Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Za novega

PZS, 01.02.2020 08.30
Razpis za prosto delovno mesto generalnega sekretarja PZS

nedelja, 2. februar 2020, ob 05:28, Urednik G-L, ogledov: 257

generalnega sekretarja Planinske zveze Slovenije - Razpis za prosto delovno mesto

Na podlagi 58. člena Statuta PZS in 3. člena Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi Planinske zveze Slovenije razpisuje prosto delovno mesto generalnega sekretarja Planinske zveze Slovenije (M/Ž).

Opis področja dela - delovne naloge:

• načrtovanje, vodenje, usmerjanje in usklajevanje delovno procesnih funkcij PZS,
• organiziranje, vodenje in odgovornost za poslovanje PZS in njene strokovne službe,
• zagotavljanje zakonitosti poslovanja PZS,
• zastopanje PZS v skladu s Statutom PZS,
• zagotavljanje pogojev za delo skupščine in organov PZS ter uresničevanje sprejetih sklepov,
• pripravljanje gradiv in stalno sodelovanje na Skupščini PZS, Upravnem odboru PZS in Predsedstvu PZS,
• operativno izvajanje nalog po sklepih Skupščine PZS, Upravnega odbora, Predsedstva PZS in predsednika PZS,
• zagotavljanje javnosti dela,
• pripravljanje dokumentov in vlog za kandidiranje PZS na javnih razpisih in poročanje o izvajanju projektov,
• predstavljanje PZS po pooblastilu predsednika PZS in informiranje javnosti,
• spremljanje in spodbujanje strokovnega razvoja sodelavcev,
• redno usposabljanje in samoizobraževanje za potrebe delovnega mesta,
• opravljanje drugih nalog po nalogu Predsednika PZS, Upravnega odbora PZS in Skupščine PZS.

Pogoji:

 univerzitetna ali visoka izobrazba 2. stopnje po bolonjskem študiju naravoslovne, tehnične, družboslovne ali druge ustrezne smeri,
• 10 let delovnih izkušenj
• 5 let na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih
• aktivno znanje enega svetovnega jezika,
• pasivno znanje enega izmed jezikov sosednjih držav,
• znanje uporabe računalnika,
• vozniški izpit B kategorije,
• poznavanje področja planinstva,
• organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Odgovornost in pričakovanja:

 odgovornost za izvajanje poslovne politike in strategije PZS ter
• izvajanje sprejetih programov PZS,
• v okviru svojih pristojnosti odgovarja za zakonitost poslovanja PZS,
• odlične komunikacijske in prezentacijske sposobnosti ter skrb za ugled PZS v javnosti,
• ciljna usmerjenost na vseh nivojih delovanja,
• vodenje sodelavcev s pozitivno naravnanostjo in z metodami učinkovitega motiviranja,
• osebnostne kompetence, ki so pomembne za uspešno delo in profesionalen razvoj.

Delovno razmerje se sklepa za čas trajanja mandata predsednika PZS (v tem primeru do konca junija 2022), ki ga je imenoval in za polni delovni čas. Ob koncu mandata oz. po izvolitvi novega predsednika PZS opravlja GS svoje naloge kot vršilec dolžnosti do imenovanja novega GS.

Rok za prijavo je 21. februar 2020. Vloge kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, nepopolne in prepozno prispele vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati naj pošljejo svoje pisne vloge z dokazili in življenjepis v Europass formatu v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj - vloga za prosto DM« na naslov Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, p. p. 214, 1001 Ljubljana.

eXTReMe Tracker