Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Občni zbor Slov. planinskega društva v Ljubljani

18.04.1925

dLib.si

sobota, 18. april 1925, ob 16:00, Boris Štupar, ogledov: 761

Slovenec: V petek, 17. t. m., ob 8. uri zvečer se je vršil v salonu restavracije pri Levu redni občni zbor Slovenskega planinskega društva v Ljubljani.

Načelnik in častni član SPD dr. Franc Tominšek pozdravi številne navzoče člane, zastopnika ministrstva trgovine in industrije in referenta za tujski promet. Nato je podal kratko in jedrnato točno poročilo o zanimivem in uspešnem delovanja osrednjega odbora v preteklem letu. Spominjal se je številnih triglavskih žrtev, zlasti pa nadebudnega drznega turista dr. Klementa Juga in notarja Schmidingerja, veleturista in dobrotnika SPD, ki je v visoki starosti preminul lansko leto v Ljubljani. Po tem nagovoru je dal načelnik besedo tajnikovemu namestniku Stanko Tomincu, ki je podal obširno in zanimivo tajniško poročilo.

Osrednji odbor je dogradil v smislu lanskoletne resolucije Križko kočo na Krvavcu v toliko, da je bila celo zimo 1924- 1925 že delno oskrbovana. Istotako se je zgradilo in delno dovršilo gospodarsko poslopje pri hotelu Zlatorogu, tako da se ledenica letos že uporablja. Obenem se je namestilo v podstrehi novega gosp. poslopja več sobic za tujce in se je na ta način razbremenila dependanca, ki se bo odslej uporabljala izključno za člane SPD in bo s tem omogočeno bivati in prenočevati slovenskim turistom po nizki ceni tudi v Bohinju. Nadalje poroča, da se je koča na Veliki planini popolnoma popravila. Pri koči se je postavila nova drvarnica in nova ograja, postavile so se nove mize, klopi in greznica. Tudi inventar se je izpopolnil. Razven te so se popravile tudi mnoge druge koče.

Tajnik poudarja veselo dejstvo, da je kljub povišani članarini porast članov zelo velik. Na novo je pristopilo 1.046 članov, odstopilo jih je 150. Prirastek znaša 896 rednih članov in 2 ustanovnika. Vseh članov šteje društvo 31. decembra 1924 4010. Podružnice štejejo približno 3000 članov, tako da šteje celokupno SPD 7000 članov. Na novo so se ustanovile tri podružnice. Tudi »Pl. vestnik« se je uspešno izpopolnil. Pridobil je 279 naročnikov v preteklem letu. G. tajnik izreka zahvalo časopisju za pozornost, ki jo posveča društvenemu gibanju in »Pl. vestniku.

Osrednji odbor je imel vsak teden po eno odborovo sejo in razventega še več gospodarskih in drugih sej. Tajništvo je rešilo 2.051 dopisov in odpravilo čez 8000 strank. Zahvala se izreka tudi sanitetnemu referentu dr. Katičiću za vsakoletno podporo, kakor vsem denarnim zavodom, ki so podprli društvo z znatnimi zneski. Pod spretnim vodstvo g. Knaflca, načelnika markacijskega odseka, so je popravilo mnogo potov in pridno markiralo. Izdelal je tudi zemljevid za Kamniške in Savinjske Alpe. ki ga pa osrednji odbor ni mogel izdati radi finančnih težkoč.

Po tem poročilu je društveni knjigovodja g. Rudolf Rozman obširno poročal o denarnem prometu. Radi zidava Kriške koče na Krvavcu in gosp. poslopja pri Zlatorogu, je društvo prišlo v gmotnem oziru v stisko in je moralo najeti večje posojilo. Vendar pa je iz proračuna za leto 1925 razvidno, da bo mogoče v slučaju ugodne letine društvu započeto delo uspešno dokončati.

Po tem poročilo je predlagal društveni revizor Emerik Ferlinc, ki je večkrat pregledal društvene knjige in škontriral blagajno, absolutorij g. blagajniku Jožeta Jeretini in celokupnemu odboru. Predlog je bil soglasno sprejet. Nato se je izvršila v polnem soglasju volitev novega odbora. Z vzklikom je bil izvoljen za načelnika dr. Fran Tominšek. Istotako z vzklikom je bila sprejeta naslednja lista: Janko Mlakar , Stanko Tominc, Inž. Skaberne , Jož. Jeretina, Rud. Roz man , Iv. Tavčar , Makso Hrovatin , Gvido Čadež, Franc Lapajne, Janko Ravnik, Al. Knafeljc, Janez Kveder, Ivan Krivic, dr. Stanko Tominšek, dr. Dom. Žvokelj, Mih. Vlaj, Iv. Šabec, Srečko Škerlep. Z revizorja sta bila izvoljena: Henrik Ferlinc in Janko Škerlep . Za delegate podružnic: Miroslav Pretnar , Tone Špende, Adalb. Pučnik , Pavel Glaser, Ljud. Stiasny, dr. Josip Tičar; za njihove namestnike pa: Ivan Kunaver, prof. Potočnik . Po volitvi odbora se je vršila razprava o spremembi pravil. Nova pravila so bila z malimi spremembami sprejeta. Predlog dr. Marna, da se zviša članarina od 25 Din na 50 Din ter pristopnina od 10 Din na 25 Din — je bil odklonjen. Ostane tedaj stara članarina. Ob tričetrt na 12. ponoči je načelnik zaključil občni zbor.

Slovenec, 18. april 1925

eXTReMe Tracker