Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Življenje SPD v Mariboru

14.02.1936

dLib.si

petek, 14. februar 1936, ob 09:11, Boris Štupar, ogledov: 896

Slovenski dom: 17. občni zbor.

Po enoletnem presledku se je zbrala nocoj v lovski sobi »Orla« zopet družba neumornih propagatorjev naših planin k 17. občnemu zboru mariborske podružnice SPD. Razven odbornikov in pičlega števila članov so bili še navzoči zastopnik mestne občine in zadruge »Pohorski dom« ravnatelj Rodošek, ravnatelj Tujskoprometne zveze Loos s podravnateljem Pfeiferjem, predsednik lovskega društva ravnatelj Pogačnik, predsednik Avtokluba veletrgovec Pinter, predsednik Mariborske Zimskošportne podzveze kapetan Gnus, predsednik ISSK Maribora dr. Stamol z odbornikom Golubovičem, predstavnik MSK Vetrih in zastopnik Osr. vodstva SPD ravnatelj v p. dr. Jos. Tominšek. Vse navedene oficielne predstavnike je pozdravil predsednik mariborske podružnice inž. Šlajmer, ki se je nato v svojem predsedniškem poročilu v prvi vrsti zahvalil banski upravi, Spodnještajerski ljudski posojilnici, tovarnarju Hutterju in veletrgovcu Osetu za podpore, posebej še Tujskoprometni zvezi za reklamo in propagando ter nato razvijal načrte, ki bi bili potrebni v bližnji bodočnosti: cesta na Pohorje bo prihodnje leto prišla do cilja, zgradile se bodo garaže pri Mariborski koči, započela se je akcija za zgradbo cerkvice pri Seniorjevem domu. Remšniški g. župnik Pavlič je z veliko požrtvovalnostjo svojih župljanov in s pomočjo dobrotnikov od drugod zgradil lep razgledni stolp pri Sv. Pankracu. — Zahvalil se je končno vsem sodelavcem za nesebično in veliko delo.

Tajnik poroča:
Neumorni tajnik Božidar Gajšek je podal nato izčrpno in pregledno poročilo društvenega življenja v preteklem letu. Mariborska podružnica je lani glede članstva lepo napredovala. Šteje sedaj 1 častnega, 16 ustanovnih in 1032 rednih članov — je tedaj za 8 ustanovnih in 15 rednih članov na boljšem kot leta 1034. Tajništvo je prejelo in odpravilo lani 2532 dopisov. Podružnica se je udele¬žila vseh kongresov in posvetovanj o našem planinstvu ter je sodelovala pri raznih sorodnih organizacijah. Z bratskimi podružnicami in sorodnimi korporacijami so jo vezali prijateljski stiki. Vodstvo se je tudi lani trudilo, da bi izvršilo na vseh postojankah potrebne preureditve in obnove. Žal se je moralo pri tem ravnati po razpoložljivih denarnih sredstvih, tako da je ostal marsikak lep na¬črt le načrt.

Življenje planinskih postojank.
Mariborska koča je imela 5970 obiskovalcev 222 manj kot predlani. Večjih investicij in preureditev lani ni bilo, dasi je njen gospodar g. Pagon poln lepih načrtov. Koča čaka predvsem na dograditev Pohorske ceste in na zvezo s telefonom z dolino, potem se bo začelo za to postojanko šele pravo življenje.
Koča na Klopnem vrhu je vedno priljubljena prehodna postojanka za izlete v osrednje in zapadno Pohorje. Posetilo jo je lani 3025 obiskovalcev — za 272 manj od predlani. Dolgoletna želja gospodarja g. Soršaka se je lani izpolnila: Koča je dobila vodovod, preuredila se je kurjava. Velik naval posetnikov bi tu zahteval povečanje prostorov, kar pa je zaenkrat neizvedljivo.
Mnogo delo in izdatkov je lani zahteval Seniorjev dom in agilni gospodar g. Strašnik je našel veliko razumevanja pri odboru. Dokončno se je uredilo lani drugo nadstropje, nova kopalnica, preuredila so se stranišča, popravile peči in streha. Potrebne bi pa bile še mnoge druge investicije, vendar je dom sedaj že tako opremljen, da more sprejeti tudi razvajene goste na daljše bivanje. Obiskalo ga je lani 3430 posetnikov napram 3590 v letu 1934. Kot letoviščarska postojanka se Seniorjev dom zaenkrat še ni uveljavil, cenijo ga pa smu¬čarji. Izrednega pomena bo za dom cesta, ki se gradi iz Ribnice. Že sedaj služi za krasno smuško pot v dolino.
Manjši obisk vseh teh postojank napram letu 1934 gre na rovaš mile zime. Edina, ki se je glede obiska napram letu 1934 lani znatno popravila, je postojanka na Sv. Pankracu. Gospodar g. kapetan Novak je lahko zadovoljen: od 594 predlanskih obiskovalcev je poskočilo lani število na 1040. Dvig pa gre v prvi vrsti na račun olajšav v obmejnem prometu.

Propaganda in pohorski film.
Propagandno delo je vršil zimskošportni odsek, ki je opustil udejstvovanje na čisto športnem področju. Odsek je skrbel za propagando v časopisju in revijah predvsem izven Slovenije. Višek propagandnega dela je ustvarjanje filma o Pohorju, ki bi bil že končan, da žal ni zavrla dovršitve letošnja muhasta zima, ki je tudi lani prekinila započeto delo. Upati je, da bo film v tej sezoni kon¬čan. Gotovo bo to najuspešnejša in najlepša propaganda za krasote našega Pohorja.
Odsek se je bavil tudi z organizacijo predavanj ter jih je priredil tako, da predstavljajo v celoti sistematično alpinistično šolo.

Markacije.
Markacijski odsek prav za prav iz samo neumornega načelnika g. Škofiča, ki je sam izvršil celo vrsto novih in popravil stare markacije. Obnovljena, oziroma na novo markirana so sledeča pota: Hoče —Mariborska koča, trikot Mariborska koča —razglednik—Sv. Bolfenk; Mariborska koča — Ruška koča; Maribor—Habakuk —severna in juž¬na pot do Mariborske koče; Mislinje—Seniorjev dom; Josip-dol—Senjorjev dom; nova cesta iz Ribnice na Senjorjev dom; stara pot Ribnica—Senjorjev dom; Pesek —Senjorjev dom; izdatno je izkleščena pot Šiklarica—Jezerski vrh ter so tu postavljene smerne strelice in markacijski koli za smu¬čarje. Vse to je izvršil načelnik sam v času dopusta in ob nedeljah. Z zimskimi markacijami pa ima podružnica žalostne skušnje zaradi ovir, ki jih delajo razni lastniki zemljišč na Pohorju.

Aljažev klub
je pod predsedstvom agilnega pobornika prof. dr. Jeharta vršil svojo vzvišeno nalogo planinskega dušebrižništva z vso vnemo in vztrajnostjo. Samo s 5 izvršujočimi člani je oskrboval službe bož¬je na Uršlji gori, v Logarski dolini, pri Sv. Arehu, v obnovljeni kapelici sv. Antona pod Bolfenkom, na Pesku in pri Sv. Pankraciju.

Gospodarstvo v SPD.
Blagajniško poročilo blagajnika dr. Rojka navaja: dohodkov 243.149, izdatkov 234.815, promet tedaj 477.964 Din. — Proračun za leto 1936 je pasiven. Dohodkov predvideva 48.340, izdatkov 85.800, dohodki postojank so predvideni z 280810, izdatki pa 288.551 Din.

Volitve.
Dosedaj je štel odbor podružnice 32 članov, po novih pravilih SPD pa se voli samo 16 odbornikov. Za načelnika je bil zopet izvoljen inž. Vladimir Šlajmer, v odbor pa: Franjo Majer, Rado Lenard, Božidar Gajšek, dr. Matko Rojko, Franjo Pagon, Ferdo Soršak, Miloš Gnus, dr. Leo Kac, Adolf Dostal, Vekoslav Golubovič, Franjo Vetrih, dr. Jo¬žef Goričar, Viktor Gruntar, Ludvik Zorzut, Drago Senica, Alfred Kralj. Namestniki: ing. Jože Jelenec, dr. Jože Bergoč. Pregledovalca računov: Drago Rosina, lekarnar Ciril Mayer. Zaupniki: dr. Miroslav Dev, ing. Sašo Dev, Tedi Voglar, Virgil Škofič, Borut Hribar, dr. Milan Šijanec, Medo Bureš, Vladimir Venuti. Delegate za skupščino osrednjega SPD bo določil odbor, ki se bo konstituiral na prvi seji. Ivan Kravos — častni član. Na predlog ing. Šlajmerja je občni zbor so ¬ glasno izvolil za častnega člana mariborske podružnice SPD g Ivana Kravosa zaradi njegovih velikih zaslug, ki si jih je pridobil za slovensko planinstvo.

Slovenski dom, 14. februar 1936

eXTReMe Tracker