Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Občni zbor savinjske podružnice

19.03.1924

dLib.si

sreda, 19. marec 1924, ob 05:27, Boris Štupar, ogledov: 1152

Iz časa/Jutro (1924): SPD Celje, 16. marca 1924.

V soboto se je vršil v hotelu pri Belem volu ob izredno dobrem obisku članov občni zbor Savinjske podružnice SPD. Predsednik Fr. Kocbek je ugotovil uvodoma, da je to 30. občinski zbor plodonosnega dela podružnice, pozdravil med številnimi navzočimi člani celjskega župana dr. Hrašovca, zastopnika mariborske podružnice Bar. Roterja in referenta oddelka ministrstva za trgovino v Ljubljani Badiuro ter so spominjal velikega prijatelja, naših planin in slovenske turistike umrlega dr. Frischaufa. Poudarjal je njegove zaslugo za zboljšanje cest, za zvezo Ljubno - Solčava, za projekt Logarjeva dolina - Železna Kaplja, za razkritje naših Alp ter končno velikih bojev, ki jih je imel vsled tega z Nemci.

Naslikal je nato žalostne prometne razmere, ki vladajo v Gornje - savinjski dolini. Ker ni pričakovati zaenkrat od države nobene večjo odpomoči, je sklenil okrajni zastop gornjegrajski, da krije ostali del prispevka za telefonsko napravo, ki bi ga ne mogli zložiti interesenti, iz lastne blagajne. Snuje se že družba za redno avtomobilsko vožnjo v te kraje, ki je nujno potrebna.

Iz tajniškega poročila je posneti, da šteje podružnica 454 članov. Priraslo je sto novih, zato pa nekoliko padlo število starih članov. Med večjimi denarnimi prispevki prednjači okrajni odbor gornjegrajski, ki je dal 5000 Din podpore in 5000 Din za popravilo cest. Obisk planinskih koč je bil v poslovnem letu izredno lep in je dosegel v Frischaufovem domu in pri Piskerniku rekord. Obiskalo je tujcev Frischaufov dom 1202, zabavišče pri Piskerniku 1100, in Korošico 582. Kocbekovo kočo je prevzel Ferijalni savez. Tudi Mozirska koča izkazuje letos najvišje število obiskovalcev, to je 315. Izvršila so se po več krajih popravila poti, in obnovila se je markacija. Nujno potrebno je, da dobi Logarjeva dolina novo zavetišče, ako se hoče zadovoljiti vedno bolj naraščajočemu številu tujcev. Tozadevne načrte je napravil že celjski stavbenik Gologranc brezplačno. Tajniško poročilo se spominja med drugimi tudi velikih zaslug veleposestnika Fran Robleka v Žalcu za cesto v Logarjevi dolini.

Meseca novembra se je vršila v Celju pod predsedstvom dvor. svet. dr. Marna anketa za povzdigo tujskega prometa v Sloveniji, na kateri je bila zastopana tudi podružnica. Poudarjala se je pri tej priliki potreba, da se dotok tujcev regulira po gotovem načrta in se s primerno reklamo za Savinjske planine in Pohorje razbremeni Triglavsko pogorje. Lansko leto v svoji sredini prvič srbske planince, ti so se divili krasoti in prijaznosti naših krajev ter obljubili, da pridejo letos še v večjem številu.

V imenu celjskega odseka podružnice je poročal predsednik Plahuta. Odsek je prevzel v preskrbo celjsko kočo, na kateri je bilo treba izvršiti mnogo popravil. Preskrba se je že uredila in je obisk te koče kot eksponirane izletne točke jako povoljen. Odsek je dosegel s primerno intervencijo, da so vozili v poletnem času izletniški vlaki proti Zidanemu mostu in v Savinjsko dolino. Blagajniško poročilo, ki ga jo podal predsednik Kocbek, je prav ugodno. Donos koč je znašal nad 55 tisoč Din.

Kot posebno točko dnevnega reda je obravnaval sodni svetnik Tiller projektirano zgradbo planinskega hotela v Logarjevi dolini, ki bi vzporedno s Piskernikovim zavetiščem zadovoljeval vedno večje število planincev, ki prihajajo v Savinjsko planino. Stavba bo obsegala 11 sob z 21 posteljami, brez skupnih ležišč ter bo stala po načrtu 73 tisoč Din ter oprema 60 tisoč Din. Sobe naj bi opremili ljubitelji narave pod pogojem, da so jim za dobo njihovega bivanja v hotelu na razpolago, sicer pa bi se lahko uporabljale od planinskega društva. Doslej se je priglasilo za to že par strank, med temi brežiški planinci. Denarnih prispevkov je nabranih nekaj nad 15 tisoč Din. Predlaga, da naj občni bor sklene zgradbo in pooblasti odbor, da jo še tekom letošnjega poletja dovrši. Predlog se sprejme in se izreče svetniku Tillerju za velik trud srčna zahvala.

Pri volitvah eo bil izvoljen sledeči odbor: predsednik. Fr. Kocbek, podpredsednik dr. Ernest Kalan, odborniki: Fr. Roblek, Fr. Tiller, J. Zdolšek, Podbrežnik in Til Vertovec. Pri slučajnostih se sklene, naj v Celju bivajoči odborniki stopajo v stik s planinskim društvom Ojstrica glede skupnega delovanja ali pa združitve s celjskim odsekom podružnice. Dr. Kalan se spominja odlikovanja velezaslužnega predsednika Kocbeka ter ga naprosi, da spiše ob 80-letnici zgodovino Savinjsko podružnice planinskega društva. Stavijo so še nekateri predlogi glede zboljšanja preskrbe v posameznih kočah, nakar je predsednik zaključil lepo uspeli občni zbor, ki se je zlasti odlikoval po stvarnem razmotrivanju in nasvetih v procvit in nadaljnji razvoj slovensko turistiko v Savinjskih planinah.

Jutro, 19. marec 1924

eXTReMe Tracker