Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Sloga med planinci

nedelja, 19. julij 1931, ob 05:28, Boris Štupar, ogledov: 1222

Jutro (1931) - Ponedeljska izdaja: Lep potek skupščine delegatov Slovenskega planinskega društva

Ljubljana, 19. julija.
Danes se je vršila v beli dvorani hotela Uniona v Ljubljani redna skupščina SPD, katere se je udeležilo osebno ali s pooblastili 191 delegatov, od teh 78 od osrednjega društva, 113 pa od podružnic. Zborovanje, ki ga je vodil novi predsednik g. dr. Josip Pretnar, je potekalo kljub prvotni napetosti gladko. Novi predsednik je v svojem nagovoru poudarjal potrebo složnega in intenzivnega sodelovanja podružnic in osrednjega društva in razvil program dela, ki čaka SPD v bodočih letih. H koncu je opozarjal na potrebo, da SPD išče živahnejših stikov z drugimi korporacijami in z odločilnimi činitelji, ki so interesirani na planinstvu. Obžaloval je, da prejšnje vodstvo, ki je sklicalo to skupščino, ni povabilo nanjo banske uprave, mestne občine, Zveze za tujski promet in drugih interesiranih korporacij. To se v bodoče ne bo več dogajalo. Predsednikova izvajanja so izzvala najboljši vtis - ter so bila sprejeta z velikim odobravanjem.

Delegat direktor g. Rasto Pustoslemšek je opozarjal na nujno potrebo, da novo vodstvo vabi na društvena zborovanja predstavnika vlade, ker bo le na ta način mogoče vzpostaviti dobre stike s pristojnimi činitelji in doseči boljše uspehe kakor doslej.
Potem, ko so bile sklenjene vdanostna brzojavka Nj. Vel. kralju in pozdravne brzojavke ministrskemu predsedniku in ministrom za trgovino, za promet in gozdove in banu dravske banovine, je skupščina na predlog g. dr. Šnuderla izrekla prejšnjemu predsedniku g. dr. Tominšku za njegovo dolgoletno uspešno delovanje najlepšo zahvalo.
Po pozdravu, ki ga je izrekel društveni nadzornik g. dr. Senjor v imenu podružnic novemu predsedniku, so podali poročila o delovanju osrednjega društva g. dr. Vovk, Cerar in Hrovatin, o delu podružnic pa g. dr. Senjor. Največja ovira uspešnemu delu je pomanjkanje denarnih sredstev. Na tem trpita osrednje društvo in večina podružnic. Akcija za železniške olajšave se je končala za letos neuspešno. Uredilo se je več reševalnih postaj z vsem potrebnim za primere planinskih nesreč. Delovanje podružnic se je omejilo v glavnem na ureditev koč in potov. Poročila so bila soglasno sprejeta.

Pri razpravi o določitvi članarine podružnic se je sklenilo, da ostane pri dosedanjem prispevku za skupno upravo v znesku 2.50 Din za člana. Sledila je izvolitev petih poverjenikov in treh nadomestnih poverjenikov v širši osrednji odbor (gg. Podboj iz Litije, Ule iz Mežice, Šetinc z Jesenic, Beg iz Trbovelj in Majer iz Kranja; dr. Hrašovec iz Celja, dr. Prešern iz škofje Loke in Müller), za nadzornika pa je bil nadalje ponovno izvoljen g. dr. Senjor. Za delegate v Savez planinskih društev Jugoslavije, ki ima sedež v Ljubljani, so bili izvoljeni g. dr. Pretnar, dr. Senjor in Hrovatin.
Glede izpremembe društvenih pravil se je sklenilo, da izdela načrt novih pravil poseben redakcijski odbor, ki bo obstojal iz članov, katere je imenovalo osrednje društvo, in 8 predstavnikov podružnic. Predsednik je nato zaključil skupščino, katere mirni potek in stvarno razpravljanje sta pokazala, da bo složno delovanje osrednjega društva in podružnic in izključitev vseh sporov v vodstvu lahko rodilo lepe uspehe v korist našemu planinstvu.

Jutro, 20. julij 1931

 

Oznake: ZGO
eXTReMe Tracker