Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Planinski vestnik - avgust 1961

torek, 29. avgust 1961, ob 21:23, Boris Štupar, ogledov: 2039

Vsebina in povezave

Ob skalaškem jubileju - Dr. Miha. Potočnik
Zgodovina alpinističnega kluba Skala - Dr. Vladimir Škerlak
Beseda o Skali in beseda današnji mladini - Janko Ravnik
Ob štiridesetletnici Skale - Dr. Mirko Kajzelj
Ustanovitev Turistovskega kluba Skale - Dr. Vladimir Kajzelj
O nazoru sodobnega alpinista - Albin Torelli
Odmevi - Aleš Kunaver
TK Skala v Bohinju in v Dolini - Evgen Lovšin
Spomini na Skalo - Nevina Prevec
Dr. Slavko Prevec - Nevina Prevec
O kartografiji - Oskar Delkin
Moj pogled na Skalo - Janko Skerlep
Zgodovina Skalaškega doma - Milan Khan
Društvene novice

Iz občnih zborov

Razgled po svetu

Naslovna stran: na grebenu Velike Ponce v Martuljku foto: Janez Gartner
Priloge:
Triglav s severno steno
Dolina triglavskih jezer (pogled s komne)
Jalovec s slemena
Pogled s Hribaric na Zelnarico


» P l a n i n s k i V e s t n i k « j e glasilo Planinske z v e z e S l o v e n i j e / I z d a j a ga P Z S - u r e j u je g a uredniški o d b o r . Odgovorni urednik: S t a n k o H r i b a r ; glavni u r e d n i k : Tine Orel R e v i j a i z h a j a d v a n a j s t k r a t na leto. Članke p o š i l j a j t e na n a s l o v : Tine Orel, Celje - G i m n a z i j a / U p r a v a : Planinska zveza Slov e n i j e , L j u b l j a n a , D v o r ž a k o v a 9, p. p. 214 t e l e f o n 32-553 / T u se u r e j a j o : r e k l a m a c i je (ki se u p o š t e v a j o dva meseca po izidu š t e v i l k e ) , naročnina, honorarji, oglasi, r a z v i d n a s l o v o v / T i s k a in k l i š e j e i z d e l u je T i s k a r n a »Jože M o š k r i č « v L j u b l j a n i / Letna n a r o č n i n a znaša din 600.-, ki jo m o r e t e plačati tudi v štirih o b r o k i h po d i n 150.- ( n a r o č n i n a za inozemstvo din 800.-) / T e k o č i račun r e v i j e pri Narodni b a n k i 600 - 15 - 3 - 21 / Spremembo nas l o v a j a v l j a j t e na Upravo Planinskega Vestnika, pri č e m e r n a v e d i t e p o l e g p r e j š n j e g a v e d n o tudi novi naslov, po možnosti s tiskanimi črkami.

O d p o v e d i med letom ne sprejemamo, u p o š t e v a m o pa p i s m e n e o d p o v e d i , ki jih n a r o č n i k i i z r o č e Upravi do 1. d e c e m b ra za p r i h o d n j e leto
 

Oznake: PV
eXTReMe Tracker