Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Zbor ljubiteljev naših planin

17.12.1934

dLib.si

ponedeljek, 17. december 1934, ob 05:27, Boris Štupar, ogledov: 972

Slovenec: Redni občni zbor Slov. planinskega društva v Ljubljani

Ljubljana, 16. decembra.
Danes dopoldne se je vršil v prostorih Delavske zbornice redni občni zbor Slovenskega planinskega društva, ki je bil zelo lepo obiskan. Ob 9 ga je otvoril predsednik g. dr. Pretnar, ki je ugotovil, da je zastopanih polno število delegatov in sicer 82. V svojem dolgem in izčrpnem govoru se je najprej spomnil našega viteškega kralja Aleksandra I. Zedinitelja, ki je padel kot žrtev zločinske roke na Marsejskih tleh bratskega francoskega naroda. Nadalje je obljubil njegovemu nasledniku, novemu kralju Petru II., svojo globoko ljubezen in neomajno zvestobo. Predlagal je tudi udanostno brzojavko Nj. Vel. kralju in knezu-namestniku, dalje brzojavni pozdrav ministru za telesno vzgojo naroda g. dr. Angjelinoviču ter pozdrave banu g. dr. Marušiču in podbanu g. dr. Pirkmajerju.
V svojem nadaljnjem poročilu je g. predsednik izčrpno poročal o vseh važnih planinskih zadevah, ki so se izvršile v preteklem letu. Najprej je povedal, kar se je važnega zgodilo pri nas in potem je omenil važne mednarodne kongrese zadnjega časa, njihovo delo in uspehe ter našo zastopstvo na njih. V okviru naše jugoslovanske planinske organizacije je zlasti važen kongres zveze planinskih društev kraljevine Jugoslavije, ki se je vršil v dneh 8. in 9. septembra v Skoplju. Ta kongres je imel še posebno obeležje, ker je bil zvezan z manifestacijo planinstva vse države, ki se je ob tej priliki zbralo v Skoplju ter po kongresu obiskalo južne kraje Srbijo. Potem se je bavil g. predsednik z dogodki in delom v okviru SPD. Omenil je. da je društvo štelo poleg osrednjega društva še 28 podružnic.

Število planincev
Statistika članstva izkazuje, da smo imeli v letu 1933 7727 članov, od katerih je odpadlo na Osrednje društvo 3080, na vse podružnice skupaj 4647. V teku letošnjega leta je članstvo pri Osrednjem društvu znatno porastlo (od 3080 na 3518), podružnice, v kolikor imamo podatke na razpolago, pa so glede lanska deloma padle, tako podružnica v Celju od 616 na 590, podružnica Maribor od 1073 na 966, Mežica od 145 na 115, Novo mesto od 146 na 127, Trbovlje od 243 na 227, porasla pa je podružnica Slovenjgradec od 102 na 128, dočim so ostale, ki so nam poslale podatke. ostale na približno istem številu.

Obisk planinskih koč
Ko že govorim o statističnih podatkih, naj omenim, pravi g. predsednik dalje, da je znašal obisk vseh koč v letu 1933 skupno 86.741, od katerih odpade na Jugoslovane 80.282, na Avstrijce 4.159, na Čehoslovake 1006, na Nemce 437, na Italijane 242, na Angleže 98, na Ruse 64, na Bolgare 30, na Poljake 46, na Francoze 77, na Romune 16. na ostale 231.
Dalje omenja nekaj važnejših zadev glede splošnega delovanja društva v preteklem letu, o uredbi in zaščiti markacij, o zimski alpinistiki in smučarstvu. Glede mladinsko organizacije omenja, da so nastale težkoče radi šolskih predpisov in ustroja počitniške zveze. Po daljših pogajanjih se je tudi v tem pogledu našel izhod. Društvo se je tudi v preteklem letu potegovalo potom Zveze za olajšavo na železnici. Z oziram na težak položaj državnih železnic do sedaj žal ne moremo zaznamovati uspehov.
V nadaljnjem govoru je poleg pohval izrekel podružnicam tudi graje, ker kljub ponovnim prošnjam niso mogli dobili od mnogih podružnic statist. podatkov. Tudi so nekatere podružnice neredno odvajale članske prispevke in tudi niso plačevale dolgov. Radi tega je zaostanka pri Osrednjem društvu 22.000 Din. Drugače so pa medsebojni odnošaji Osrednjega društva in podružnic najprisrčnejši, kar je znatno pripomoglo k boljšemu uspehu. Oblastva so bila društvu naklonjena in se jim zalo najlepše zahvaljuje. Nasprotno pa je pripomniti, da nekatere korporacije iz mesta ne nudijo podružnicam one podpore, ki bi bila vsaj delno v sorazmerju s podporami, ki jih prejemajo razna druga neznatna društva. Posebno zahvalo je izrekel vojaštvu, ki je šlo vedno in v vsakem oziru društvu na roko.
Svoje poročilo je g. predsednik zaključil z vabilom, da vsi člani podporniki in prijatelji društva tudi naprej vztrajajo pri svojem delu.

Planinski vestnik
O Planinskem vestniku je podal poročilo tajnik SPD g. dr. Brilej. Vestnik ima 2050 naročnikov, za 600 več kakor lani. Približno 25 odstotkov članstva je naročenega na Vestnik. Planinski vestnik je vzorno planinsko glasilo, zato je naročnikov vedno več. Zato naj pride po en izvod v vsako planinsko družino in to tembolj, ker se naša planinska revija smatra za enakovreden list inozemskim revijam. Poslanec Pustoslemšek je zastopal stališče, da mora postati vsak član naročnik Planinskega vestnika.

Planinski reševalci
O delu reševalne službe SPD je podal poročila g. dr. Brecelja g. Jeršič. Organizacija reševalne službe se je dokončno izvršila in v zadnjih 3. letih izpopolnila z vso opremo. Zahtevam reševalne službe v zadnjih letih mora biti primerno urejena organizacija reševanja. Potrebno bo v bodoče, da se izvede organizacija reševalne službe tudi v onih predelih, kjer SPD nima svojih koč. Koče, ki niso last SPD, niso vedno zadostno opremljene z reševalnimi pripomočka. Nova reševalna postaja se mora brezpogojno ustanoviti v Planici. Dalje omenja poročilo izpopolnitev opreme za reševanje pozimi. Uvedli se bodo znaki in izkaznice za reševalna moštva. Prihodnje leto bo tečaj za zimsko reševanje. V debati so se sprožili razni predlogi in koristne misli tako glede pobiranja prispevkov za reševalni fond, dalje glede čimprejšnje rešitve vprašanja reševalnih priprav v Planici itd. Glede članarine se je sklenilo, da plačuje vsak član po 2.50 Din.

G. dr. Vrtačnik je podal poročila o parcelah, ki jih imamo izven države na obmejnih ozemljih. Širši odbor naj o tem sklepa in ugotovi, kakšno vrednost predstavljajo te parcele.
Letošnji občni zbor SPD je zaključil svoje uspešno delo v pretekli poslovni dobi in napravil načrte za bodočnost, ki bo prinesla še večjih uspehov na polju našega planinstva.

Slovenec, ponedeljska izdaja, 17. december 1934
 

Oznake: GRS, PV
eXTReMe Tracker