Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Občni zbor SPD (1932)

sobota, 30. april 1932, ob 05:28, Boris Štupar, ogledov: 1018

Slovenec (1932): ... Predsednik je naglasil vdanost planincev kralju Aleksandru, kar so zborovalci sprejeli z navdušenjem.

Ljubljana, 29. april 1932
Novi odbor Slovenskega planinskega društva s predsednikom dr. Pretnarjem na čelu, ki je bil lani izvoljen, je imel danes prvič priliko, predložiti članom bilanco o svojem delu. Moramo ugotoviti, da je imel odbor pri tem lahko delo, ker jo izvršil dosti stvari, ki so društvu in članstvu v korist, zlasti pa se je odboru posrečilo, zboljšati gospodarstvo društva. Občni zbor je bil nocoj ob 8. V Mestnem domu. Tako številno obiskan, kakor prejšnja leta ni bil. To pa najbrž zato, ker niso pričakovali nikake bojne napetosti in je članstvo bilo gotovo, da se bodo vse zadeve obravnavale v popolnem soglasju, kar se je tudi res zgodilo.
Občni zbor je otvoril in vodil predsednik tir. Pretnar, ki je v uvodu pozdravil razne zastopnike, tako zastopnika banske uprave dv. sv. dr. Murna, zastopnika Tujsko-prometnega sveta Narte Velikonjo, zastopnika divizijske oblasti, poveljnika obmejnih čet, podpolkovnika Jestroviča, zastopnika železniškega ravnateljstva dr. Jegliča, zastopnika JZSS, Š. K. Ilirije gozdnega ravnateljstva, predsednika Skale dr. Ravnika, zastopnika podružnic dr. Seniora iz Maribora, zastopnika bohinjske podružnice Hodnika in druge. Prisrčno je pozdravil tudi zastopnike tiska ter se jim zahvalil za njihovo pomoč slovenskemu planinstvu.

Občni zbor sta pismeno pozdravila Hrvaško planinsko društvo v Zagrebu in dr. Tominšek iz Maribora. Predsednik je naglasil vdanost planincev kralju Aleksandru, kar so zborovalci sprejeli z navdušenjem.
V svojem poročilu je predsednik omenjal, da se je društvo udeležilo kongresa Asociacije slovanskih planinskih društev na Poljskem, katerega sta se udeležila tudi dva Slovenca, ter dalje kongresa Zveze planinskih društev, novembra meseca 1931 v Zagrebu. Sedež te zveze se je končno prenesel v Ljubljano. Prihodnji kongres se bo vršil letos v Mariboru.

Društvo jer predložilo nova pravila oblastem. Predsednik je dalje omenjal, da so bili odnosi med SPD in Skalo prisrčni. Vprašanje društv. premoženja je povzročilo dosti dela, vendar predsednik upa, da se bo dalo to vprašanje ugodno rešiti. Dalje je predsednik omenjal uredbo o ministrstvu za telesno vzgojo, kjer je tudi za planinska društva določeno, da spadajo pod to kompetenco. Društvo bo v tem oziru storilo vse potrebno.
SPD je sodelovalo pri dveh tujsko-prometnih razstavah, to je v Ljubljani in sedaj v Zagrebu. Material društva na tej razstavi je prvi začetek bodočega slovenskega planinskega muzeja. Živahne so delali tudi odseki.
Društvo je imelo lani ogromen dolg. Novi odbor je bil v zadregi, ker so na drugi strani pričeli usihati tudi viri dohodkov. S smotrnim gospodarstvom se je odboru posrečilo ublažili finančno stanje društva. Poročilo predsednika so člani sprejeli z odobravanjem na znanje.
Za predsednikom jo podal tajniško poročilo dr. Vovk. Osrednje društvo je štelo lani 4315 članov, letos pa 3723, to je 592 manj. Podružnico so narastle za eno, to je novo v Bohinju. Lani so štele 6717 članov, letos pa 4750, torej 1967 manj.
SPD šteje vseh članov sedaj 8473. Skrčenje številu članstva je pripisovati predvsem temu, da je odbor črtal vse tiste, ki niso v redu plačevali članarine.
Planinski Vestnik ima sedaj 1411 naročnikov, to je 17 več kakor lani. Tajnik je omenjal, da lani k sreči ni bilo mnogo nesreč na planinah. Smrtno se je ponesrečil Mihajlo Weber, resno pa se je ponesrečila Minca Pukiževa iz Ljubljane. Društvo je organiziralo reševalno službo.
Dalje je tajnik poročal o delu zimsko-alpinskega, fotoamaterskega, reševalnega, gradbenega in literarnega odseka ter knjižnice. Vsi odseki so marljivo delali. Društvena čitalnica in knjižnica sta zelo napredovali in sta obogatili svojo zbirko. Mnogo dela pa bo letos zahtevalo vprašanje vzdrževanju koč. Društvo je prirejalo razne tečaje in izvršilo številne markacije,

O gospodarstvu SPD je poročal g. Cesar, društveni knjigovodja. Iz njegovega poročila je razvidno, da se gospodarsko stanje društvu počasi boljša.
Na predlog revizorja g. Ferlinca je bil odboru podeljen soglasen absolutorij. Predsednik dr. Pretnar se je članstvu zahvalil za zaupanje in naglašal veliko delo, ki čaka društvo v prihodnjem društvenem delu, zlasti kar se tiče vzdrževanji koč itd.
Občni zbor je nato odobril listo delegatov za glavno zborovanje SPD. Na vsakih 50 članov pride 1 delegat. Sledile so volitve. Nekaj članov odbora je med letom izstopilo in je občni zbor izvolil na njihovo mesto: za odbornika dr. Bogdana Breclja in dr. Antona Mraka, za namestnika pa Leopolda Dolinška in Angelina Battelina. V revizijski odbor je bil izvoljen g. Lazar.

Občni zbor je v imenu 28 podružnic pozdravil še dr. Senior, ki je izrazil svoje zadovoljstvo nad slogo v društvu ter poudarjal, da je treba le nadaljevati v dosedanjem duhu prisrčnega sodelovanja med osrednjim društvom in podružnicami ter v duhu sloge med vsemi slovenskimi planinci.

Slovenec, 30. april 1932
 

eXTReMe Tracker