Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Parlament planincev

13.03.1936

dLib.si

petek, 13. marec 1936, ob 11:05, Boris Štupar, ogledov: 628

Slovenski dom: Ljubljana, 13. marca.
Sinoči ob osmi uri je imela naša največja planinska organizacija svoj redni občni zbor v dvorani Delavske zbornice.

Ob lepo napolnjeni dvorani je začel zbor predsednik Osrednjega SPD dr. Pretnar in pozdravil navzoče zastopnike oblasti in uradov, med njimi zastopnika bana g. dr. Marna, zastopnika ljubljanskega župana inšpektorja gosp. Westra ter številne zastopnike sorodnih organizacij. zastopnike podružnic in tovariše. Občni zbor je z navdušenjem sprejel predlog predsednika, naj zbor pošlje udanostno brzojavko Nj. Vel. kralju Petru II. in pozdravne brzojavke notranjemu ministru g. dr. Korošcu in ministru brez listnice dr. Mihi Kreku, kakor tudi trgovinskemu ministru dr. Vrbaniču ter ministru za telesno vzgojo naroda dr. Rogiču. Istotako so bila sprejeta tudi pozdravna pisma banu dravske banovine g. dr. Marku Natlačenu, podbanu dr. Majcenu in županu dr. Adlešiču ter še nekaterim drugim zaslužnim prijateljem SPD.

POROČILA
Sledila so poročila predsednika dr. Pretnarja in tajnika dr. Brileja. O teh poročilih je »Slovenski dom«; v glavnem že pisal. Sliko o gospodarskem položaju društva pa je podal g. Marzel Ivo. Iz njegovega poročila posnemamo, da je kriza zajela tudi gospodarstvo Osrednjega plan. društva, vendar ne tako hudo, kakor druga gostinska podjetja. Največji vir dohodkov za društvo prinaša oskrba v planinskih kočah, ki je dosegla lani 346 tisoč Din, dočim je znašala predlanskim le 201.000. Številka sama je zelo lepa, vendar je treba upoštevati, da je društvo predlanskim zaradi slabega vremena in zaradi nekaterih nevšečnosti imelo izredno slabe dohodke. Zanimivo je število obiskov, ki so jih doživele posamezne koče Osrednjega društva. Dvajset planinskih koč in domov je obiskalo lansko leto 27.161 planincev, d oči m je znašal obisk leta 1934 le 28.921. Kar se tiče obiska, so napredovale skoraj vse koče razen Doma na Krvavcu, ki je zaradi slabe zimske sezije imel skoraj 20% manj dohodkov kakor lansko leto. Prav tako so nazadovale v Kamniških planinah še koča na Kamniškem sedlu in Cojzova koča, v ostalih planinah pa Krekova koča in Spodnja koča na Golici. Največ obiskovalcev je imel seveda Aljažev dom v Vratih, pod čigar streho se je zateklo lani 3711 planincev, dočim jih je bilo predlanskim le 3024. Da je obisk planincev tako lepo narasel, se mora društvo zahvaliti razmeroma ugodni letni sezoni, ki je dala dokaj lepih dni. Obenem pa je to posledica dobrega oskrbovanja planinskih koč.

ČLANSTVO V ŠTEVILKAH
Osrednje SPD je imelo koncem leta 1934 8519 članov. Na novo je pristopilo v letu 1935 683 članov, vendar je imelo društvo koncem leta 1935 le 3483 članov, tako da je odstopilo v zadnjem letu 35 članov več, kakor vstopilo. Kader članstva se torej v glavnem ni spremenil in zato so znašali dohodki iz vpisnine in članarine 95.000 Din. Lep vir dohodkov za društvo so bila tudi darila, med katerimi je treba omeniti podporo banske uprave, ki je poklonila 30.000 Din, in podporo mestne občine ljubljanske v znesku 5000 Din. Tiskovine so vrgle 24.000 Din, pri čemer je treba omeniti, da je planinski album sam dal nad 8000 Din. Prispevki podružnic še niso vsi vplačani, izreden dohodek pa je imelo društvo v višini 18.000 Din kot prebitek pri nakupu in obračunavanju hranilne knjižice zaradi odplačila dolga pri Mestni hranilnici.

1600 DIN DOBIČKA
Med izdatki je največ zahtevala uprava, v kateri so vštete plače treh uslužbencev. Skupna višina teh izdatkov je znašala lani 137.000 Din. Vzdrževanje koč je zahtevalo skoraj 100.000 Din, obresti dolgov 40.000 Din. popravila potov in markacije 47.000 Din, prispevek »Plan. vestniku« pa celih 22.000 Din. Drugi izdatki so se v manjših zneskih razdelil za propagando, obvezne prispevke, ekskurzije itd. Celotni dobiček, ki ga zaznamuje društvo v lanskem letu, znaša sicer le 1600 Din, vendar moramo biti veseli, da je društvo preživelo poslovno dobo brez primanjkljaja, zlasti še zato, ker mu je uspelo odplačati precej dolgov. Čisto premoženje društva znaša nekaj nad 1,400.000 Din.
Pohvalno poročilo sta dala preglednika Ferlinc Emerih in Lindtner Henrik ter predlagala odboru razrešnico, ki je bila po krajši debati soglasno sprejeta. V preglednem poročilu je nato gospodar društva podal smernice proračuna za prihodnje leto. Ta proračun znaša 452.000 Din.

VOLITVE
Direktor Špende je nato predlagal za predsednika dr. Pretnarja, dosedanjega zaslužnega predsednika, kar je občni zbor sprejel z velikim odobravanjem. Prav tako soglasno je bila sprejeta predlagana lista ostalih odbornikov in sicer: Battelino Angelo, dr. Brecelj Bogdan, dr. Brilej Arnošt, Cesar Jože, Dolinšek Lavoslav, Hudnik Stane, Jeretina Jože, Jeršič Mirko, Knafelc Alojzij, Kveder Janez, Marsel Ivo, dr. Mrak Anton, dr. Vrtačnik Alojzij in Zor Vinko. Za namestnike so bili izvoljeni Kam Milan, Deržaj Edo, Rožman Janez in dr. Kajzel Mirko. Za preglednika računov pa Ferlinc Emerik in Lindtner Henrik. Za volitve delegatov je občni zbor pooblastil odbor, ki naj delegate imenuje na svoji seji, kjer se bo odbor tudi šele konstituiral. Ker ni bilo nobenih posebnih predlogov, je predsednik dr. Pretnar zaključil ta izredno uspeli občni zbor ob 11.

Slovenski dom, 13. marec 1936

eXTReMe Tracker