Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Občni zbor »Slov. planinskega društva

01.05.1905

dLib.si

ponedeljek, 1. maj 1905, ob 20:42, Boris Štupar, ogledov: 723

Slovenec: ... se je vršil v soboto zvečer v restavracijskih prostorih tukajšnjega »Narodnega doma«.

... Navzočih je bilo okrog 50 oseb. Predsednik g. prof. Orožen pozdravi navzoče ter na kratko omeni delovanja društva. Spominja se umrlih članov. V znak sožalja navzoči ustanejo.

Temu sledi poročilo tajnika g. Hauptmana. Iz tega poročila naj navedemo nekatere podatke. Društvo je imelo letos 2177 članov, torej za 379 več ko lani. Umrlo je tekom leta 8 članov: Ivan Rode, Adolf Klein, Matija Peršin, Karol Pire, Viktor Karlinger, Jakob Kobilca, Andrej Milavc in Ivan Skrjanc. — Odborovih sej je bilo 45, odsekovih pa 15. Predavanj je bilo več. Župan Ivan Hribar je imel ciklus predavanj o svojem potovanju po Ruskem, dr. Jos. Oblak je predaval o prirodnih lepotah ob vrhniški železnici, ravnatelj Ivan Subic pa o svojem potovanju na Vezuv. Dne 26. marca se je vršila 6. razstava amateur fotografov. Razstavljenih je bilo 72 slik in 4 akvareli. Izleti so bili štirje. Založilo se je dvoje razglednic Aljaževega doma. Planinski Vestnik izhaja v 2000 izvodih. P
odružnic je 15. Štiri so nove: šaleška na Štajerskem, idrijska, cerkljanska in tržaška. Ministrstvo za notranje stvari je darovalo društvu za gradnjo ceste na Vratih 2000 K, večje vsote so darovali še : železniško ministrstvo in mest. občina; pokojni g. Ivan Rode je volil 2000 K za kočo na kamniškem sedlu, pokojni g. Škrjanc pa je volil 600 K. Tajnikovo poročilo se odobri.

G. blagajnik dr. Forster poroča, da izkazuje računski zaključek 15.527 89 K prejemkov in 17.19644 K izdatkov, torej je primanjkljaja 1668 55 K. Izkaz imovine je: Aktiva 37.546 40 K, pasiva 17.046 55 K, čiste imovine je 20.499 85 K, torej za 15.309 K več ko lani. Proračun za leto 1905. se glasi: dohodki 13.146 K, izdatki 11.300-60 K, prebitek 1845-60 K. To je računski pregled osrednjega odbora; pregleda celokupnega društva ni bilo mogoče sestaviti, ker podružnice niso poslale poročil. Nato predlagata računska preglednika gg. Mejač in Lindtner absolutorij celemu odboru.

Pri volitvi odbora je bil izvoljen stari odbor, namestu odstopivšega g. Verovška je izvoljen g. Šusteršič. Računskima preglednikoma sta izvoljena iznova gg. Mejač in Lindtner. Nato predlaga g. dr. Kušar, pooblaščen od uprav, sveta »Mestne hranilnice«, naj bi dalo »Planinsko društvo« na stroške »Mestne hranilnice" sestaviti album slik najlepših krajev slovenske zemlje, ki bo ležal potem na predsednikovi mizi. Predsednik obljubi, da bo radevolje ustregel tej želji.
Dr. Oblak vprašuje odbor, koliko je angažiran pri nepotrebni gradnji koče na Javorniku, ki jo gradi idrijska podružnica. Vnela se je daljša debata o potrebi te koče; udeleževali so se je gg. Oblak, Mandl, dr. Kušar, Gregorec, dr. Forster — predsednik Dr. Forster pojasni, da idrijska podružnica kočo gradi na svoje stroške; osrednji odbor bo pustil podružnici le letne prispevke njenih članov za »Plan. Vestnik«. G. B e g pravi, da bi bilo dobro, ko bi »Slov. plan. društvo« poskrbelo tudi, da bi se slike najlepših naših krajev razstavile tudi v »Mednarodni panorami«. G. profesor Molner pravi, da se je v tej zadevi že precej ukrenilo in da stvar dobro napreduje. Ko je občni zbor izrekel odboru zahvalo za njegovo delovanje, zaključi g. predsednik prof. Orožen občni zbor.

Skupaj z občnim zborom je bila združena tudi otvoritev razstave amateur-fotografov, ki jo je otvoril g. profesor Mohar. Krasne slike so razstavili gg. Josip Kavčič, Vrečko, Magolič, Leo Rogl, Anton Gregorec, Ivan Lamprecht, Pavel Skaberne, Melhior Rautar, P. Metod Schneditz, g. Zasula iz Idrije. Krasni so akvareli g. Kevdica pl. Sabladolskega, ki je krasno naslikal triglavsko pogorje. Posebno imeniten je stolp na Triglavu, ki ga lepo obsevajo žarki ravno vzhajajočega solnca. Vseh slik je razstavljenih skupaj okrog 120. V stereoskopu je več slik z juga, ki jih je poslal preč. g. P. Metod Schneditz s Koroškega.

Slovenec, 1. maj 1905

eXTReMe Tracker