Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Planinski vestnik - september 1996

sobota, 28. september 1996, ob 15:58, Boris Štupar, ogledov: 1770

Vsebina in povezave

Stanko Klinar ... Na gori križ 369
Marjan Raztresen ... Gore brez prepovedi 371
Bojan Pollak ...  Križ na Brani
Slavica Štirn ... Za Akom 374
Marjan Raztresen ...  Steber Jože Čopa in Pavle Jesih 375
Jože Štolcar ... Pavla Jesih je izplezala sama
Dušan Polajnar ... Janez Brojan - devetdesetletnik 379
Viki Grošelj ... Bistvo cilja: da sega preko življenja 382
Bine Mlač ... Čeri in pasti ledenih prostranstev 384
Ledeniki se talijo 386
Tone Erman ... Triglavski smuk trikrat 387
Tone Golnar ... Do narave prijazni gorniki 389
Pavle Šegula ... Čar prvega pristopa dolgo ni zamrl 392
Dane Hrast ... Vršič nad Belim potokom 395
Cornelia Jesenovec ... Kako smo ubežali medvedom 397
Tine Lenarčič ... 40 let Zasavske planinske poti 398
Odmevi 400
Iz planinske literature 403
Društvene novice 406
Slika na naslovni strani: Novi križ na Škrlatici Foto: France Urbanija


Planinski vestnik izdaja Planinska zveza Slovenije, 1000 Ljubljana, Dvoržakova ulica 9, p. p. 215. Revija izhaja vsak mesec. Ureja uredniški odbor: Marjan Raztresen (glavni in odgovorni urednik), Janez Bizjak, Sonja Dolinšek, Mitja Košir, Edo Kozorog, Silvo Kristan, France Malešič, Dragica Manfreda, Marlen Premšak, Tone Strojin, Tone Škarja in Franček Vogelnik. Predsednik založniškoizdajateljskega sveta dr. Milan Naprudnik. Prispevke pošiljajte na naslov Planinske zveze Slovenije. Rokopisov in slik ne vračamo. Tekoči račun pri SDK 50101-678-47046, devizni račun pri Ljubljanski banki - Gospodarski banki d. d. Ljubljana 50100-620-133-900-27620-šifra valute-3053/8. Naročnina za leto 1996 znaša 2500 tolarjev in je plačljiva v največ dveh obrokih po 1250 tolarjev, posamezna številka stane 250 tolarjev. Letna naročnina za tujino znaša 30 ameriških dolarjev. Reklamacije upoštevamo dva meseca po izidu številke. Ob spremembi naslova vselej navedite tudi stari naslov, in sicer s tiskanimi črkami. Upoštevamo samo pisne odpovedi do 1. decembra za prihodnje leto. Tisk Tiskarna JOŽE MOŠKRIČ d. d. v Ljubljani. Glasilo spada med proizvode informativnega značaja iz 13. točke tarifne številke 3 Zakona o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) in Mnenja Ministrstva za informiranje Republike Slovenije, št. 23/117-92 z dne 24. 2. 1992, za katere se plačuje davek od prometa proizvodov po stopnji 5 %.

Oznake: PV
eXTReMe Tracker