Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Izredni občni zbor SPD

27.05.1923

27.05.1923

dLib.si

nedelja, 27. maj 1923, ob 05:27, Boris Štupar, ogledov: 984

Jutro/Slovenec (1923): 30-letnica društva. - Dr. Tominšek častni član. ... S. P. D. nikdar ni svojih jubilejev šumno proslavljalo, ker take šumne proslave društvu nič ne koristijo.

Ljubljana, 26. maja.
Danes zvečer se je vršil v dvorani Kazine izredni občni zbor SPD, ki je bil sklican, da poda blagajnik računske zaključke za leto 1922 in proračun za leto 1923. Z zborovanjem je bila spojena tudi skromna proslava 30-letnice obstoja tega nadvse delavnega društva in je bil njen dolgoletni, nesebični in skrajno požrtvovalni predsednik, dr. Tominšek, med viharnimi ovacijami imenovan za častnega člana.

Predsednik g. dr. Tominšek je uvodoma pozdravil vse navzoče zborovalce, posebno častnega člana g. Kocbeka in goste z dežele, zastopnike časopisja in mladino. Nato je podal blagajnik Jeretina poročilo za leto 1922 in o proračunu za leto 1923, o katerem se je razvila živahna debata. G. Pustoslemšek je izrazil željo, naj bi se društvena imovina, ki je naložena sedaj v pretežni večini v Hipotekarni banki, nalagala v bodoče pri zavodih, ki podpirajo društvo. Zahteval je tudi pojasnilo glede odpisa neizterljivih dolgov v znesku 16.580 Din. Knjigovodja g. Rozman je pojasnil, da so to večinoma neizterljivi dolgovi oskrbnic, ki so se do sedaj vpisovali med aktivo. Dr. Defranceschi je priporočal, naj bi se odbor ponovno obrnil za podporo na razne bančne zavode. Na razne pripombe glede potrebe večje kontrole nad oskrbovanjem koč je dr. Tominšek pripomnil, da je odbor poskrbel, da je izključeno večje oškodovanje društva, manjših nerednosti pa seveda ni mogoče absolutno preprečiti. Nato je bil računski zaključek za leto 1922 soglasno odobren.

Pri razpravi o proračunu je nasvetoval dr. Defranceschi, naj skuša odbor dobiti kočo na Mrzlem Studencu. G. Pustoslemšek je izrazil mnenje, da odbor ni storil svoje dolžnosti za dostojno proslavo 30-letnice društva. Daljša razprava se je razvila tudi o postavki 100.000 Din za zgradbo koče na Krvavcu in se je pri tej priliki zlasti naglašalo, da bi moral odbor poročati občnemu zboru o načrtih. Predsednik je pojasnil, da je to nemogoče, ker ni določen še niti prostor in bi bilo razkazovanje načrtov na občnem zboru tudi neprimerno. Društveni člani pa se lahko zanesejo, da bo storil odbor vse najboljše v prid planinstva.
Nato je bilo na predlog g. Pustoslemška sklenjeno, da se dovoli odboru v slučaju potrebe za kočo na Krvavcu prekoračenje proračuna za 50 tisoč Din. Priporočilo g. Novaka, naj bi društvo kočo na Veliki planini vzelo samo v oskrbo, je bilo vzeto na znanje in končno celotni proračun za leto 1923 soglasno odobren.

Sledila je skromna, a zato tem prisrčnejša proslava 30-letnice društva, kar popolnoma odgovarja tihemu, a tem uspešnejšemu delovanju tega tudi v kulturnem oziru važnega društva. Predsednik dr. Tominšek je naglašal, da ima društvo dovolj zaslombe v svojih članih in velik ugled pri narodu in zato ne potrebuje nobenega »flanca«, kakor bi ga nekateri želeli. Za 30-letnico je izdalo krasen album in naloga članov je, da ga razširijo med slovenski narod in preko njegovih mej.

Nato je referiral tajnik g. Sila o »Turistiki v Sloveniji in Slov. planinskem Društvu«, prof. Janko Mlakar, znani slovenski planinec-humorist, pa je imel zanimivo humoristično-satirično predavanje o svojem potovanju na Triglav pred 30. leti, ki je vzbudilo mnogo smeha med zborovalci.
Mesto g. Bogumila Kajzelja, ki je radi preobloženosti odložil pregledniško mesto, je bil izvoljen v odbor g. Ferlinc, ki ga Je predsednik pozdravil in prosil, naj vestno vrši svojo težavno nalogo.

Nato je bil na predlog g. Derganca med viharnim ploskanjem in dolgotrajnimi ovacijami dosedanji predsednik dr. Tominšek za svoje velike zasluge za slovensko planinstvo in nadvse nesebično in požrtvovalno delovanje Imenovan za častnega člana SPD. Dr. Tominšek se je v iskrenih besedah zahvalil za podeljeno mu najvišje društveno odlikovanje in obljubil, da bo tudi vnaprej posvetil vse svoje moči procvitu slovenskega planinstva.
Spomnil pa se je pri tej priliki tudi častnega člana društva prof. dr. Karla Chodounskega v Pragi, ki je slavil pravkar 80-letnico svojega rojstva. Društvo mu pošlje brzojavne čestitke. S tem je bil dnevni red izčrpan in je predsednik dr. Tominšek zaključil občni zbor.

Jutro, 27. maj 1923


Izredni občni zbor Slov. plan. društva

Slovenec: Včeraj se je vršil v Kazinski dvorani izredni obrni zbor S. P. D. v ta namen, da se je podala bilanca za l. 1922, ki na zadnjem občnem zboru meseca decembra ni bila še gotova. Podal se je tudi proračun za l.1923 in se na kratko proslavila tridesetletnica obstoja S. P. D.
Udeležba je bilo vkljub neugodnemu vremenu še precej povoljna. G. predsednik dr. F. Tominšek pozdravi navzoče zlasti odposlanca Savinjske podružnice častnega člana g. Kocbeka. Nato prebere društveni blagajnik poročilo o bilanci.
Iz njega posnemamo tele postavke: Vsa društvena aktiva znašajo 387.260 Din, pasiva pa 83.748 Din. Lastna imovina je znašala 31. decembra 1921 243.956 Din.
Med dohodki najdemo te-le postavke:
Članarina je znašala 16.726 Din, darila 2.184 Din, dohodki koč 187.696 Din, režija 93.250 Din, odpisi od inventarja in stavb 70.410 Din. Iz proračuna spoznamo, da predvideni dohodki za leto 1923 znašajo 771.700 Din, izdatki pa približno ravno toliko. Med drugimi izdatki je za novo kočo na Krvavcu proračunjeno 100.000 Din, za popravo koč 80.000 Din, za pota in markacije 7.000 Din. Po živahni debati glede kontrole oskrbništva da predsednik v razgovor proračun za 1. 1923. G. Defranceschi priporoča, naj S.P. D. prevzame v oskrbo kočo na Mrzlem studencu. Po živahni debati se sprejme proračun z dodatkom, da se poviša postavka za kočo na Krvavcu na 150.000 Din.
Pri točki »Proslava tridesetletnice« poudarja predsednik g. dr. Tominšek najprej, da S. P. D. nikdar ni svojih jubilejev šumno proslavljalo, ker take šumne proslave društvu nič ne koristijo.
S. P. D. deluje tiho in mirno, take so tudi njegove proslave. Zato je osrednji odbor sklenil, da izda v spomin trideset letnice album planinskih slik in svojih postojank. V njem se tudi zrcali tridesetletno društveno delo. Nato prebere g. tajnik kratek pregled delovanja S. P. D. tekom tridesetih let. Slednjič je predaval g. Janko Mlakar o svoji prvi turi na Triglav pred tridesetimi leti. Po predavanju so sc vršilo dopolnilne volitve, pri katerih je bil izvoljen za preglednika računov g. Frlinc. Končno je občni zbor izrekel g. predsedniku zahvalo in ga v priznanje njegovih zaslug imenoval častnim članom S. P. D.

Slovenec, 27. maj 1923

 

eXTReMe Tracker