Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Odprto pismo vodnikom PZS

sreda, 26. september 2007, ob 07:46, Franci Savenc, ogledov: 2311

Borjan Rotovnik: Predsedstvo UO PZS močno prekoračilo svoja pooblastila

Odprto pismo vodnikom PZS

S tem odprtim pismom želim seznaniti vse vodnike Planinske zveze Slovenije o zadnjih dogodkih v zvezi z vodenjem našega krovnega organa, to je Vodniške komisije PZS (VK PZS). Ti dogodki Planinski zvezi Slovenije in njenemu vodstvu zagotovo niso v ponos.

Kot najverjetneje veste, je bilo na Zboru vodnikov PZS, ki je bil 25. novembra 2006, na demokratičnih in rednih volitvah izvoljeno novo vodstvo Vodniške komisije. Za načelnika je bil izvoljen inštruktor planinske vzgoje in vodnik PZS, Iztok Rojc.

Zaradi osebnih razlogov in zaradi službenih obveznosti, ki mu nalagajo pogosta večdnevna službena potovanja v tujino, je Iztok Rojc 15. avgusta 2007 podal sledečo odstopno izjavo, ki jo je naslovil na Vodniško in Mladinsko komisijo:

Iz osebnih razlogov bi želel odstopiti iz vseh funkcij v PZS (Odgovorna oseba v gostinstvu, Načelnik VK, član programskega sveta PUS Bavšica). Delo IPV bi tudi želel zelo omejiti.
Prosim, da se sprožijo postopki za zamenjavo na mojih funkcijah v PZS.

S tem je Iztok Rojc skladno s Pravilnikom o organiziranosti vodnikov PZS sprožil postopek za imenovanje novega načelnika VK PZS, saj je edino Zbor vodnikov PZS pristojen za volitev in razrešitev načelnika ter voljenih članov VK PZS. Na spletnih straneh vodnistvo.net in v Obvestilih PZS je bil v prvi polovici septembra že objavljen Razpis za zbiranje predlogov za načelnika VK PZS z rokom oddaje predlogov 20.10.2007. Ob tem je potrebno poudariti, da je Iztok Rojc pripravljen do Zbora vodnikov PZS opravljati vse naloge načelnika VK PZS in da ni bil njegov namen takojšnje prenehanje opravljanja prostovoljnih funkcij v planinski organizaciji.

Ne glede na vse postopke, opredeljene s Pravilnikom o organiziranosti vodnikov PZS, je predsedstvo UO PZS na 22. seji, ki je bila 10. septembra 2007, sprejelo:

SKLEP 1/10-09: Člani PPZS so sprejeli odstopno izjavo Iztoka Rojca in jo bodo dali v potrditev na sejo UO PZS dne 4.10.2007. P PZS imenuje Marinko Koželj Stepic za v.d. načelnice Vodniške komisije do izvolitve novega načelnika na Zboru vodnikov.

S tem sklepom je Predsedstvo UO PZS močno prekoračilo svoja pooblastila, saj niti en pravni akt PZS ne daje temu organu takšne pristojnosti, poleg tega pa odstopna izjava sploh ni bila naslovljena na predsedstvo, ampak na vodniško in mladinsko komisijo. S sprejetim sklepom so tudi močno presegli običajno nenapisano prakso, da če je že potrebno kakršnokoli "krizno" imenovanje, da se v tem primeru za v.d. imenuje namestnika načelnika ali voljenega člana, ki je na volitvah prejel največ glasov. Predsedstvo UO PZS pa je na predlog podpredsednika Marka Goršiča imenovalo za v.d. načelnika VK PZS osebo, ki je na zadnjem zboru vodnikov PZS kandidirala za voljeno članico VK PZS, a je od delegatov prejela le 12 glasov od skoraj 50 možnih. Tako je med 11 kandidati zasedla predzadnje mesto glede na rezultate volitev. S tem želi podpredsednik PZS, Marko Goršič, z nedemokratičnimi ukrepi uveljaviti to, kar mu z demokratičnimi NI USPELO.

Po seji predsedstva UO PZS je generalni sekretar samovoljno in brez vsake pravne podlage preklical že sklicano sejo Vodniške komisije PZS. Sejo je sklical Iztok Rojc z namenom, da se opravijo tekoče naloge ter sprejmejo ustrezni postopki za pripravo Zbora vodnikov PZS. S tem ukrepom je generalni sekretar neupravičeno paraliziral delo Vodniške komisije PZS, pred katero je kar nekaj pomembnih nalog v tem jesenskem času.

Na seji Upravnega odbora PZS, ki bo v četrtek, 4. oktobra 2007, je 6. točka dnevnega reda: Seznanitev z odstopom Iztoka Rojca z mesta načelnika VK in imenovanje v.d. načelnikov GK in VK PZS do imenovanja novih, poročevalec k tej točki pa bo predsednik PZS, Franci Ekar. Ena izmed nalog UO PZS je tudi (povzeto po Statutu PZS), da potrjuje načelnike oz. predsednike in člane komisij, ki so bili izvoljeni na zborih. Ker Marinka Koželj Stepic ni bila izvoljena na Zboru vodnikov PZS, je pravno-formalno UO PZS niti ne more imenovati na katerokoli funkcijo v okviru VK PZS. A ker je sedanje vodstvo PZS že večkrat dokazalo, da se statut PZS in razni interni pravilniki upoštevalo le, če jim to ustreza, pozivam vse vodnike PZS, da v KOLIKOR SE NE STRINJAJO Z OPISANIMI NEDEMOKRATIČNIMI POTEZAMI VODSTVA PZS, da:

  • v matičnih planinskih društvih sprožijo debato glede te problematike in zavežejo predstavnika planinskega društva na seji meddruštvenega odbora, da se jasno opredeli do imenovanja Marinke Koželj Stepic za v.d. načelnice Vodniške komisije PZS,
  • v matičnem meddruštvenem odboru sprožijo sejo Vodniškega odbora MDO, ki se naj do problematike jasno opredeli in svoje stališče posreduje meddruštvenem odboru (člani upravnega odbora PZS so tudi predsedniki MDO-jev, a tam niso zato, da predstavljajo svoja stališča, ampak morajo predstavljati in zastopati stališča MDO-ja, tudi če se z njimi mogoče osebno ne strinjajo),
  • v svojih sredinah poskušajo najti kandidate za novega načelnika Vodniške komisije PZS in pravočasno poslati pisne kandidature. To je edini pravi in legitimni način, da vodniki PZS dobimo novega načelnika VK PZS, ki bo imel temu ustrezno podporo med nami, vodniki PZS.
Za konec naj dodam, da nimam nič proti, če bo vodnica PZS, Marinka Koželj Stepic, na predlog nekega planinskega društva in skladno s pravili kandidirala za načelnico VK PZS. V kolikor bo na demokratičnih volitvah na Zboru vodnikov PZS prejela zadostno podporo delegatov, bo s tem postala popolnoma legitimna načelnica VK PZS in bo s tem prevzela vodenje vodniške organizacije na pravno in vsebinsko nesporen način.

Hkrati v tem odprtem pismu pozivam tudi Marinko Koželj Stepic, da se naj tudi sama jasno opredeli glede (ne)demokratičnosti postopka njenega imenovanja za v.d. načelnico VK PZS. Osebno močno upam, da bo Marinka Koželj Stepic še pred sejo UO PZS pisno preklicala svojo privolitev za imenovanje na mesto v.d. načelnice VK PZS in da se bo aktivno vključila v javno objavljen Razpis za zbiranje predlogov za načelnika VK PZS.

To pismo sem napisal, ker mi ni vseeno, kaj se dogaja z našo vodniško organizacijo in posledično s celotno planinsko organizacijo.

V upanju, da tudi vam ni vseeno, vas lepo pozdravljam!

Bojan Rotovnik
Vodnik PZS in voljeni član UO PZS

Komentiraj (5):

Martina Pečnik, četrtek, 27. september 2007, ob 10:20

Spoštovani,

Hvala za tole informacijo. Delujem na lokalni ravni in z zanimanjem preberem kaj se dogaja na "zvezni" ravni.
Takšnale dejanja niso v ponos vodstvu organizacije, ki naj bi predstavljala vsa slovenska planinska društva in v vseh teh društvih množico članov, med katerimi smo tudi vodniki. Meni zagotovo niste v ponos. Tudi ne množici ljudi, ki v svoje vodniške ali članske aktivnosti vlagajo ogromno svojega prostega časa, energije in seveda tudi znanja. Namesto, da bi se osredotočili na to kako čimbolj učinkovito in strokovno izvajati delo PZS in vseh njenih organov, izgubljate svoj čas in "skupen" denar z nepotrebnimi zapleti in kadrovanjem v stilu bivše SFRJ . Dejanje je odraz nezrelosti organizacije in očitno so potrebne korenite spremembe. Takšna dejanja ne prinašajo nobenega napredka. Nasprotno, organizacijo vodijo v nazadovanje, nezadovoljstvo lokalnih društev se bo še povečalo. Nadzorni organ PZS bi moral zahtevati odstop upravnega odbora ali pa vsaj predsednika poslati na disciplinsko! Tako se pač to dela v zrelih demokracijah - "vsi smo krvavi pod kožo" in skrajni čas je, da tudi Slovenci že enkrat prerastemo "tranzicijske težave" in stopimo kak korak dlje od tam kjer smo zdaj. Na novo oklicana v.d. pa upam da premore toliko samozavesti, da se opraviči za svoj spodrsljaj in prepusti izvolitev novega predsednika demokratičnim postopkom, ki smo jih potrdili vsi vodniki PZS.

Svojo pripombo in nezadovoljstvo izražam predvsem zaradi tega, ker si želim učinkovito krovno planinsko organizacijo, ki bo tudi v družbi imela pozitiven ugled in strokovno ter s konkretnimi projekti sodelovala pri reševanju vprašanj javnega interesa v slovenskih gorah.


Lep pozdrav vsem,

Martina Pečnik
vodnica PZS

Stane Tomšič, četrtek, 27. september 2007, ob 19:00

Pozdravljeni vodniki PZS in ostali planinci, vključno z vodstvom krovne planinske organizacije!

V javno razpravo se vključujem kot vodnik PZS in predsednik planinskega društva.
Zaenkrat še nisem zasledil odziva ključnih akterjev te zgodbe, ki sta vodila umazano kampanjo že proti prejšnji sestavi Vodniške komisije (odgovor na 10 neargumentiranih očitkov najdete na spletni strani PZS – Vodniška komisija). Eden od obeh sedaj predlaga drugo za v.d. načelnice VK.
Sedanja zgodba je presenetljivo podobna lanski, ko je načelnik VK Franci Gričar zaradi grobega napada na eni od sej UO PZS s strani prej omenjenega, podal odstopno izjavo (prav tako po elektronski pošti). Takrat smo ostali člani VK soglasno podprli njegove razloge za odstop, vendar smo se odločili skupaj izpeljati mandat komisije do Zbora vodnikov, na katerem pa (zaradi znanih razlogov) niti en član prejšnje sestave ni bil več pripravljen kandidirati za novi mandat. Za normalno nadaljevanje dela komisije bi bilo prav gotovo bolje, če bi v njej ostalo vsaj nekaj članov iz prejšnje sestave.
Ne spuščam se v to, zakaj je novi načelnik Iztok Rojc, kljub preobremenjenosti sprejel kandidaturo. Z njegovim nenadnim odstopom »iz osebnih razlogov« se zgodba iz preteklosti zanimivo ponavlja.
Vodniška komisija šteje 9 članov, zato z odhodom enega od njih (tudi načelnika) ne bi smelo biti ovir za nemoteno nadaljevanje dela do novembrskega zbora vodnikov, kjer bodo izpeljane volitve novega načelnika po veljavnem kandidacijskem postopku. Zato ni nobene potrebe po imenovanju "kriznega v.d. načelnika" za slaba dva meseca.

Vsebino Odprtega pisma Bojana Rotovnika smo obravnavali tudi v PD Pošte in Telekoma Ljubljana in sicer na sestanku Vodniškega odseka v torek, 25.9.2007 in na seji Upravnega odbora v sredo, 26.9.2007.
Soglasno smo sklenili, da ne podpiramo takšnega načina kadrovanja v PZS in naslavljamo na predsednika Franca Ekarja poziv k umiku predloga imenovanja v.d. načelnika VK PZS z dnevnega reda seje UO PZS.
Novi načelnik VK PZS naj bo po demokratični poti izvoljen na zboru vodnikov PZS novembra 2007. Žal v društvu nimamo vodnika PZS, ki bi bil pripravljen kandidirati za to funkcijo.

Planinski srečno!

Stane Tomšič
Vodnik PZS in predsednik PD Pošte in Telekoma Ljubljana

Iztok Rojc, četrtek, 27. september 2007, ob 22:42

Pozdravljeni!

Pa sem spet za en dan doma. A ne bo veliko počitka. Nekaj časa je potrebno posvetiti službi, malo kmetiji ter pripraviti vse za naslednjo pot. Kakšno urico pa bom posvetil tudi delu za PZS.
Ob prebiranju nekaj odzivov na Bojanov poziv ne morem mimo tega, da kakšno besedo zapišem tudi jaz. Najraje se ne bi spuščal v posamezne besede in bom zato navedel nekaj dejstev:

1. Na seji Upravnega Odbora PZS, kjer se bo obravnaval »odstop« me ne bo. Zakaj? V prvi vrst ker sem do 1.- 20.10. službeno v Dalmaciji. Drugi razlog pa je lahko zanimiv tudi za bralce. Od začetka Septembra ne dobivam več nobene pošte s strani PZS (Obvestil, vabil na … kot tudi ne vabila na sejo in gradivo! Zato tudi nimam vstopa, da bi lahko tam kaj povedal.
Zato smatram vsak sklep UO, ki je vsaj delno povezan z VK za neveljavnega.
2. VK je imela razpisano sejo, kjer bi obravnavala program za 2008, priprave na zbor vodnikov, obravnavala letošnje delo,…. Na vse seje je vabljen tudi podpredsednik pristojen za VK, ki pa je namesto udeležbe na seji rajši sejo kar preklical in o tem načelnika (v odstopu) sploh ni obvestil. Zakaj?
3. V času svoje odsotnosti sem vedno dosegljiv na telefon (na moje stroške in jih ne uveljavljam na PZS).
4. Odstopno izjavo sem poslal komisijam v katerih sem opravljal funkcije. Predsedstvo PZS sploh ni bilo med prejemniki in torej ni imelo razloga za obravnavanje te problematike preden bi se pogovorili z VK. Odstopno izjavo ste lahko prebrali in v njej NE piše takojšen nepreklicni odstop.
5. VK je v letošnjem letu izvedla večino predvidenih aktivnosti in tudi udeležba je bila dobra. Za to si sicer ne pišem zaslug sebi.
6. PZS je pred skoraj letom ustanovila novo komisijo z veliko nalogami. Z to komisijo bi želela VK aktivno sodelovati ni posluha iz nasprotne strani. Ta komisija se je sestala le enkrat. Moje prepričanje pa je, da bi se morala vsaj 10 krat letno. VK je namreč le izvajalka akcij z kadrom in za račun druge komisije. Ta komisija pa še ni razpravljala o cenah akcij,… in iz tega razloga še ne veste kaj, kje in kdaj se bo dogajalo.
7. Priznam pa tudi, da smo imeli pogosto različne poglede na vodništvo, politiko,…

Za konec pa le še ena neumestna kost: V zadnjih letih je bilo in je še nekaj izpraznjenih funkcij na PZS (od generalnega sekretarja do komisij) a so rešitve težav zelo različne. Od razveljavitev razpisov, ukinitev komisij, večnega iskanja načelnikov in vse do Vodniške Komisije, kjer je potrebno takoj ukrepati. Vodništvo je namreč področje za katerega se vsi vidimo kompetentni gospodarstvo, pravo,… pa je nekje daleč od nas.


Iztok Rojc

PS: Osebno sem vesel vsake zamenjave na mojih dosedanjih funkcijah.


PZS želih enotno vodstvo, saj bo le tako lahko uspešno sodelovalo.

Emil Pevec, četrtek, 4. oktober 2007, ob 12:13

Upam, da se bo problem, ki ga sploh ne bi smelo biti (glede na dejstva, ki smo jih lahko prebrali) mirno rešil - to je lahko tudi umik točke z dnevnega reda seje in nadaljevanje že začete procedure (razpis za načelnika VK).
Pogovor o tem, kdo je prekoračil pooblastila pa seveda mora biti - planinci si takih dejanj namreč ne želimo. Na nas mečejo slabo luč - čemu?

Bojan Rotovnik, četrtek, 4. oktober 2007, ob 22:56

EPILOG ZGODBE: Predsednik PZS, Franci Ekar, je na današnji seji Upravnega odbora PZS umaknil točko dnevnega reda o imenovanju v.d. načelnice VK PZS, predsedstvo UO PZS pa je že v ponedeljek preklicalo sklep o razrešitvi načelnika ter o imenovanju v.d. načelnice VK PZS. Tako je Iztok Rojc do Zbora vodnikov PZS, ki bo konec novembra, popolnoma legitimni in edini pravi načelnik Vodniške komisije PZS.

Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k demokratični rešitvi zapleta ob podani odstopni izjavi načelnika VK PZS.

Še vedno pa velja poziv vsem vodniškim odsekom, da do 20.10. predlagajo svoje kandidate za novega načelnika ali načelnico VK PZS.

eXTReMe Tracker