Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Alpinistične novice - februar 1965

Naslovna stran:
Čudo na vrhu
Foto: Lojze Šteblaj

nedelja, 21. februar 1965, ob 05:27, Boris Štupar, ogledov: 1359

Pavle ŠegulaUsposabljanje kranjskih gorskih reševalcev in delovni program Komisije za alpinizem za leto 1965

Tečaj reševalcev postaje GRS Kranj

Med 5. in 8. novembrom je novi načelnik kranjske postaje GRS organiziral tečaj za člane in novince na Češki koči nad Jezerskim. Vodila sta ga Milč Herlec in Jože Žvokelj, kot inštruktorja pa sta sodelovala še Smolej Lojze in Keše Peter-Šoder. Tematiko s področja prve pomoči je tečajnikom posredoval sam načelnik postaje, dr. G. Zavernik ob sodelovanju mlajšega kolege, tudi člana GRS Kranj.

Tečajniki so obravnavali snov, ki je že postala predmet vseh tečajev te vrste:
1. Improvizacije, uporaba vrvi, priprava sidrišč.
2. Uporaba vitlja in sodobnih sredstev za reševanje v steni.
3. Transport in prva pomoč.

Tečaj je bil zaključen s praktičnimi izpiti in z reševanjem izpod vstopa v Kočno po Kremžarjevi poti. Izpiti so pokazali dokaj dobro znanje teorije in prakse o uporabi priprav za reševanje, vrvi, o organizaciji reševanja in neštetih drugih vprašanjih, ki naj jih obvlada vsak gorski reševalec. Poleg teh vprašanj je vsak tečajnik dobil tudi vprašanje iz prve pomoči.

Reševanje je bilo zadnji dan tečaja. Že zgodaj z dnem se je truma tečajnikov podala iz koče po strmih, neznansko gladkih belih vesinah, prava umetnost je bila ostati pokonci. Poskusni zajec je bil tokrat mladi zdravnik, ki so ga tečajniki pod vodstvom vodje reševanja — Andreja Karničarja, oskrbnika koče hitro oskrbeli z vsem potrebnim ter ga varno namestili v jeklena nosila. S pomočjo 80 m dolge vrvi in ob pomoči inštruktorjev je transport potekel zelo hitro in brez najmanjše zamude. Vaja bi bila nedvomno manj zanimiva, če ji ne bi k pestrosti pomagala izredno gladka snežna površina. Zavoljo tega je poskusna akcija potekala v skrbi za varnost udeležencev kar se da resno in so vsi navzoči prav zategadelj mnogo pridobili. Posebno razveseljivo je bilo dejstvo, da so se tečaja udeležili kar štirje pripadniki LM. Kot člani enot iz Kranja, Preddvora, Jezerskega in Cerkelj bodo pridobljeno znanje nedvomno že kmalu lahko izkoristili v korist državljanov v stiski. Veselo jih je bilo videti, kako so čeprav novinci — pogumno in zares uspešno sodelovali pri pouku, se izkazali z znanjem na izpitu in med reševanjem.
Po povratku v kočo so se fantje veselo odzvali pozivu novega gospodarja postaje, Mirka, da naj takoj oddajo opremo. Mirko je stvar vzel kot resno in že v kratkem času poskrbel, da so se priprave znašle tam, kot je treba. Obenem je ukrenil vse potrebno, da se nadomesti izgubljeni del in nadomesti pokvarjeno. Tako skrb in prizadevnost bi kazalo priporočiti vsem postajam.
Sledilo je še dobro kosilo, med katerim so se tečajniki zahvalili oskrbniku Andreju za dobro sodelovanje, njegovi ženi in pomočnici pa za dobro kosilo. Tudi Andrej je povedal, da je bil pridnih in redoljubnih gostov iz srca vesel, tako da je srečanje izzvenelo v vsestransko zadovoljstvo.

Ko so iz mrzlih, neprijaznih oblakov zamigotale nove snežinke in odele krajino v poprh deviške beline, se je druščina razšla na vse strani in vsak izmed nas je s seboj ponesel prepričanje, da bo pridobljeno znanje o prvi priložnosti koristno uporabil.

ing. P. Šegula
 

Delovni program komisije za alpinizem PZS in PSJ v letu 1965

Da bi prešli k izvedbi nalog, so se 10. 11. 1964 zbrali člani ožjega odbora komisije za alpinizem PZS in PSJ. Sodelovali so: Marjan Keršič-Belač, Janez Krušic, Uroš Župančič, Jože Melanšek, Franci Savenc in inž. Pavle Šegula.

I. Uvodne misli
Dobro pripravljen program tečajev in taborov naj zagotovi, da se bo povečalo število kvalitetnih planincev — alpinistov. Naloga AO, PD in skupin AO ter PD je vzgoja v osnovnih šolah in tečajih. Republiške in zvezna komisija bodo prirejale samo nadaljevalne in instruktorske tečaje ter alpinistične tabore. Vsak tečajnik, še posebno pa udeleženec tabora se mora na srečanje temeljito pripraviti. V ta namen naj obnovi teoretično in tehnično znanje, obdela literaturo v gorstvu, ki ga namerava obiskati ter se prepriča o zdravstveni sposobnosti. Pravočasno naj poskrbi, da bo v dobri kondiciji. Vodje posameznih tečajev oziroma taborov bodo izbranim kandidatom posredovali podroben program, podatke o literaturi, opremi in vprašalne pole za zdravniški pregled, ki ga mora opraviti zdravnik. Sredstva za udeležbo bodo prispevali tako PSJ, kot republiške zveze, PD in posamezniki. Prispevke bo treba vplačati vnaprej na tekoči račun PZS, št. 600-14-608-10, komisija za odprave v tuja gorstva. Za udeležbo v tečaju mora posameznik prispevati 10 % stroškov, za udeležbo v taboru pa 20 %. Ker je to velika ugodnost, bo šolski odbor izbiral kandidate samo, če bodo zadostili kriterijem »Okvirnega alpinističnega pravilnika « in » Klasifikacije alpinistov« (PV 10/1964) ter zahteval jamstvo za trajno sodelovanje kandidata v delu PD. Organizatorji tečajev in taborov imajo pravico, da v primeru potrebe in predvsem višje sile spremene število udeležencev, čas akcije in uvedejo druge spremembe, ki bi se izkazale kot nujne. Pogosto se dogaja, da udeleženci prihajajo na tečaje in tabore brez zadostne opreme.
Vodja tečaja ali tabora je dolžan, da takega udeleženca takoj odslovi in pošlje domov. Udeleženec vse nastale stroške nosi sam. Kolikor posamezni AO nimajo pogojev za udeležbo v republiških in zveznih tečajih ter taborih, naj republiške zveze najprej poskrbe za začetniške tečaje ali pa naj si AO in PD preko repuliških zvez poiščejo pomoč pri drugih republiških zvezah. Velikega pomena za uspešno izvedbo nalog je zlasti sistematična, vsakodnevna priprava posameznikov na tečaje in akcije. Prav tako naj planinci — alpinisti vodijo dnevnike vzponov in obiska gora, da bi imeli pregled nad lastnim razvojem ter dokazilo o izpolnitvi tehničnih pogojev za sprejem v tečaj ali na tabor.

II. Program - tečaji
1. Zvezni zimski alpinistični tečaj:
Vodja: Krušič Janez, AO Jesenice.
Čas: April 1965, 8 dni.
Kraj: Vodnikova koča, Julijske Alpe.
Število tečajnikov: Največ 20.
Pogoj: Kandidat mora biti član AO, imeti mora za seboj zvezni ali republiški letni tečaj ter zimsko plezalno šolo ali tečaj AO.
Cilj:
a) Kandidat postane aspirant za vodnika v zimskih tečajih,
b) kandidat si pridobi pravico za udeležbo v letnem tečaju, taborih in odpravah v Centralne Alpe. (Dnevni stroški za enega tečajnika ... 4000 din PSJ 1600 din republiška zveza. 1200 din PD, AO 800 din tečajnik 400 din) celokupni prispevek tečajnika 3200 din. Stroške prevoza in nabave opreme krije sam tečajnik ali njegov AO.

2. Zvezni tečaj za visokogorsko turno smučanje:
Vodja: Praček Ciril, AO Jesenice. Inštruktorji: ing. Piber Vinko, Košir Mitja, Makovec Jože, vsi AO Jesenice.
Čas: 17. III. do 25. III. 1965, 8 dni.
Kraj: Planina na Kraju, Julijske Alpe.
Število tečajnikov: Največ 30.
Pogoj: Kandidat mora biti dober smučar in član AO, imeti mora za seboj začetniški smučarski tečaj AO ali smučarskega kluba in najmanj troje visokogorskih turnih pohodov.
Cilj: Kandidat postane aspirant za vodnika v visokogorskih smučarskih turnih pohodih in smučarskih tečajih AO. (Dnevni stroški za enega tečajnika ... 3000 din PSJ 1200 din, republiška zveza 900 din PD, AO 600 din, tečajnik 300 din) celokupni prispevek tečajnika 2400 din. Stroške prevoza in nabave opreme krije sam tečajnik ali njegov AO.

3. Zvezni letni alpinistični tečaj:
Vodja : Golob Lojze, AO Celje.
Čas: Prva polovica julija 1965, 8 dni.
Kraj: Okrešelj, Kamniške Alpe.
Število tečajnikov: Največ 20.
Pogoj: Kandidat mora biti član AO, imeti mora za seboj letno plezalno šolo ali tečaj AO.
Cilj:
a) Kandidat postane aspirant za vodnika v letnih tečajih,
b) Kandidat pridobi pravico za udeležbo v zimskem alpinističnem tečaju. (Dnevni stroški za enega tečajnika ... 3000 din PSJ 1200 din republiška zveza 900 din PD, AO 600 din tečajnik 300 din) Celokupni prispevek tečajnika 2400 din

4. Zvezni ledeniški tečaj Grossglockner:
Vodja: Golob Lojze, AO Celje.
Čas: Druga polovica julija 1965, 8 dni.
Kraj: Področje okrog Hoffmannshütte v skupini Grossglockner.
Število tečajnikov: Največ 7.
Pogoj:
a) Opravljen zvezni zimski alpinistični tečaj,
b) izpolnjevanje pogojev po 2. točki klasifikacije alpinistov. (Stroški tečaja na enega udeleženca ... 50 000 din, PSJ 20 000 din, republiška zveza 10 000 din, PD, AO 10 000 din celokupni prispevek tečajnika ... 10 000 din). Stroške prevoza v Jugoslaviji in nabave opreme krije sam tečajnik ali njegov AO. Prevoz od Ljubljane do cilja in nazaj je vračunan v tečajnini.

Tečaji GRS.
Republiške in zvezne tečaje bodo glede na časovne in kadrovske pogoje samostojno vodili inštruktorji Komisije za GRS. Za izvedbo so GRS na voljo meseci:
a) April za zimski tečaj reševanja.
b) Maj, junij za letni tečaj reševanja.
c) September, oktober za letni tečaj reševanja.
d) Julij za ledeniški reševalni tečaj.


III. Program - tabori

1. Zvezni tabor alpinistov Trenta:
Vodja: Marjan Perko.
Čas: Druga polovica julija 1965 — 14 dni.
Kraj: Zadnja Trenta.
Število udeležencev: Ni omejeno.
Pogoj: Kandidat mora biti član AO ter imeti za seboj najmanj letni republiški alpinistični tečaj.
Cilj:
a) Poživitev alpinistične dejavnosti v trentarskih gorah in Posočju,
b) spoznavanje posebnosti gora in pokrajine,
c) pritegnitev alpinistov iz Posočja. (Dnevni stroški na enega udeleženca ... 2500 din, PSJ 1000 din, republiški tečaj 500 din PD, AO 500 din udeleženec tabora za vsak dan ... 500 din). Stroške prevoza krije udeleženec ali njegov AO.

2. Zvezni tabor alpinistov Zajzera, Italija:
Vodja: Uroš Župančič.
Čas: Prva polovica avgusta 1965, 14 dni.
Kraj: Zajzera, Z. Julijci - Italija.
Število udeležencev: Največ 20.
Pogoj: Kandidat mora biti član AO ter imeti za seboj uspešno opravljen vsaj letni republiški alpinistični tečaj.
Cilj:
a) Spoznavanje predelov ob naši zapadni meji,
b) spoznavanje in vzponi v Z. Julijcih. (Stroški za enega udeleženca 45 000 din. Devize nabavi vsak sam. PSJ 18 000 din republiška zveza 9 000 din PD, AO 9 000 din celokupni prispevek udeleženca ... 9 000 din). Stroške prevoza krije udeleženec ali njegov AO.

3. Zvezni tabor alpinistov Chamonix, Francija:
Mentor: Marjan Keršič-Belač, akad. kipar.
Čas: Štiri skupine po 14 dni med 15. 6. 1965 in 15. 8. 1965.
Kraj: Centralne Alpe, Chamonix, Francija.
Število udeležencev: V eni izmeni največ dve navezi.
Pogoj: Kandidat mora zadostiti pogojem klasifikacije za odprave v Centralne Alpe.
Cilj: Vrhunski vzponi v Centralnih Alpah. (Stroški za enega udeleženca 70 000 din. Devize prispeva vsak sam. PSJ 28 000 din, republiška zveza 14 000 din PD, AO 14 000 din celokupni prispevek udeleženca . . . . 14 000 din). Stroški prevoza so zajeti v stroških za udeležbo v taburu.

4. Zvezni tabor alpinistov Ortler, Bernina (Italija, Švica):
Vodja: Janez Krušic, AO Jesenice.
Čas: 20. 7. do 10. 8. 1965, 20 dni.
Kraj: Ortler, Bernina; Italija, Švica.
Število udeležencev: največ 15.
Pogoj: Kandidat mora zadostiti pogojem klasifikacije za odprave v Centralne Alpe.
Cilj: Vrhunski vzponi v evropskih visokogorstvih. Uvajanje v tehniko in taktiko vrhunskih vzponov v Centralnih Alpah. (Stroški za enega udeleženca 68 000 din. Devize nabavi vsak sam. PSJ 26 000 din, republiška zveza 14 000 din PD, AO 14 000 din, celokupni prispevek udeleženca . . . . 14 000 din). Stroški prevoza so zajeti v stroških za udeležbo v taboru.

IV. ODPRAVE
1. Zvezna alpinistična odprava na Kavkaz:
Vodja: še ni določen.
Čas: 15. 7. do 15. 8. 1965, 30 dni.
Kraj: Alplager Bezengi — Centralni Kavkaz.
Število članov odprave: 10.
Pogoj: Kandidat mora zadostiti pogojem klasifikacije za udeležbo v odpravi v Kavkaz.
Cilj:
a) Vzponi v najtežavnejših ostenjih » Prezidija Kavkaza«,
b) usposabljanje za udeležbo v odpravah v Himalajo, Ande itd. (Stroški za enega udeleženca 415 000 din. Devize prispeva vsak sam. PSJ 160 000 din, republiška zveza 85 000 din PD, AO 85 000 din član odprave 85 000 din). Stroški prevoza so zajeti v stroških za udeležbo v odpravi.
Člani odprave so dolžni:
1. Vplačati svoj delež h kritju stroškov.
2. Najkasneje teden dni po povratku vrniti vso izposojeno opremo (očiščeno).
3. Najkasneje mesec dni po povratku predložiti dnevnik ekspedicije, diapozitive in članke za PV.
4. Odpraviti dolžno število predavanj.
5. Dohodki od predavanj, člankov in drugi dohodki, ki izvirajo iz udeležbe v odpravi so last PZS in se stekajo na računu Komisije za odprave v tuja gorstva.

Ljubljana, dne 25. 11. 1964.

Komisija za alpinizem in jamarstvo
Načelnik: ing. Pavle Šegula

Oznake: PV, USP, VTG
eXTReMe Tracker