisali, da je planinska organizacija nestrankarska. To pomeni, da se v gorah ne bomo delili po strankarski pripadnosti, ki naj ostane osebno prepričanje vsakega obiskovalca gora. Ni dopustno, da so vodilni strankarski funkcionarji obenem tudi vodilni funkcionarji v planinskih organizacijah. Na zemljiščih in v objektih, ki so v lasti planinskih društev ali Planinske zveze Slovenije ne bomo dovolili strankarskih zborovanj. Tu lahko visijo samo državne zastave, prapori planinskih društev oz. zastava PZS. Pri sprejemih v PZS bomo dosledno zahtevali v pravilih društev opredeljeno nestrankarstvo.«

Te določbe smo v Vodila vnesli zato, ker bi prisotnost strankarske politike v civilni sferi dodatno razdeljevala Slovence. Vsakodnevnih nestrpnosti in delitev ljudi po strankarski pripadnosti, ki smo jim priča v dolini, v gorah ne potrebujemo. V slovenski zgodovini najdemo številne primere, ko so od začetkov organiziranega delovanja v devetnajstem stoletju različna pevska, kulturna, gasilska in športna društva združevala, politične stranke pa delile in razdvajale ljudi.

Zato pozivamo in predlagamo upravnemu odboru Planinske zveze Slovenije, nadzornemu odboru Planinske zveze Slovenije in planinskim društvom, da začnejo s postopkom za razrešitev mag. Francija Ekarja, predsednika Planinske zveze Slovenije, zaradi zlorabe položaja in ugleda Planinske zveze Slovenije v politične namene in zaradi kršitev Statuta Planinske zveze Slovenije, Častnega kodeksa slovenskih planincev in Vodil pri delu Planinske zveze Slovenije in planinskih društev.«

O vsebini in posledicah poziva teče zanimiva diskusija tudi na spletnih straneh http://www.gore-ljudje.net/objave_view.php?pid=1671 in http://www.pzs.si/forum/viewforum.php?f=3 .

Podpisniki želimo, da se planinska organizacija do tega problema opredeli, zato bo Planinsko društvo Domžale skupaj s planinskimi društvi, ki to želite, vložilo predlog za uvrstitev te problematike na dnevni red nadaljevanja zasedanja prekinjene redne skupščine Planinske zveze Slovenije, ki bo v soboto, 23. oktobra 2004.

Prosimo, da predlog posredujete v presojo in odločanje upravnemu odboru vašega planinskega društva in na tej pravni podlagi sopodpišete zahtevo. (Predlog v elektronski obliki najdete na spletni strani http://www.gore-ljudje.net/). Glede na rokovnik, ki ga določa 7. člen Poslovnika o delu skupščine Planinske zveze Slovenije (Obvestila Planinske zveze Slovenije, številka 7/8, letnik 30), prosimo, da nam vašo zahtevo posredujete najkasneje do srede, 29. septembra 2004 na naslov Planinsko društvo Domžale, p. p. 66, 1230 Domžale. Zahtevo bomo skupaj z vsemi podpisi naslednji dan posredovali mag. Franciju Ekarju, predsedniku Planinske zveze Slovenije.

Lep planinski pozdrav!

Borut Peršolja,
predsednik PD DomžaleOBRAZEC ZA FORMALNO VLOŽITEV PREDLOGA ZA UVRSTITEV RAZPRAVE NA DNEVNI RED SKUPŠČINE PZSPlaninska zveza Slovenije
p. p. 214
1001 Ljubljana

Mag. Franci Ekar,
predsednik


Na podlagi 35., 37. in 41. člena Statuta Planinske zveze Slovenije (Obvestila Planinske zveze Slovenije, 1. številka, letnik 30) in v skladu s 7. členom Poslovnika o delu skupščine Planinske zveze Slovenije (Obvestila Planinske zveze Slovenije, številka 7/8, letnik 30) vlagamo

PREDLOG ZA UVRSTITEV IN OBRAVNAVO TOČKE DNEVNEGA REDA NA NADALJEVANJU ZASEDANJA PREKINJENE REDNE SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, KI BO V SOBOTO, 23. OKTOBRA 2004.


V skladu z 8. členom Poslovnika o delu skupščine Planinske zveze Slovenije (Obvestila Planinske zveze Slovenije, številka 7/8, letnik 30) predlog za obravnavo na seji vsebuje:

1. Naslov predloga in točke dnevnega reda:
Razprava o nezdružljivosti funkcij v politični stranki in planinski organizaciji.

2. Obrazložitev:
Mag. Franci Ekar je v mandatnem obdobju 2002–2006 izvoljeni predsednik Planinske zveze Slovenije.

V Vodilih pri delu Planinske zveze Slovenije in planinskih društev, ki jih je sprejela skupščina Planinske zveze Slovenije oktobra 1999, je v poglavju 3.5. z naslovom Politične stranke in planinska organizacija zapisano: »Mnoge politične stranke kažejo odkrite namere, da svoj vpliv in moč razširijo tudi na društva. V Statutu Planinske zveze Slovenije smo zapisali, da je planinska organizacija nestrankarska. To pomeni, da se v gorah ne bomo delili po strankarski pripadnosti, ki naj ostane osebno prepričanje vsakega obiskovalca gora. Ni dopustno, da so vodilni strankarski funkcionarji obenem tudi vodilni funkcionarji v planinskih organizacijah. Na zemljiščih in v objektih, ki so v lasti planinskih društev ali Planinske zveze Slovenije ne bomo dovolili strankarskih zborovanj. Tu lahko visijo samo državne zastave, prapori planinskih društev oz. zastava PZS. Pri sprejemih v PZS bomo dosledno zahtevali v pravilih društev opredeljeno nestrankarstvo.«

Te določbe smo v Vodila po več letni razpravi vnesli zato, ker bi prisotnost strankarske politike v civilni sferi dodatno razdeljevala Slovence. Vsakodnevnih nestrpnosti in delitev ljudi po strankarski pripadnosti, ki smo jim priča v dolini, v gorah ne potrebujemo. V slovenski zgodovini najdemo številne primere, ko so od začetkov organiziranega delovanja v devetnajstem stoletju različna pevska, kulturna, gasilska in športna društva združevala, politične stranke pa delile in razdvajale ljudi.

Ena od osnovnih in ključnih pridobitev demokratične družbe je, da država civilni družbi omogoča njeno svobodno delovanje in si jo ne poskuša na kakršenkoli način podrediti ne z zakonskimi predpisi in ne posredno s strankarskimi vojščaki v njihovih vrstah. Civilna družba naj ostaja polje svobodnega združevanja ljudi, kjer lahko v popolnosti uresničujemo svoje interese ne glede na svetovnonazorsko ali strankarsko opredeljenost. Del te civilne družbe so tudi planinska društva in Planinska zveza Slovenije. Zato vsak vdor strankarske politike v planinsko organizacijo omejuje njeno svobodo in zožuje prostor za delovanje in izražanje stališč.

Mag. Franci Ekar je kot član in funkcionar Liberalne demokracije Slovenije sodeloval na volitvah za poslance v Državnem zboru Republike Slovenije. Njegovo članstvo v politični stranki in kandidatura za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije je v konfliktu z veljavnimi načeli in predpisi v planinski organizaciji, ki se je opredelila za nestrankarsko organizacijo. Po statutih organizacij so funkcionarji tisti, ki imajo več pravic in dolžnosti od navadnih članov teh organizacij. So namreč aktivni izvrševalci programa in politike organizacije, v kateri so funkcionarji. Funkcionar politične stranke mora uresničevati sklepe in stališča politične stranke, ki pa so lahko v konfliktu s stališči planinske organizacije. Kako bi se takšno delovanje odražalo v posameznih primerih so lahko zgolj ugibanja. Zaradi podobnih primerov znotraj planinske organizacije imamo v 53. členu Statuta Planinske zveze Slovenije opredeljeno nezdružljivost funkcij.

Vodila pri delu Planinske zveze Slovenije in planinskih društev, ki jih je sprejela skupščina Planinske zveze Slovenije oktobra 1999, so še vedno veljaven dokument, ki ima glede na način sprejetja značaj statutarnega sklepa. Tedanji sklep skupščine Planinske zveze Slovenije ni bil nikoli preklican.

3. Predlog sklepa:
1. Skupščina Planinske zveze Slovenije ugotavlja, da je v skladu s Statutom Planinske zveze Slovenije in Vodili pri delu Planinske zveze Slovenije in planinskih društev opravljanje funkcionarskih nalog v politični stranki nezdružljivo z opravljanjem vodstvenih funkcij v organih planinske organizacije.

2. Skupščina Planinske zveze Slovenije razrešuje mag. Francija Ekarja z mesta predsednika Planinske zveze Slovenije.

Obrazložitev predloga sklepa:
Drugi predlog sklepa se uvrsti na glasovanje v kolikor je sprejet prvi predlog sklepa. O razrešitvi se sklepa na enak način kot pri imenovanju – na tajnem glasovanju.

Planinsko društvo _______________________________

Zakoniti zastopnik _______________________________

Podpis zakonitega zastopnika _____________________


Kraj, datum in žig ________________________________

eXTReMe Tracker